Menu
# รายการข้อมูล
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 1/2563
กิจกรรมที่ 2 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 5/2563
กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมที่ 4 การประชุมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2562 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 5 การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563
กิจกรรมที่ 6 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ
กิจกรรมที่ 7 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 5/2563
กิจกรรมที่ 8 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
กิจกรรมที่ 9 การศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอานาจเจริญ ครั้งที่ 4/2563
กิจกรรมที่ 10 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะ “อานาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 11 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ