Menu
วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564 09:52

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564

วันนี้ (22 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเทพนิมิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี เด็กออทิสติก เด็กพิการ และผู้ปกครองเข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 โดยมีตัวแทนเข้ารับประทานทุนในครั้งนี้จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาและเป็นผู้ประทานทุนให้แก่เด็กพิการ ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องดูแลได้ในระดับหนึ่ง

Read 1417 times