Menu

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
1 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
3 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
4 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
5 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
7 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
8 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
9 สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
10 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
11 สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
12 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
13 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
14 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
15 สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
16 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
17 ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
18 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
19 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
20 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
21 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
22 เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ 
23  สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
24 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
25 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
26 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
27 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
28 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
29 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
30 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
31 สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
32 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
33 สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
   
 
 - แผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding
 - สรุปแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2563
 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 - แผนการดำเนินงาน วิธีการคัดเลือก งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - แผนการดำเนินงาน วิธีเฉพาะเจาะจง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562