Menu
วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 20:18 Written by

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563 ) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเพื่อนำข้อมูลและการหารือแนวทางการทำงาน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยาจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

ด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยาจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยในวันนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมานำเสนอในที่ประชุม ผลการดำเนินการ หลายๆด้าน อาทิ ความต้องการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการสำรวจ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการในเรื่องสวัสดิการ สุขภาพ การดำรงชีพ และหลักประกันด้านอาหาร การพัฒนาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่ดิน และสิทธิในที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โอกาสด้านการศึกษา เป็นต้น
ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอพื้นที่นำร่อง บ้านหนองทับม้า อำเภอเสนางคนิคม ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของคนยากจน โดยมีกลไกสนับสนุนจากภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ วิชาการที่เข้าร่วมทำงานกับชุมชนในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อออกแบบกลไก กระบวนการ และเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป *************************************************************************************************************** 

*สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอำนาเจริญ ซึ่งร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา และยังมีกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมวิทยากรในระดับอำเภอ ครู ก จำนวน 80 คน ตำบล ครู ข และแกนนำประชาชน จำนวน 9 รุ่น รวม 2,199 คน ประชุมชี้แจงผู้ใช้งานในระบบAmnat-GIS ในระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น 218 คน ติดตั้งตู้เหลืองดำ ในหมู่บ้าน 607 หมู่บ้านจำนวน 607 ตู้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ จำนวน 638 หมู่บ้าน
จากนั้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แจ้งแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนบทเรียน จากนั้น กำหนดแนวทางและตัวชี้วัดเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความเห็นชอบ สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน งาน ฉก.ราชสีห์ 75 และพัฒนาระบบ Amnat-GIS ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ทำการ Re X-Ray เจ้าหน้าที่ของรัฐ สนับสนุนวัสดุในการตรวจหายาเสพติด ดำเนินการตามตัวชี้วัด ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานในระบบ Amnat-GIS ให้กับ แกนนำประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งแกนนำนักเรียนนักศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน การปราบปรามยาเสพติด โดยขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการพิเศษ และ การบำบัดรักษาฟื้นฟู
ต่อจากนั้น เป็นการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของแต่ละอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในห้วงเดือนที่ผ่านมา


****************************************************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน
จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประกอบด้วย ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่หอประชุม ANT HALL วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Talk) ครั้งที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้การทำงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานต่างๆ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานด้วย
จากนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งมอบป้ายสภากาแฟจังหวัดอำนาจเจริญ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563 16:49 Written by

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ เป็นประธานการประชุมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง (ฉก.ราชสีห์75) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางในการดำเนินการในห้วงสัปดาห์ พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ AMNAT-GIS ในปีงบประมาณ 2564 โดยการบูรณาการข้อมูลของสาธารณสุข (TO BE NUMBER ONE) ข้อมูลกองทุนแม่

 

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) เวลา 17.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อระดมกวาดล้างและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 26 -31 ตุลาคม 2563 โดยมี พลตำรวจตรีธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาลอยกระทง ลอยประทีบโคมไฟตามแหล่งน้ำต่างๆ สถานที่บางแห่งมีการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง งานแสดงแสง สี เสียง เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน อาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปในสถานที่จัดงานดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จึงให้ทุกหน่วยงานในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ โดยกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง มาตรการปราบปราม มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมาตรการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว และขอความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

***************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563 23:00 Written by

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ขอความร่วมมือมายังจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต
ซึ่งครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ มีสัญชาติไทยและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งคือ เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันที่ออกประกาศ ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก ส่วนในด้านคุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วย เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะในภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงความดีและมีคุณูปการต่อการศึกษา ปฏิบัติงานสอนหรือการจัดการเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างของความสำเร็จได้อย่างกว้างขวาง
ในวันนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 คน คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จะดำเนินการคัดเลือก 1 คน เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อพร้อมด้วยประวัติ ผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและบันทึกสรุปความโดดเด่นของครูผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางพิจารณาต่อไป

*********************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเทพนิมิตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี เด็กออทิสติก เด็กพิการ และผู้ปกครองเข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000
สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาและเป็นผู้ประทานทุนให้แก่เด็กพิการ ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องดูแลได้ในระดับหนึ่ง


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (25 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ และกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.กิตติพศ สุฉันทบุตร นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน นักกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด เข้าร่วมในครั้งนี้
ด้วยสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ และกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาชาติด้านการกีฬา รวมทั้งพัฒนาระบบการแข่งขัน พัฒนาบุคลากร และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง
โดยสมาคมกีฬามวยปล้ำได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2563 มีจังหวัด และ สโมสร ร่วมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รวมนักกีฬาทั้งสิ้นกว่า 1,200 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท 210 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ ประเภทเกรกโก-โรมัน ประเภทฟรีสไตล์ ชายและหญิง ประเภทชายหาด ชายและหญิง ประเภท Touch Wrestling ชายและหญิง ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมชมและเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬามวยปล้ำ ทั้ง 4 ประเภท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-523181

 

*************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 16.00 น. ที่วัดดอนแดง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับบทสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย 11 บทสวด คือ นะมะการคาถา บทไตรสรณคมน์ บทปัพพะโตปะมะคาถา บทอะริยะธะนะคาถา บทขัดธรรมนิยมะสูตร บทธัมมะนิยาสุตตัง บทติลักขะณาทิคาถา บทปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ บทพุทธะอุทานะคาถา บทภัทเทกะรัตตะคาถา และ บทภะวะตุ สัพ โดยทั้ง 11 บทสวดนี้มีความหมายเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติ ให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทำนองครองธรรม


*****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ