Menu

Social Network

1. จังหวัดอำนาจเจริญ
  Facebook : จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : http://www.amnatcharoen.go.th
   
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
   facebook  : ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
   
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100005881471953
  เว็บไซต์ : https://amnatcharoen.cdd.go.th/
   
4. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ   
  https://www.facebook.com/amnatcharoenland.dol/
   
5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ   
  http://amnatcharoenlocal.go.th/ 
   
6. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
  https://www.facebook.com/Jalengtabo1784
   
7. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : http://pvnweb.dpt.go.th/amnatcharoen/index.php?start=4
  facebook : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
   
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  
  facebook : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : http://www.amno.moph.go.th/amno_new/ 
   
9. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  
   เว็บไซต์ : http://www.amnathos.moph.go.th/
   facebook : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
   
10. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  facebook: https://www.facebook.com/moc.amnatcharoen
   
11.  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  https://www.facebook.com/ksamnat
   
12.  สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : http://www.amnatcharoen.doae.go.th/
  facebook : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
   
13.  สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
    facebook : สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-amnatcharoen
   
14.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
  facebook : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : http://pvlo-ano.dld.go.th/webnew/index.php/th/
   
15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 
  เว็บไซต์ : https://web.cpd.go.th/amnatcharoen/
   
16. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  facebook : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : https://www.alro.go.th/amnatcharoen/main.php?filename=index
   
17.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  facebook : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : http://www.industry.go.th/amnatcharoen/index.php
   
18. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  facebook : สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : https://amnatcharoen.mol.go.th/
   
19. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2/92-2019-06-06-07-11-74
   
20. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : https://www.doe.go.th/prd/amnatcharoen
   
21. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
  facebook : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
  เว็บไซต์ : http://www.sso.go.th/wprp/amnatcharoen/
   
22. ส่วนราชการ/หน่วยงาน อื่นๆ ทั้งหมด
  facebook link