Menu
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
ระบบการขอนัดหมายเพื่อต่ออายุใบอนุญาตงานขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ระบบตัวแทนของโรงรับจำนำ
รายงานระบบโรงแรม
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
- แผนพัฒนาระดับอำเภอ
- ระบบติดตามโครงการในสังกัดกรมการปกครอง
- ระบบการจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
- การส่งข้อมูลทะเบียนผู้พัก(ร.ร.4) ทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบรายงานผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
   
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
   HR Service https://personnel.cdd.go.th/cddhrm-eservice
   
3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
   การบริการออนไลน์ https://www.dpt.go.th/th/dpt-service.html
   
4. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  การค้นหาราคาประเมิน จากกรมธนารักษ์ 
  ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน​​
  ระบบสืบค้นพื้นที่รับผิดชอบและที่ตั้งของสำนักงานที่ดิน
  ระบบค้นหาข้อมูลจัดส​รรที่ดิน และอาคารชุด
  Doing Business
  โปรแกรมคำนวณภาษี - อากร​   
   
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
   ระบบบริหารจัดการข้อมูลในภาวะวิกฤต http://cims.disaster.go.th/
   
6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. http://welfare.dla.go.th/
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. http://e-plan.dla.go.th/
  ระบบ Electronic Report กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://ereport.dla.go.th/
  ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น http://sis.dla.go.th/index.jsp
  ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น http://ccis.dla.go.th/
  ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท. http://ele.dla.go.th/
  ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. http://ele.dla.go.th/
   
7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
   บริการออนไลน์-หลักประกันสุขภาพ https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTA0MQ==
   
8. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
   ระบบออกหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
  บริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคล https://ereg.dbd.go.th/RegistMemberWeb
 

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

  ระบบจองชื่อนิติบุคคล https://ereg.dbd.go.th/InterRsvWeb/memberpages/login.xhtml
  ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ https://esecured.dbd.go.th/esecure-home/
  ระบบขอเครื่องหมาย https://www.trustmarkthai.com/
  ระบบค้นหาข้อมูลนิติบุคคลและประเภทธุรกิจในประเทศไทย https://datawarehouse.dbd.go.th/
 

ระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) http://efiling.dbd.go.th/EfilingRemoteWeb/memberpages/login.xhtml

 

ขอนำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร http://cbwm.dit.go.th/cbwmthai/Regis/Login.aspx

 

ขอใบขนย้ายสินค้าควบคุม (กระเทียม) http://app-transport.dit.go.th/app/login.php

 

ขออนุญาตเป็นผู้ค้าข้าว https://ricetrade.dit.go.th/ricetrade/EServiceUI.aspx

   
9. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
 ระบบประชุมทางไกล (E-Conference) https://www.opsmoac.go.th/e_conference-home
  ระบบรายงานผลตรวจราชการ http://inspector.opsmoac.go.th/index/
  ระบบขอคัดสำเนา ก.พ. 7 https://hrprofile.opsmoac.go.th/kopo7/
  ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ http://budget.moac.go.th/DPM-ADMIN/main.php
  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ http://asset.opsmoac.go.th/index.php
  ระบบเกษตรพันธสัญญา https://contractfarming.moac.go.th/login
   ระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง https://newtheoryfarmer.moac.go.th/login
  ระบบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร https://www.opsmoac.go.th/about-e_services
   
10. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
   การตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน http://farmer.doae.go.th/
  ระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง http://www.raot.co.th/e_service/
 

ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร http://ssmap.doae.go.th/ssmap/Login?ReturnUrl=%2Fssmap%2F

  ระบบ Agri-Map Online http://agri-map-online.moac.go.th/login
  บริการ แสดงจุดความร้อนและรายงานสถานการณ์ไฟ https://gistda.or.th/main/th/node/3524
   
11. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
   ห้องสมุดกรมประมง http://elibonline.fisheries.go.th/elib/
 

การตรวจสอบสถานการณ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง https://smartfarmer.fisheries.go.th/fisherman/index.php

  ใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=dof
 

ควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=psm

 

ใบรับรองจับสัตว์น้ำ https://traceability.fisheries.go.th/tds/

 

ใบรับรองแปรรูปสัตว์น้ำ https://fsw.fisheries.go.th/index.jsp?templateName=ps

 

หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ https://apdsouth.fisheries.go.th/shrimp/index.php/aquatic

  ออกหนังสือรับรองปลาป่น https://traceability.fisheries.go.th/tds/
   
12. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
   ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu
 

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ http://eservice.afvc.dld.go.th/dld-portal/doLogin.do

  ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ http://ict.dld.go.th/eservice/
  แจ้งโรคระบาดสัตว์ http://esmartsur.net/INFORM.aspx
 

ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสุกร http://trace2.dld.go.th/dldswine/

 

ตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ http://trace2.dld.go.th/dldcattle/

 

โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม http://breeding.dld.go.th/dairy/dhi/signupForm.php

   
13. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
   ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) http://e-service.cpd.go.th/workfromhome/login.asp
  ระบบจองชื่อสหกรณ์ Online https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/203
   
14. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
   ระบบค้นหาทะเบียนที่ดินและตรวจสอบ ส.ป.ก. 4-01 https://alrolandonline.alro.go.th/service_site/info
  ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ส.ป.ก. http://kumrong.alro.go.th/
   
15. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
   ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ http://iwmb5.diw.go.th/e-license/login.asp
  ระบบติดตามการอนุญาตวัตถุอันตราย http://203.151.85.244/WasteReqStatus/jsp/main1.jsp
  ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย ณ จุดเดียว http://hazdiw.diw.go.th/singlesubmit/#/login
 

ระบบการรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน (แบบ รว.1,2,3/1) http://hawk.diw.go.th/eis/

  ฐานข้อมูลติดตามตรวจสอบการใช้หอเผาทิ้ง http://hawk.diw.go.th/flare/
  ระบบการอนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก http://reg.diw.go.th/plastic/login.asp
  ระบบฐานข้อมูลสารกัมมันตรังสี http://reg.diw.go.th/DiwRad/util/login.asp
  ระบบสืบค้นสารเคมีที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย http://haz3.diw.go.th/invhaz/
  ระบบการประมวลผลข้อมูลการตรวจปล่อยสินค้า วอ./อก.7 http://haz2.diw.go.th/vk7/
  ระบบติดตามการขออนุญาตโรงงาน http://reg.diw.go.th/executive/tracking4.asp
  ระบบติดตามการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องจักร http://reg.diw.go.th/executive/trackmac.asp
  ระบบติดตามการดำเนินการอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย http://eis.diw.go.th/haz/hazdiw/searc_recv.asp
  ระบบขนส่งวัตถุอันตราย http://haz3.diw.go.th/tank/
  ระบบนัดหมายล่วงหน้า ศูนย์บริการสารพันทันใจ http://reg.diw.go.th/booking/index.asp
   
16. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
   Smart Job Center
  E-Service พัฒนาฝีมือแรงงาน
  E-Training พัฒนาทักษะแรงงาน
  E-Service บริการด้านประกันสังคม
   
17. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
   บริการอิเล็กทรอนิกส์
  ยื่นคำร้องทั่วไปหรือคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ได้รับเงิน
  จดทะเบียน/ต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
   
18. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
   ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงาน ผ่านอินเตอร์เน็ต
 

ลงทะเบียนคนหางานในต่างประเทศ  https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

 

ขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว https://e-workpermit.doe.go.th/MOU-WEB/main.php?token=

 

แจ้งเดินทางกลับของแรงงาน (RE-ENTRY) https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php

 

ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน https://empui.doe.go.th/auth/index

   
19. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
   บริการอิเล็กทรอนิกส์ https://www.sso.go.th/eservices/esv/txn1d05.do
   
20. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ผ่านระบบออนไลน์
  ปิดร้านคาราโอเกะ / เปิดร้านเกม / เปิดร้านเช่าซื้อภาพยนตร์ / เปิดร้านเช่าซื้อวีดิทัศน์
   
21. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
   ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา https://e-service.dra.go.th/wallet.php
 

ระบบบริการส่งเสริมคุณธรรมและเผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา https://www.egov.go.th/th/e-government-service/63/

   
22. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
  ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล https://mbdb.cgd.go.th/wel/
  ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ https://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf
  ระบบบำเหน็จบำนาญ/ระบบบำเหน็จค้ำประกัน https://pws.cgd.go.th/cgd/
  ระบบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม กรมบัญชีกลาง http://fhrdoln.blogspot.com/
  ระบบรับสมัครฝึกอบรม http://e-reg.cgd.go.th/cgdr
  ระบบรับแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ https://ir.cgd.go.th/CGDIR/
   
23. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
https://eservice.dlt.go.th/
  เสียภาษีรถยนต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf
  ขอเลขทะเบียนรถ https://reserve.dlt.go.th/reserve/
  จองคิวทำใบขับขี่ https://www.dlt.go.th/th/banner-e-service/
   
24. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
   ระบบสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ https://www.egov.go.th/th/e-government-service/169/
   
25. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
   ใบแจ้งความประสงค์ อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) http://www.probation.go.th/doppvt/
 

ระบบรายงานผลการดำเนินการรายเดือน (e-Documents) http://www.probation.go.th/edoc/ 

 

ระบบจองห้องประชุม http://110.49.71.142/mrbs/day.php?year=2020&month=06&day=25&area=1&room=1

   
26. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
   แอปพลิเคชั่นกรมบังคับคดี ระบบปฏิบัติการ Android http://www.led.go.th/apps/android.asp
  ระบบสอบถามสถานะคดี http://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Action.do
  ระบบค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด http://asset.led.go.th/newbid/
  ระบบตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย http://web2.led.go.th/bankr/useek_keyos.asp
  ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ http://notice.led.go.th/ipay_cr/
  ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า http://qcivil.led.go.th/pages/led/login.php
  ระบบการส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ http://www.led.go.th/sendmoney.asp
  ระบบขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง http://asset.led.go.th/newbid0/
  ระบบขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ http://asset.led.go.th/newbid11/
  ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท http://mediation.led.go.th/public/login.php
   
27. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  ระบบนามสงเคราะห์
   
28. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
   ขอบัตรประจำตัวคนพิการ http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php
 

ระบบแผนที่ทางสังคม http://dbcenter.m-society.go.th/Login/IndexPage

   
29. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
  ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ : Statistical Geographic Information System
   
30. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
   ลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ http://etree.forest.go.th/rfd_app/rfd_tree_farms_m7/portal/
 

ขอใบเบิกทาง / ขอหนังสือรับรองไม้ / ขออนุญาตนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ / ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า / ขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้

   
31. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
   บริการข้อมูลปริมาณน้ำมันคงเหลือ http://reserve.doeb.go.th/Login.aspx
 

ขอความเห็นชอบค้าน้ำมันเชื้อเพลิง https://eoffspec.doeb.go.th/main/login

  ขอนำเข้า ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง https://eexim.doeb.go.th/main/login
   
32. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
   ขึ้นทะเบียนไกด์ http://tbl.dot.go.th/DOT-Guide/page/signin.aspx
 

ขอเปิดธุรกิจนำเที่ยว (บุคคลธรรมดา) http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/Signin.aspx

 

ต่อใบอนุญาตบริษัททัวร์ (บุคคลธรรมดา) http://tbl.dot.go.th/DOT-TBL/Page/Signin.aspx

 

รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว https://form.thaits.org/entrepreneur/login

   
33. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  ศูนย์ดำรงธรรม 1567
   สคบ. จดทะเบียนขายตรง / ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง / ขอแก้ไขข้อมูลการจดทะเบียนขายของผ่านสื่อ 
  จองห้องประชุมออนไลน์
   
34. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
  การยื่นประกันสังคมออนไลน์ e-Payment 
  การตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม สำหรับสถานพยาบาล 
  ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 
   ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน https://www.sso.go.th/eform/unemploy.do
   ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ https://www.sso.go.th/eform_news/sso-covid19-benefit2.html
   
  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  https://rdserver.rd.go.th
  ยื่นแบบกรมสรรพสามิต https://edweb.excise.go.th/