Menu
Super User

Super User

วันนี้ (22 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งผลการประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ และผลการประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานและการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำและด้านที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรในจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไป


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4, ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 งบรายจ่ายประจำ, งบรายจ่ายลงทุน, งบรายจ่ายภาพรวมและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หน่วยรับงบประมาณชี้แจงผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไม่ตามเป้าหมาย รายงานโครงการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันหรือไม่ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 24 โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการ จิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 23 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าวและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น. ที่สนามกอล์ฟมิ่งเมือง ภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนจัดหารถฉุกเฉินมอบให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เห็นความขาดแคลนของโรงพยาบาลในด้านรถฉุกเฉินสำหรับให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดตั้งโครงการหาทุนสำหรับจัดหารถฉุกเฉินให้กับทางโรงพยาบาล รายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนในโครงการจัดหารถฉุกเฉินมอบให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป

**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามประเด็นการพัฒนา โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดทั้ง 4 ประเด็นการพัฒนา อีกทั้งได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ งบประมาณ 499,146,730 บาท โดยคณะกรรมการฯ ได้มุ่งเน้นการครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง


**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอบรม หอกระโดด และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมคนดี จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยยอดรวมของผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 893,466 บาท
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ มีศูนย์ฝึกอบรม ตั้งอยู่ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 เป็นสถานที่ใช้ในการฝึกอบรม ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ การบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การอบรมค่ายเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา การฝึกอบรม ชรบ. สมาชิก อปพร. การฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการฝึกอบรมอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันอาคารสถานที่ยังมีความคับแคบไม่เพียงพอในการรองรับการอบรมและการฝึกอบรมจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะต้องมีการเว้นระยะห่างสังคม ประกอบกับหอกระโดดได้สร้างมาหลายปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าการฝึกอบรม และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหางบประมาณในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมคนดี ซึ่งจะเป็นกองทุนที่สนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไป


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดมหกรรมรวมของดีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา “การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน” โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม โอกาสนี้ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวพบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 26 แห่ง มีผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 ชนิด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน
ปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 1,523 แห่ง มีสมาชิก จำนวน 32,515 คน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมด้านการตลาด และส่งเสริมให้สามารถเข้าหาแหล่งเงินทุน โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศ 4.0 ต่อไป


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้. ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัดและจัดให้มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นคณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) การกำหนดประเด็นกลุ่มปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนหรือความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่งคงและความสงบเรียบร้อย อีกทั้งร่วมหารือแนวทาง แผนและขั้นตอนการดำเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันและการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป


**************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (1 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น.ที่แปลงมันสำปะหลัง หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ปัจจุบันได้มี "ศัตรูพืชอุบัติใหม่ เกิดขึ้นใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างโรคที่สำคัญในขณะนี้ ได้แก่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา โดยสามารถระบาดได้ 2 ทาง คือ ท่อนพันธุ์และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นแมลงพาหะที่สำคัญ เป็นตัวนำเชื้อโรคให้แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ทั้งหมด 54 จังหวัด รวม 6,554,110 ไร่ พบพื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 353,876 ไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอยู่ใน 25 จังหวัดที่มีรายงานพื้นที่การระบาด จากข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีรายงานพื้นที่ระบาด จำนวน 1,482 ไร่ เกษตรกร จำนวน 196 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอลืออำนาจ และอำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และวิธีการทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคตามหลักวิชาการ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตร โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมทั้งสาธิตการทำลายมันสำปะหลังที่ถูกต้องตามหลักวิชการ โดยมี เกษตรกร เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน


********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (1 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ทั้ง 3 เหล่าทัพ ผลัดที่ 1 โดยในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีการขึ้นทะเบียนทหารเกณฑ์ทั้ง 7 อำเภอ และส่งเข้ารับราชการในกองประจำการ แยกเป็นทหารบก จำนวน 119 นาย ทหารเรือ จำนวน 31 นาย และทหารอากาศ จำนวน 10 นาย รวมทั้งสิ้น 160 นาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น โดยมี พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว มาร่วมส่งและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพร ขอให้ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ทุกนาย ได้มีความตั้งใจในการรับการฝึกจากผู้ฝึกและครูฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา มั่นใจได้ว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว และการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างมาก ซึ่งประเทศชาติจะดำรงอยู่ไม่ได้หากขาดซึ่งสถาบันทหาร ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และผู้ปกครองจงภูมิใจที่มีโอกาสดังกล่าว และขอให้ทหารใหม่พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากครูฝึก ซึ่งปัจจุบันทางกองทัพ ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฝึกวิชาชีพ ให้ฝึกวิชาชีพที่ตนมีความถนัด เพื่อใช้ประโยชน์หลังจากปลดจากกองประจำการ


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 18