Menu
วันจันทร์, 19 กรกฎาคม 2564 10:00 Written by

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ. พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัด, นายธนบดี ครองยุติ หน.สนง.ปภ.อจ, ตัวแทน สสจ. ลงพื้นอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อประชุมติดตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด โดยประธานการประชุมได้มีข้อสั่งการกรณี เคสบ้านนาหว้า ตำบลโนนโพธิ์ ดังนี้
1. ให้อำเภอร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ทำการสอบสวนโรคให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจน สาธารณสุขอำเภอ ทำหน้าที่เลขารวบรวมข้อมูล เสนอ นอ.ในการประเมินสถานการณ์
2. ให้อำเภอร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ประเมินสถานการณ์ภายในบ้านนาหว้า ตำบลโนนโพธิ์ ตามแบบประเมินสถานการณ์ โดยดำเนินการดังนี้
2.1 กรณีปิดหมู่บ้านให้รายงานจังหวัด เพื่อประกาศปิดหมู่บ้าน
2.2. กรณีไม่ปิดหมู่บ้าน ให้อำเภอออกประกาศอำเภอ ให้ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ให้กักตัวแบบ LQ กรณีเสี่ยงต่ำให้กักตัวแบบ HQ พร้อมทั้ง MOU ให้ผู้ถูกกักตัวให้ทราบแนวทางปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศ

ทั้งสองกรณี ให้อำเภอมอบให้หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอหรือผู้ที่มีศักยภาพในการดำเนินการ พร้อมให้มีการติดตามผลการปฏิบัติ การส่งเครื่องอุปโภคบริโภค การจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว การจัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้า และรายงานขอใช้งบยับยั้งโดยด่วน
3. ให้ สสจ.ทำแบบฟอร์มคำสั่งต่างๆส่งให้แต่ละอำเภอ เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

 

พ่อเมืองอำนาจนำทีมซักซ้อมเตรียมรับการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพื่อชิงรางวัลระดับประเทศ
วันนี้ ( 16 กรกฎาคม 2564) ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งคณะกรรมการจะเข้าตรวจประเมินในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นี้
จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาอย่างต่อเนื่อง และได้เสนอขอรับรางวัล PMQA รายหมวด มาโดยตลอด โดยในปี 2559 ได้รับรางวัล PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2560 ได้รับรางวัลใน หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในปี 2562 ได้รับรางวัล PMQA หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาคัดเลือก หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล PMQA ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. (กองนวัตกรรมบริการภาครัฐ) ได้ประกาศให้จังหวัดอำนาจเจริญผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นตอนที่ 1-2 และจะเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลในขั้นตอนที่ 3 ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจังหวัดอำนาจเจริญ (Site visit) ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สำหรับในปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาผลงานที่โดดเด่น จำนวน 3 ผลงาน ที่จะนำเสนอต่อคณะผู้ตรวจการประเมินรางวัล PMQA ได้แก่ 1. “ระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จังหวัดอำนาจเจริญ (AMNAT -GIS) (ยาเสพติด) รับผิดชอบโดยที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ 2. กิจกรรมส่งเสริมข้าวอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ รับผิดชอบโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และ 3. นวัตกรรมสู้ภัยโควิด รับผิดชอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำหน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นประกอบพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนต่างๆ ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เช่น การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรี บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี การฉีดวัคซีนให้สัตว์ การแนะนำอาชีพ การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน เป็นต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร สินค้าโอท็อปของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ก่อนเข้าพิธีการตามโครงการฯในช่วงเช้า ได้มีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ตอบข้อซักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมานำเสนอและปัญหาต่างๆตามที่มีหนังสือแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาผ่านทางช่องทางต่างๆ

 

***********************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2564 11:07 Written by

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2564 ) ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.2564-2570 โดยมีนายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมจัดทำแผนในครั้งนี้
ในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยได้ทวีความรุนแรงขึ้น เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นอย่างมากจนประเมินค่าออกมาให้เห็นว่ามีการสูญเสียจนประเมินค่ามิได้ในบางครั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสาธารณภัยต่าง ๆ มีความสำคัญยิ่ง ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย จึงมีการบริหารจัดการสาธารณภัยภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดให้มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติ ในระดับชาติระดับจังหวัด โดยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564 – 2570 ที่สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสีย ความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐได้ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครในการปฏิบัติตามแผนฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

 

*******************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ขั้นตอนพิธีการ มาตรการคัดกรองป้องกันโควิด-19 ระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่
ด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง ข้าว และพบปะกลุ่มองค์กรเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นเวลา 13.30 น. เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถ (Mobile) พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน ณ สวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) และเวลา 14.00 น. เป็นประธานในพิธีมอบงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบท 172 หลัง / มอบงบประมาณสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน 41 กองทุนต่อตำบล / มอบงบประมาณตำบลต้นแบบ และตำบลเศรษฐกิจชุมชน 4 ตำบล ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (30 มิถุนายน 2564) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมพวงคราม โรงแรมชิตสกนธ์ฟลาวเวอร์แลนด์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางวาสนา แถวเพ็ชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง ประกอบด้วย วิทยุชุมชน วิทยุประชารัฐ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อโทรทัศน์ส่วนกลางประจำท้องถิ่น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้ และนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ส่วนราชการไปสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้และนโยบายสำคัญต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ


*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ( 30 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อรวบรวมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม รวมทั้งจัดให้มีระบบการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม รวมทั้งจัดหาแหล่งทุนสำหรับงานวิจัย และขับเคลื่อนแผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ.2564-2565)
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ “เห็นชอบ” แผนพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ.2564-2565) โดย ศูนย์ AIC จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นศูนย์กลางรวบรวมและบริการข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่ครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. รวบรวมและบริการ องค์ความรู้ จัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุนเกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ผ่านการวิจัยพัฒนา การลงทุน การแปรรูป การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ จังหวัดและภูมิภาค ยกระดับการทำการเกษตรครบวงจร ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ และยกระดับ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่

 

 

วันนี้ (30 มิถุนายน 2564) ณ หอประชุมเทพประทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 นำโดยนายประจักษ์ พุฒิพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินฯ ที่เดินทางพร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีนายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 พร้อมด้วยคณะอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆของโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จึงมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม โดยรับนักเรียนด้อยโอกาส เด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กที่ประสบปัญหาต่างๆหรือตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ให้เข้ามารับการศึกษาแบบอยู่ประจำ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และในชีวิตประจำวัน พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต ควบคู่กันไป นอกจากนี้โรงเรียนยังเป็นศูนย์บ่มเพาะต้านดนตรีและนาฎศิลป์ ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้และสามารถลงมือปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงตามความสามารถความถนัดของผู้เรียน ด้วยความร่วมมือ การช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดศึกษาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนานักเรียนที่มีความด้อยโอกาสขาดแคลนให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และสามารถบรรลุศักยภาพขั้นสูงสุดคือเป็นคนดี มีความรู้ และออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 30 มิถุนายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 รายงานสถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 รวมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 64 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 3 ราย (อ.เสนางคนิคม 2 ราย และ อ.พนา 1 ราย) หายป่วย จำนวน 52 ราย กำลังรักษาที่โรงพยาบาล 12 คน
ประเด็น มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด ดังนี้ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง เพชรบุรี สระบุรี หากจำเป็นต้องเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้โทรแจ้งญาติจัดที่อยู่สำหรับกักตัวสังเกตอาการ เมื่อเดินทางมาถึงต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ในพื้นที่ทันที และต้องกักกันตัวที่บ้าน (Home Quarantine แยกบ้าน แยกอยู่ แยกกิน) เป็นระยะเวลา 14 วัน หากไม่รายงานตัวหรือไม่ปฏิบัติตาม ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากมาข้อสงสัยสามารถสอบถามทางสายด่วนโควิดจังหวัด โทร 08 6651 5424 , 09 0241 0098 , 09 3323 4686 และ 09 5192 4903 โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด
ประเด็น สถานการณ์ โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่สาธารณภัย (โรคระบาดในสัตว์) ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ พร้อมทั้งได้สั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำรวจรายงานนายอำเภอการเกิดโรค ลัมปี สกิน เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขอความช่วยเกษตรกรต่อไป
ประเด็น การป้องกันกำจัดโรครากเน่า โคนเน่ามันสำปะหลัง จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 118,575 ไร่ โดยอำเภอที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุด ได้แก่ อำเภอชำนุมาน โดยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 50,104 ไร่ ลักษณะใบมัน สำปะหลังแสดงอาการเหี่ยวเหลือง โคนต้นแสดงอาการเน่าเป็นสีน้ำตาลหรือดำ เมื่อถอนขึ้นมาหัวมันสำปะหลังแสดง อาการเน่า การป้องกันกำจัด หมั่นสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลัง ถ้าพบต้นที่แสดงอาการยอดเหี่ยวแห้ง เมื่อถอนต้นขึ้นมา มองเห็นเชื้อราสีขาวบริเวณโคนต้นและมีกลิ่น ให้นำถุงคลอบต้นที่แสดงอาการและนำไปทำลำยนอกแปลงปลูก ใช้เชื้อรา ไตรโคเดอร์ม่า หรือเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ซัพทิลิส (เชื้อบีเอส) ฉีดพ่นที่โคนต้นมันสำปะหลัง เพื่อทำลายเชื้อ ถ้าอาการรุนแรงใช้สารควบคุมเชื้อรา ตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร ในฤดูกาลถัดไปควรไถตากดินและหว่านปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคในแปลง แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูกโดยนำท่อนพันธุ์ลงไปแช่น้ำที่มีเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนำไปปลูก ฉีดพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าหรือเชื้อบีเอสบริเวณโคนต้นอาทิตย์ละครั้งจนเก็บผลผลิต
พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2564) ที่บริเวณด้านหน้ามุขศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีตัวแทนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในครั้งนี้ จำนวน 320 ลิตร ให้กับจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำไปช่วยเหลือสนับสนุนเสริมเกราะป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ