Menu
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
  การขอจดทะเบียนการอนุญาตทางปกครอง
  สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
   
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563
   
3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
  รายงานผลการดำเนินงานผลการทดสอบวัสดุ
   
4. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563
   
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563
   
6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการให้บริการ
   
7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการให้บริการ
   
8. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลรายจังหวัด
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สำนักงานพัาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563
   
9. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ 
   
10. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
   
11. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ( ต.ค. 2562 - มี.ค. 63)
   
12. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์หน่วยงาน
   
13. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
14. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการให้บริการ
   
15. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการให้บริการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563
   
16. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สำนักงานแรงงานจำจังหวัดอำนาจเจริญ
   
17. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สรุปคำร้องและผลการวินิจฉัยคำร้อง
   
18. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563
  ข้อมูลการให้บริการตามภาระกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
19. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 7 กรณี สานักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
   
20. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563
   
21. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการให้บริการ
   
22. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการให้บริการเดือนธันวาคม 2562
  สถิติการให้บริการเดือนมกราคม 2563
  สถิติการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  สถิติการให้บริการเดือนมีนาคม 2563
  สถิสถิติการให้บริการเดือนเมษายน 2563
  สถิติการให้บริการเดือนพฤษภาคม 2563
 

สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563

   
23. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการตรวจสภาพรถรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปี 2563 สานักงานขนส่งจังหวัดอานาจเจริญ
  สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายขนส่งทางบก (ออกใหม่) ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
  สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายรถยนต์ (ออกใหม่) ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
  สถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถใหม่ พรบ.ขนส่งทางบก ปี 2563 สานักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติจำนวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ปี 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติรายได้จากเงินภาษีรถ ตาม พรบ.รถยนต์ปี 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายรถยนต์ปี 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งทางบกปี 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติการตรวจสภาพรถรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ปี 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
   
24. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563
   
25. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563
   
26. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
  แบบรายงานสถิติคดีแพ่ง
   
27. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2563
   
28. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   
29. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
  รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ.2562
  สถิติผู้รับบริการสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
   
30. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563
   
31. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  งานกำกับกิจการพลังงาน
   
32. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
  จำนวนและรายได้ของนักท่องเที่ยวปี 2559
   
33. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ บัตรประจาตัวเจ้าหน้าของรัฐ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
  สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563