Menu
วันพฤหัสบดี, 04 พฤศจิกายน 2564 14:33

จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดวัดภูพนมดี

วันนี้ ( 4 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ วัดภูพนมดี (เจดีย์หินพันล้านก้อน) บ้านอุดม ตำบลหนองไฮ อำเภอหัวเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกัน เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา พร้อมรับนักท่องเที่ยว ซึ่งวัดแห่งนี้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาท่องเที่ยว ทำบุญ กราบไหว้พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมชมความอัศจรรย์และความงดงามของเจดีย์หินพันล้านก้อน ที่ คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

Read 800 times