Menu
วันศุกร์, 16 กันยายน 2565 09:17

อำนาจเจริญ จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านปันสุขให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้านหนองปลิง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการบ้านปันสุข ให้กับนางสวาท มงคลมาตย์ บ้านเลขที่ 25 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมในพิธีมอบบ้านในวันนี้
นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบบ้านในวันนี้ว่า การจัดทำโครงการ "บ้านปันสุข" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมาคมแม่บ้านมหาดไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและตรากตรำพระวรกายอย่างหนัก ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ จึงได้จัดทำโครงการ บ้านปันสุข ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญหนึ่งในปัจจัย 4 เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีแต่อยู่ในสภาพที่ไม่เอื้อต่อการพักอาศัยโดยขาดแคลนกำลังทรัพย์ในการซ่อมแซมหรือปลูกสร้าง เพื่อให้สามารถอยู่อาศัยกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรายงานจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่ยากจนและประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยนางสวาท มงคลมาตย์ บ้านเลขที่ 25 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จึงได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างบ้านเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แค่ประชาชนที่ยากไร้ ให้ได้มีที่อยู่อาศัยกับครอบครัว เพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การดำเนินการก่อสร้างบ้าน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม ช่วยเหลือด้านแรงงาน ทำให้การก่อสร้างบ้านได้สำเร็จพร้อมอยู่อาศัยได้ จึงได้จัดพิธีมอบบ้านปันสุข ให้กับ นางสวาท มงคลมาตย์ ขึ้นในวันนี้

Read 12 times