Menu
1. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ดินของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
คู่มือการปฏิิบัติราชการฝ่ายปกครอง (บทบาทนายอำเภอกับการบริหารจัดการงานพื้นที่
คู่มือปลัดอำเภอ
   
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 2560-2564
  คู่มือ การบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  คู่มือการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน
  คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
  คู่มือการปลูกผักสวนครัว
  แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
  แนวทางการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับจังหวัด
  แนวทางการดำเนินงาน การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 2562
  แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอด OTOP
  มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
   
3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือ การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
  คู่มือ แนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการ
  คู่มือประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคารคู่มือประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคารการขุดดินและการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide)และบริเวณลาดเชิงเขา
  คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
  คู่มือการออกแบบคู่มือการออกแบบอาคารภาครัฐที่จะก่อสร้างใหม่ให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
  คู่มือการออกแบบปรับปรุงคู่มือการออกแบบปรับปรุงอาคารภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
  คู่มือปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบ ประเมินคู่มือปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบ ประเมินและเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับโครงสร้างของอาคารเพื่อให้สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
  คู่มือการปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
   
4. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
  แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขินเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  คู่มือการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
  คู่มือ การจดทะเบียนโอนที่ดิน
  คู่มือ การจัดที่ดินเพื่อประชาชน
  คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่ดินของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
  คู่มือ การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด-สาขา
  คู่มือ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากร (อสังหาริมทรัพย์)
  คู่มือ การสอบสวนจดทะเบียนสิทธิ-นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
  คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ
  คู่มือปฏิบัติงาน ที่ดินของรัฐ
  โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน
   
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   
6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือ การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม 
  คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น
  คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
  คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ ภาษีที่ดินฯ
   
7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือ รพ.สตV4
  คู่มือการใช้โปรแกรม สำหรับ สสจ.
  คู่มือปฏิบัติงาน สาธารณสุข
   
8. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
   ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ 1
   ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ 2
   ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ 3
   ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ 4
   ขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ 5
   
9. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
คู่มือการปฏิบัติงานของ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
  คู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบกองทุนหมุนเวียน
  แนวทางการขับเคลื่อนAIC
   
10. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  คู่มือ การใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (กรณีไม่ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
  คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
  คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 2562
  คู่มือการใช้งานแบบสำรวจปลูกพืชในโรงเรือนออนไลน์
  มาตรฐานสินค้าเกษตร
   
11. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมเกษตรด้านการประมง
  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่กรมประมง
   
12. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือ การทำลายสัตว์ปีก สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 
  คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอำเภอ
   
13. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ 
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการส่งเสริม-พัฒนาสหกรณ์สู่มาตรฐาน
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน
  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
  คู่มือปฏิบัติงาน การสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
   
14. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการขอและการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค 
  คู่มือการใช้งานระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ปันสุข
  คู่มือการปฏิบัติงานการขอใช้ที่ดินของวัด
  คู่มือการปฏิบัติงานสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
  คู่มือตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  คู่มือแนวทางการดำเนินคดีลักลอบขุดดิน
  คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการถือครองที่ดิน
  คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่-ออกหนังสือแสดงสิทธิ
   
15. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  การพิจารณาอนุญาตโรงงาน 
   
16. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการปฏิบัติงานของแรงงานจังหวัด 
   
17. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  คู่มือ การวินิจฉัยความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน 
  คู่มือการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ (ยาเสพติด)
  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แรงงานสัมพันธ์)
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ (2563)
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงาน (2563)
  คู่มือการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการแรงงาน
  คู่มือการให้บริการเงินกู้กองทุน
  คู่มือปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงาน (2563)
  คู่มือย้ายสถานประกอบกิจการ มาตรา 120(1)
   
18. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการใช้งาน Job Box 
  คู่มือการปฏิบัติงานของ จนท. การให้บริการในประเทศ
  คู่มือการให้บริการ ตามมาตรา 33 และ 35
  คู่มือปฏิบัติสำหรับ จนท. การวางหลักประกัน
  แนวปฏิบัติ จนท. การขอรับใบอนุญาต
  แนวปฏิบัติสำหรับ จนท. นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
   
19. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
  การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยในฯ 
  คู่มือ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จนท. ทำงานดี
  คู่มือการใช้งานระบบ สำนักงานประกันสังคม
  คู่มือการตรวจสอบสถานประกอบการ
  คู่มือการประเมินสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต
  คู่มืองานทะเบียนและสิทธิบริการทางการแพทย์
   
20. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือ การบันทึกข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
  คู่มือ เครือข่ายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม
  คู่มือตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
  คู่มือปฏิบัติงาน 1765 สายด่วนวัฒนธรรม
  คู่มือปฏิบัติตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
   
21. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 
  คู่มือปฏิบัติงาน การขออนุญาตจัดตั้งและขยายชั้นเรียน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
22. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
คู่มือ การปฏิบัติงานด้านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
  คู่มือการจัดทำรายงานติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด
  คู่มือการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  คู่มือการฝึกอบรม สัมมนา
  คู่มือการรับ นำส่ง
  คู่มือการให้บริการคำปรึกษาและข้อมูล(จังหวัด)
  คู่มือการอนุมัติเบิกจ่าย (ข้อมูลหลักผู้ขาย และปลดบล็อก)
  คู่มือจัดทำรายงานการเงินรวม (จังหวัด อปท
   
23. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
คู่มือการปฏิบัติงาน
   
24. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประตูเรือนจำ
  คู่มือยาเสพติดและการตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในเรือนจำและทัณฑสถาน
  มาตรฐานด้านการควบคุมผู้ต้องขังและการรักษาความปลอดภัย (ด้านที่ 5)
   
25. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
  งานคุมประพฤติเด็กและเยาาวชน
  มาตรฐานขั้นต่ำสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว
  มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
   
26. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
  ขั้นตอนการบังคับคดี
  คู่มือติดต่อราชการ 2562 e-book (1)
  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
   
27. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
28. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  กระบวนการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
  แนวทางการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของ สนง.พมจ.
  วิธีการผ่อนชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
   
29. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตข้อมูลสถิติ (2560)
  คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูล (2559)
   
30. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการปฏิบัติการงานของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  นโยบายเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
31. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  การรับจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10
  การรับจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11
  การรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12
  คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมน้ำมัน
   
32. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือ การใช้งานระบบ e-Doc และ E-Saraban (ส่วนกลาง+ส่วนภูมิภาค)
  คู่มือ การดาวน์โหลดข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว
  คู่มือ การรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
   
33. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
 คู่มือ การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สป.มท.
- คู่มือ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- คู่มือ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมเนียมการรับเสด็จฯ ต่างจังหวัด
- คู่มือ สคบ. เล่ม 2
- คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- คู่มือการจัดฝึกอบรม
- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ (คู่มือสำหรับประชาชน)
- คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ร้องเรียน
- คู่มือการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค
- คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของ จนท. พ.ศ. 2539
- คู่มือบริการ ศูนย์ดำรงธรรม
- คู่มือปฏิบัติงาน การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
- คู่มือปฏิบัติงาน+บันทึก
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อสู้คดีของ ผวจ.
- แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
- ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ