Menu
วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 09:18

อำนาจเจริญจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเสมาพันปี

วันนี้ ( 9 ตุลาคม 2564) ณ ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม อำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเสมาพันปี โดยมี นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักปั่นจักรยานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากพิธีเปิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมปั่นจักรยานกับคณะนักปั่นจักรยานจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจไปยังโบราณสถานเสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโบราณสถานอีกด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับอำเภอลืออำนาจ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเสมาพันปี ขึ้น โดยใช้เส้นทางปั่นไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในพื้นที่อำเภอ ได้แก่โบราณสถานเสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา และวัดอำนาจ ระยะทาง รวม 13 กิโลเมตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอำนาจเจริญให้เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้ว ยังได้มีการประกวดการแต่งกายและตกแต่งจักรยานแฟนซี อีกด้วย

*******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 281 times