Menu

กิจกรรมผู้บริหาร (COVID-19)

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563

จังหวัดอำนาจเจริญ ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (22 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)…
Readmore

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

รณรงค์สร้างการรับรู้ มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด โรค COVID-19

อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ป้องกัน Covid-19 พื้นที่ อ.ลืออำนาจ

รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

ผวจ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้การป้องกันโรค Covid-19