Menu

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) เวลา 15.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

รายการผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน ประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 #
เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
# ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประเด็น เหล่ากาชาดจังหวัดฯ กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อจัดหารายได้ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการกุศลและเพื่อหารายได้มาดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลในภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เพื่อให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญร่วมบริจาคตามกลังศรัทธา โดสามารถร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ (ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ประเด็น การเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบจ. ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครนายก อบจ. จำนวน 3 ราย และสมาชิกสภา อบจ. จำนวน 84 ราย โดยชาวจังหวัดอำนาจเจริญไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก และสมาชิกสภา อบจ. ในวันที่อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. พร้อมทั้งการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และเปิดสายให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโทรศัพท์เข้าในรายการ


************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับทราบการจัดสรรงบประมาณ รายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการราชการของจังหวัดอำนาจเจริญ งบประมาณ 85,401,100 บาท และ แผนปฏิบัติราชการราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณ 10,752,750 บาท โดยมีวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน ซึ่งดำเนินการตามแนวปฏิบัติราชการของจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล ยั่งยืน และประเด็นที่การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชน และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย
ในส่วนของแผนปฏิบัติราชการราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ อำนาเจริญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรในกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตร/องค์กรเกษตรกร โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน และ โครงการส่งเสริมตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อตอบสนอง การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน

 

***********************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 โดยส่งเข้ารับราชการในกองประจำการ จำนวน 156 นาย แยกเป็นแผนกทหารบก ส่งมณฑลทหารบกที่ 12 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 66 นาย และแผนกทหารบก ส่งมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 90 นาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น โดยมี พันเอกอัครพันธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอกบัณฑิต คำเคน สัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ สัสดีอำเภอ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว มาร่วมส่งและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพร ขอให้ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ทุกนาย ได้มีความตั้งใจในการรับการฝึกจากผู้ฝึกและครูฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา มั่นใจได้ว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว และการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างมาก ซึ่งประเทศชาติจะดำรงอยู่ไม่ได้หากขาดซึ่งสถาบันทหาร ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการและผู้ปกครองจงภูมิใจที่มีโอกาสดังกล่าว และขอให้ทหารใหม่พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากครูฝึก ซึ่งปัจจุบันทางกองทัพ ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฝึกวิชาชีพ ให้ฝึกวิชาชีพที่ตนมีความถนัด เพื่อใช้ประโยชน์หลังจากปลดจากกองประจำการ


************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอก อัครพันธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน ซึ่งการลงพื้นที่ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอหัวตะพาน อาทิ สินค้า OTOP ประจำตำบล ผ้าทอมือ กระเป๋าเสื้อผ้าจากผ้าขาวม้า ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นต้น


******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรียนต่าง ๆ ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce ใช้น้อย ลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด Reuse ใช้ซ้ำ หมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง และ Recycle นำไปแปรรูปเพื่อมาใช้ใหม่ กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางในโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล ฐานการเรียนรู้บ้านวิถีพอเพียง ฐานการเรียนรู้บ้านดินและปุ๋ย ฐานการเรียนรู้บ้านสวนพืชผักสวนครัว ฐานการเรียนรู้บ้านพลังงาน ฐานการเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน ฐานการเรียนรู้บ้านถ่านไบโอชาร์ นวัตกรรมการเผาถ่านแบบไร้ควัน ฐานการเรียนรู้เพอร์มาคัลเจอร์ และฐานการเรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี


***********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหัวตะพาน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ด้วยอำเภอหัวตะพานได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้เป็นปีที่ 40 เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของน้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดกระทงสวยงาม การจัดแสดงร้านค้าสินค้า OTOP สินค้าชุมชน การประกวดนางนพมาศ การแสดงบนเวทีอีกมายมาย เป็นต้น โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวอำเภอหัวตะพาน อำเภอใกล้เคียง มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 09:12 Written by

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อบูชาพระแม่คงคาและร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดีงามของศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดธิดานพมาศ การลอยกระทงบูชาขอขมาพระแม่คงคา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษา และการแสดงของศิลปินลูกหลานชาวอำนาจเจริญ ทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมรณรงค์การใช้วัสดุจากธรรมชาติประกอบกระทง 1 กระทง 1 คู่รัก หรือ 1 กระทง 1 ครอบครัว และใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำและแหล่งน้ำ


**************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 09:05 Written by

วันนี้ (31 ตุลาคม 2563)
ณ ANT HALL วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ท่านจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 หมวดอักษร กง “การงานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง” ซึ่งจัดการประมูลในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2563 ประมูลพร้อมกัน 2 ช่องทาง คือ ทางวาจาและทางอินเทอร์เน็ต โดยมี ท่านพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวต้อนรับ และท่านเชิดชัย เยนทร์ธีระ ขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูล และยังมีขนส่งจังหวัดใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย

✅ New Normal : การจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จะเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณะสุขและการรักษาระยะห่างในการบริการผู้ประมูล

โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุน ส่งเสริม สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย

วันนี้ (30 ตุลาคม 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธัชวสุ ทักษ์เตชาณภัค รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ นางฐิรัตทียา สุภาชัย รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ สื่อมวลชนทุกแขนง อาทิ นายสกนธ์ บุญวิทย์ ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอำนาจเจริญ นายทิพกร หวานอ่อน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวส่วนกลาง นายสุชาติ สูงเรือง นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอำนาจเจริญ นายจาตุรนต์ แสวงนาม นายกสมาคมนักข่าวและสื่อมวลชนอำนาจเจริญ นายอภิชาต แสงสว่าง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอำนาจเจริญ นายบุญยง สาระ ประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เครือข่ายสื่อมวลชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน โดยมียุทธศาสตร์การบริหารงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารจัดการขยะ การจราจร และด้านการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ในส่วนของสื่อมวลชน ได้เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์ ภูผาผึ้ง เกาะจิตรกูฎ ตะวันอ้อมข้าวอำนาจเจริญ เส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง เมืองชานุมาน เทศกาลยักษ์คุ และกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน เพื่อพบปะ และหารือ แนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ

*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ