Menu
วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 09:25

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดอำนาจเจริญรับปากจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มแหล่งน้ำให้เกษตรกร

วันนี้ ( 9 ตุลาคม 2564) เวลา 11.15 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกรมที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจราชการในภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปยัง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบาย และพบปะ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะรองประธานคณะทำงานบริหารจัดการน้ำได้รายงานข้อมูลทั่วไปและการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอำนาจเจริญว่าจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดอำนาจเจริญ มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มีอาชีพเกษตรกรรมจึงมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ หนึ่งล้านสี่แสนไร่เศษ จากพื้นที่ทั้งหมด หนึ่งล้านเก้า แสนไร่เศษ เพราะฉะนั้นน้ำจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่ แต่ในทางกลับกัน มีพื้นที่ชลประทานเพียง สามหมื่นห้าพันไร่เศษซึ่งใช้ได้เฉพาะฝนทิ้งช่วงเป็นหลักไม่สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้เต็มศักยภาพ จังหวัดอำนาจเจริญจึงมีความพยายามที่จะประสานงาน บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานชลประทาน ทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน และระบบกระจายน้ำให้แก่เกษตรกร จึงมีแผนงานดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในปีงบประมาณ 2566 – 2570 โดยได้บันทึกลงในระบบ Thai Water Plan จำนวนทั้งสิ้น 666 โครงการ เป็นเงิน สามพันล้านบาทเศษ และมีแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น 1.โครงการผันน้ำปากห้วยท่ม (น้ำโขง) มาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง เพื่อเพิ่มการกระจายน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ระหว่างการของบประมาณศึกษาผลกระทบ 2.โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและระบบกระจายน้ำคลองเซบาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 3.โครงการพุทธโพธิ์ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมระหว่างอ่างพุทธอุทยานกับอ่างห้วยโพธิ์ ในการบูรณาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบ GIS ของจังหวัดอำนาจเจริญขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่ อำนาจเจริญ
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวขณะพบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจังหวัดเจริญว่าจะจัดหางบประมาณเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งน้ำและปริมาณการเก็บน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญจะได้มีอาชีพเสริมหลังฤดูทำนาหลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลาจำนวน 100,000 ตัว ลงอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอีกด้วย

 

*****************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 201 times