Menu
วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563 12:00 Written by

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตัดสินคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 โดยเกณฑ์การตัดสินจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตรกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 จนเป็นที่ประจักษ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
สำหรับปี 2563 ผลการคัดเลือกระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้ ประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่ เด็กหญิงศศินา ลองจำนงค์ ประเภทบุคคล ได้แก่ พระครูสถิตบุญญานุกูล และนายอาทิตย์ มะเสนา ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา และโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่บริเวณวัดโพธิ์ศิลา บ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชารจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโพธิ์ศิลา ซึ่งตรงกับวันพุธ แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด โทศก จุลศักราช 1382 ร.ศ. 239 หลังวันสถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ 26 ปี 7 เดือน 15 วัน โดยมีพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนชาวบ้านเปือยและใกล้เคียง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโพธิ์ศิลาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยชาวบ้านเปือย และผู้มีจิตศรัทธาได้รวบรวมเงินบริจาคซื้อที่ดิน จำนวน 7.3 ไร่ซึ่งติดกับวัดโพธิ์ศิลา ถวายให้กับวัด ในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ สร้างทดแทนอุโบสถหลังเก่า มีพิธีประกอบด้วย การย้ายพระแม่ธรณี ต่อด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ การบวงสรวงเทวตาพลี เวลา มัชฌิมฤกษ์ ระหว่างเวลา 10.09-10.39 น.จากนั้นพราหมณ์ ประกอบพิธีอัญเชิญเทพเทวดา ประธานจุดเทียน เครื่องบูชา อธิฐานจิต จากนั้น ประธานวางศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับวัดโพธิ์ศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 ที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์เป็นจำนวนมาก และใบเสมาหินเก่าแก่มาก จึงเรียกชื่อวัดว่า วัดโพธิ์ศิลาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2428 ภายในบริเวณวัดมีเนินดินขนาดไม่ใหญ่นัก ปัจจุบันมีการลาดและเทพื้นด้วยปูนซิเมนต์ บนเนินดินมีใบเสมาปักอยู่โดยปักเรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ชำรุดแตกหักมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เพียง 2 ใบสลักลวดลายกลีบบัวที่ฐานส่วนใบสลักลายหม้อน้ำและยอดสถูปใบหนึ่งสลักลายรูปธรรมจักร ลักษณะเดียวกับที่พบที่วัดดงเฒ่าเก่า บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง และเมืองงิ้วบ้านชาด ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน บางใบนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ใบเสมาเหล่านี้เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภาคอีสานซึ่งอาจกำหนดอายุได้ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-15

*****************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563 11:52 Written by

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอชานุมาน นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 9 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน จำนวน 254 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 275 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งสามารถใช้งานได้แล้วจำนวน 127 บ่อ และทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กำลังดำเนินการทำเรื่องขอฝนหลวงไปแล้ว ส่วนสภาวะอากาศทั่วไป ช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญยังคงมีฝนน้อย จะมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน ทั้งนี้เนื่องจากช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกำลังอ่อน จากนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมประกอบกับร่องมรสุม จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ทำให้จังหวัดอำนาจเจริญมีฝนหนักหลายพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
#การออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปลีก หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนออกไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อราชการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันของชาติ พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กิจกรรมบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ/ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน และตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน
#การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 โดยกำหนดการตรวจเลือกทหารในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ดังนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอลืออำนาจ/วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอปทุมราชวงศา/วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอชานุมาน/วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอเสนางคนิคม วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอพนา/วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอหัวตะพาน/ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ประกอบด้วย ตำบลบุ่ง ตำบลไก่คำ ตำบลสร้างนกทา ตำบลนาหมอม้า ตำบลโนนหนามแท่ง ตำบลห้วยไร่ และตำบลนายม)/วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ประกอบด้วย ตำบลโนนโพธิ์ ตำบลนาจิก ตำบลปลาค้าว ตำบลเหล่าพรวน ตำบลคึมใหญ่ ตำบลนาผือ ตำบลน้ำปลีก ตำบลนาวัง ตำบลหนองมะแซว ตำบลกุดปลาดุก ตำบลดอนเมย และตำบลนาแต้) โดยขอเน้นย้ำให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกในปี 2563 ทุกคนจะต้องไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียก (แบบ สด.35) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารก่อนการตรวจเลือกผู้ที่เคยยื่นขอผ่อนผัน หากมีความประสงค์จะสละสิทธิ์ผ่อนผันให้แจ้งความประสงค์ และผู้มีความประสงค์จะร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถสมัครได้ที่หน่วยสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอในท้องที่/สำนักงานสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 045-523088 หรือช่องทาง Facebook สำนักงานสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ
#ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 13,235,751 ราย เสียชีวิต 575,525 ราย ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,227 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3,091 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 78 ราย เสียชีวิต 58 ราย ช่วงท้ายรายการผู้ว่าฯ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันสำรวจว่าหมู่บ้าน/ชุมชนมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง) โดยขอให้แจ้งและไปรายงานตัวที่ รพ.สต. อสม. ทราบด้วย


************************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.30 น.ที่ศาลาการเปรียญวัดสำราญนิเวศ(พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ธรรมยุต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมถวายสักการะและกล่าวปฏิสันถารการพระศาสนากับคณะสงฆ์ และนำส่วนราชการต่างๆ ถวายสักการะและถวายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดให้เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอด ขยายผลในการบริหารจัดการในบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับ สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข็มแข็งต่อศาสนาและทางพุทธศาสนา และเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา การดำเนินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราโชบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมสืบไป รวมทั้งเพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอปัญหา และแสวงหาแนวทางแก้ไขและการป้องกันปัญหาร่วมกัน


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563 10:22 Written by

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 15.00 น.ที่บริเวณศาลาริมน้ำ เทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อวีดิทัศน์อัตลักษณ์หมอลำ ตำนานยักษ์คุ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย พระมหาทินกร อิสฺสโร เจ้าคณะอำเภอชานุมาน ในหัวข้อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีวัฒนธรรมชาวชานุมานที่สัมพันธ์กับตำนานยักษ์คุ นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ในหัวข้อโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง และกิจกรรมผลิตสื่ออัตลักษณ์หมอลำ“ตำนานยักษ์คุ”นายสกนธ์ บุญวิทย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญในหัวข้อ การส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และผู้แทนนายอำเภอชานุมาน ในหัวข้อการจัดงานเทศกาล ประเพณีแห่ยักษ์คุอำเภอชานุมาน โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ แต่งการในชุดพื้นถิ่นชานุมาน พร้อมกับมีการแต่งหน้ายักษ์ให้เข้ากับบรรยากาศด้วย
จังหวัดอำนาจเจริญมีพรมแดนติดฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนขวางกั้นด้านอำเภอชานุมาน มีอารยธรรมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และมีความเชื่อตำนานเรื่องเล่าที่คล้ายกันผ่านมุมมองของศิลปวัฒนธรรมแถบลุ่มน้ำโขง เป็นการสานประโยชน์และการสานสัมพันธ์ร่วมกัน โดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย นำมาซึ่งการประยุกต์ ต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงสร้างสรรค์ เกิดคุณค่าทางจิตใจ เกิดตระหนักรู้ของคนในชาติและภูมิภาคอาเซียน พร้อมสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ อันเกิดจากเสน่ห์ดึงดูดในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการใช้สินค้าหรือบริการของไทย นำไปสู่ความเข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง (ยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญ) บูรณาการร่วมกับประเพณีชุมชนท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเป็นประจำทุกปี โดยจังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คืออำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ สามารถไปมาหาสู่และร่วมกิจกรรมระหว่างสองฝั่งโขงได้ตามปกติ งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงเป็นกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางสร้างมิตรภาพ เชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในทุกระดับ และถือเป็นต้นทุนสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย และประเทศแถบลุ่มน้ำโขงไปจนถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่ประจักษ์สายตาสู่ระดับนานาชาติต่อไป

**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญมอบให้แก่เยาวชน สำหรับปีการศึกษา 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเยาวชนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศที่มีความประพฤติดี เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 14 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 14 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563 10:12 Written by

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่โรงเรียนบ้านนาอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลกไทย 4 กรกฎาคม 2563 โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและมอบยาชุดพระราชทาน จำนวน 50 หลังคาเรือน การจัดนิทรรศการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีหัวข้อการรณรงค์ในปีนี้ คือ “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” และจากหน่วยงานอื่นๆ ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย การดูแลสภาพการจ้าง สภาพการทำงานของลูกจ้างในระบบและนอกระบบ โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทั่วไป โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา และได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 8 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน จำนวน 254 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 275 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ