Menu

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 10:43 Written by

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) เวลา 19.00 น.ที่บริเวณโบสถ์วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งตามหลักศาสนา ในช่วงเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ชาวพุทธจะร่วมกันเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น เทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมี 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ เป็นนักบวชที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่ง โกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 10:39 Written by

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญ ศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งมีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็นเทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เป็นนักบวชที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่ง โกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบันได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 10:33 Written by

วันนี้(4กรกฎาคม 2563) เวลา 06.30 น.ที่วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานใส่บาตร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 โดยมี พระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าคณะตำบลเปือย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งระดับจังหวัด และอำภอ รวมทั้งชุมชนคุณธรรมบ้านเปือย ร่วมในพิธีจำนวนมาก
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเปิดกรวยถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เสร็จแล้ว ประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการมอบถุงยังชีพเครื่องบริโภคให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนและยากไร้ จำนวน 20 ชุด จากนั้นได้ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นประเพณีของชุมชนบ้านเปือย ตักบาตรเสาร์แรกของทุกเดือน หลังจากที่ต้องหยุดยาวในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยชาวบ้านจะนำอาหารปรุงสุกและอาหารแห้งมาร่วมกันใส่บาตร และแต่งกายตามแบบพื้นบ้าน หญิงจะสวมผ้าซิ่น ทั้งฝ้ายและไหม สวมเสื้อมีสะไบพาดไหล่ ส่วนชายจะนุ่งผ้าโสร่งหางกระรอก มีผ้าสะไบพาดไหล่เช่นเดียวกัน ซึ่งชุมชนบ้านเปือยนับว่ามีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างยิ่ง


***********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 07.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำอัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญ ศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ต่อด้วยพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ภายในงานมีการสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน การจัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จากโรงเรียนลือวิทยาคม การบรรยายธรรม “หลักการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และพิธีเวียนเทียนประทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ

**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจงหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ 1จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ งานเคเบิ้ลใต้ดิน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างทัศนียภาพที่งดงาม โดยมี ทีมงานจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุวัฒน์ สาธุจรัญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน นายดุสิต โพธิ์ศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอโครงการในครั้งนี้
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยให้ประสานงานกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย มีความปลอดภัย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การก่อสร้างด้านระบบงานโยธา การก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า และการก่อสร้างระบบสายสื่อสาร โดยมี 5 ขั้นตอนสำคัญในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ประกอบด้วย ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลสาธารณูปโภค ขั้นการวางแผนและออกแบบ ขั้นการก่อสร้างงานโยธาติดตั้งระบบไฟฟ้า การลากสายไฟฟ้าใต้ดิน การเปลี่ยนระบบจ่ายไฟฟ้า จากเสาอากาศเป็นสายใต้ดิน และขั้นตอนสุดท้ายคือการรื้อถอนเสาสายไฟฟ้าอากาศออก โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่ ถนนเส้นชยางกูร บริเวณหน้าแขวงการทางอำนาจเจริญ ไปสิ้นสุดที่หน้าชุมสายโทรศัพท์ TOT และ เส้นถนนอรุณประเสริฐ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญไปสิ้นสุดหน้าร้านอาหารกาเหว่า จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และตามแผนภารกิจของนโยบายรัฐบาลในการสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน อีกทั้งก่อให้เกิดความเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงาม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

***************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดอำนาจเจริญต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ และมาตรฐานการบริการที่ดีของผู้ประกอบการขนส่ง ให้สามารถสร้างความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งวิธีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และสภาพเครื่อง อุปกรณ์ส่วนควบของรถให้มีความมั่นคงแข็งแรง อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งได้อีกทางหนึ่ง เพื่อจะได้พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น และในช่วงนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จึงได้สอดแทรกความรู้ คำแนะนำ การดูแล เฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ พนักงานบริการ และพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ในวงกว้าง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการมาใช้รถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(1 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 11 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาจากตำบลกุดปลาดุก และตำบลโนนหนามแท่ง ร่วมในพิธี
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 11 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่งและองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ทีมวิทยากรจิตอาสา 904 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5-2/2563 โดยมี คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 การสรุปสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และการจัดการสิ่งปฏิกูลจากรถสูบสิ่งปฏิกูลภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนประดับธงตราสัญลักษณ์ และขอเชิญชวนข้าราชการ รวมถึงประชาชน สวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนนี้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป
ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนร่วมเปิดเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อพี่น้องประชาชนได้รับฟังรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น. ทาง สวท.อำนาจเจริญ และรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
# สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 10,407,928 ราย เสียชีวิต 508,077 ราย ผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,171 ราย โดยพบผู้ป่วยที่เดินมาจากต่างประเทศและเข้า (State Quarantines) รักษาหายกลับบ้าน 3,056 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 57 ราย เสียชีวิต 58 ราย ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 2 ราย (รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว) ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆ 17,426 ราย กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 21 ราย พ้นระยะกักตัว 14 วัน 16,806 ราย


************************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์