Menu
  
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มากราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   
2. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2563
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2562
   
3. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
   
4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
5. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
   
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
   
7. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   
8. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจาปีงบประมาณ 2562
  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   
9. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
   
10. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
  ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตค 62 - พค 63
   
11. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
   
12. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   
13. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม - กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
   
14. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
   
15. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน ตุลาคม 2562
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน ธันวาคม 2562
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน มกราคม 2563
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน มีนาคม 2563
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน เมษายน 2563
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน พฤษภาคม 2563
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2563
  สรุปผลการด่าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประเดือน กรกฎาคม 2563
   
16. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
17. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   
18. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563
   
19. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
   
20. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
   
21. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   
22. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   
23. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   
25. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563
   
26. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
   
27. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
  แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
   
28. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563
   
29. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   
31. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563
   
32. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563
   
33. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563