Menu
1. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
คู่มือประชาชน งานออกบัตรประจำตัว (เหรียญพิทักษ์เสรีชน+ราชการชายแดน)
   
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 
การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
   
3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างฯ 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งขุดดิน 
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
การแจ้งถมดิน [N]
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
   
4. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (การขุดดินลูกรัง)
  การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
  การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย
  การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
 

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า)

  การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การขุดดินลูกรัง (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่)
  การขออนุญาตดูดทราย 
  การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
  การขอโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
  การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
  การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว)
   
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ
  การขอร่วมข่ายสื่อสารและใช้ข่ายสื่อสารของประชาชน
  คู่มือของประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
  การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   
7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
  การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
  การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   
8. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   
9. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
การแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา [N]
  การแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา [N]
   
10. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
   
11. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11)
  การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
  การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
  การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3)
  การขึ้นทะเบียนสถานกักกันสัตว์น้ำ
   
12. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กระบวนการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย (ร.5)
  การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 
  การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์(ฆจส.2) 
  การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
  การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)
  การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)
   
13. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
  การรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
  การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)
   
14. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือการให้บริการประชาชน
   
15. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ส่วนภูมิภาค
  การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีจังหวัดพิจารณารับรองได้เอง) (ส่วนภูมิภาค)
  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 ส่วนภูมิภาค
  การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน ส่วนภูมิภาค
   
16. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
17. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน ) 
  การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง  ( สหพันธ์แรงงาน  สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง) 
   
18. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   
19. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การกำหนดสิทธิ การเปลี่ยนสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ 
  การขอรับคืนเงินสมทบกรณีผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม
  การสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
  การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 
  คู่มือผู้ประกันตน
   
20. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
  การรับจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ในพื้นที่ต่างจังหวัด
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์
   
21. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การขออนุญาตตั้งวัด
  การขออนุญาตสร้างวัด
  การยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง
  การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
  ขั้นตอนการดำเนินการก่อนบรรพชาอุปสมบท
   
22. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ_ฉบับเต็ม
มาตรฐานให้บริการ สนง.คลัง
   
23. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
การกำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจำทาง ในส่วนภูมิภาค (N)
- การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (N)
- การขอแผ่นป้ายรถ กรณีสูญหาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ (N)
- การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522) (N)
- การจดทะเบียนรถ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522) (N)
- การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522) (N)
- การรับชำระภาษีรถประจำปี โดยหน่วยงานอื่น  (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522) (N)
- การอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (N)
- การโอนรถ  (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522) (N)
   
24. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
  การพิจารณาอนุญาตให่บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการ-ติดต่องานกับเรือนจำ
  การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่จะเข้าเยี่ยม-ติดต่อกับผู้ต้องขัง
  คู่มือสำหรับประชาชน
   
25. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
  แนะนำกรมคุมประพฤติ
  ดื่มแล้วขับถูกจับคุมประพฤติ
  คู่มือผู้เข้่ารับการฟื้นฟูฯ
  การปล่อยตัวชั่วคราว
   
26. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   
27. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
  การขออนุญาตใช้หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (N)
   
28. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ (ยกเลิกบัตร)
การออกบัตรประจำตัวคนพิการ
   
29. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
  ข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   
30. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
  การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล 
   
31. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   
32. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว (ส่วนภูมิภาค) 
  การออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ส่วนภูมิภาค)
   
33. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
- การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
- การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
- การขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน กรณีออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ( แบบ ป.3)
  การออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.4) 
- การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
- การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
- การเลิกกิจการรับจำนำ
- การเลิกมูลนิธิ
- การออกใบอนุญาต ฯลฯ