Menu
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563 09:13 Written by

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 7 ตำบล 75 หมู่บ้าน จำนวน 260 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป


*****************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยสำนักงบประมาณ แจ้งว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2563 และคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและเตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบงบประมาณ ที่คณะกรรมการบูรณการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ และ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณทั้งสิ้น 276,025,880 บาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 12 โครงการ และ 1 ค่าใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 98,511,600 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณจำนวน 141,263,800 บาท โดยประมาณ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เฉพาะงบดำเนินงาน ส่งผลให้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ถูกปรับลดลงซึ่งต่ำกว่ากรอบงบประมาณ 154,374,300 บาท
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการแบบย่อ (Project Brief) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 11 โครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมาธิการ พิจารณา ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ต่อไป

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ในการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ และให้ความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินกระบวนการให้โอน/รับโอน และย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อีกทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โอน/รับโอน และย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส วีระพล สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และบุคลากรทางการแพทย์ รับมอบเครื่องกรองอากาศ จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ร่วมกับกลุ่มเราช่วยกัน จำนวน 161 ชุด โดยนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ นายสรเดช จิตสัตยากุล ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ ประกอบด้วยเครื่องกรองอากาศ size S จำนวน 38 เครื่อง เครื่องกรองอากาศ size M จำนวน 15 เครื่อง เครื่องกรองอากาศ size L จำนวน 6 เครื่อง หน้ากาก Positive Pressure จำนวน 29 เครื่อง เครื่อง Ozone 220V 20g/h จำนวน 16 เครื่อง Sterilizer Box จำนวน 41 เครื่อง และ Sterilizer Cabinet จำนวน 16 เครื่อง มูลค่ารวม 366,700 บาท เพื่อนำไปมอบต่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป
ด้วยบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทั้งโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม น้ำมันไบโอดีเซล ได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาในนาม “กลุ่มช่วยกัน” ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมพลังพันธมิตร จากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมีเจตนารมณ์หลักในการมุ่งแก้ปัญหาและสร้างความร่วมมือในการป้องปรามและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ให้เกิดประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สำหรับติดตั้งในห้องผู้ป่วย รถพยาบาล หรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน และสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤต COVID -19


**************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์ร้านลาบไก่ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง ประกอบด้วย วิทยุชุมชน วิทยุประชารัฐ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อโทรทัศน์ส่วนกลางประจำท้องถิ่น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และอสม.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้ และนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ส่วนราชการไปสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้และนโยบายสำคัญต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำหรับประเด็นสำคัญที่พูดคุยกันในวันนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์และมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นางจรวยพร จิตรอารี รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ภารกิจบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญและการคุ้มครองเด็ก โดยนางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

1P0A4931.JPG1

1P0A4926.JPG1

1P0A4992.JPG1


**************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 15.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่กำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้แบ่งโซนความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ไปจนถึงประตู 1-4 กลุ่ม 1 รับผิดชอบ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 3 รับผิดชอบ และบริเวณหอประชุมพญานาครินทร์ และด้านข้างศาลากลางจังหวัด กลุ่ม 2 รับผิดชอบ
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจ และอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

  


********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563 10:00 Written by

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563 09:38 Written by

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่ ติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 8 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ห้องน้ำ และบ้านพักครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 และโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน โดยมีวงเงิน เกิน 500,000 บาท ซึ่งแต่ละหน่วยได้ทำการชี้แจงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

*********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 17 มิถุนายน 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
#ผลการพิจารณาโครงการงบฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวน 1.1 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 แผนงาน ดังนี้ 1.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโครงการของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.) โครงการก้าวตามรอยบาทด้วยศาสตรพระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ 2.) โครงการพัฒนานักขายและสร้างช่องทางการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรแปลงใหญ่ 4.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเกษตรแปลงใหญ่วิถีอำนาจเจริญ รวมวงเงิน 52 ล้านบาทเศษ
# มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เพิ่มเติมระยะที่ 4) ดังนี้ 1.) การยกเลิกการห้ามออกเคหสถาน 2.) ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการสอนหรือการฝึกอบรมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด 3.) การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือ สันทนาการ ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ 4.) การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยต้องจัดระเบียบต่างๆ การเว้นที่นั่งและการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยว ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด, รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ, หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก, ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน, ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนหรือหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน, ใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง
# สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 8,112,577 ราย เสียชีวิต 439,050 ราย ผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา ส่วนสถานการณ์ใน ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,135 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,993 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 84 ราย เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดอำนาจเจริญ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 2 ราย (รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว) ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆ 17,302 ราย กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 580 ราย พ้นระยะกักตัว 14 วัน 16,226 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดต่อไป

***************************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563 10:52 Written by

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ