Menu

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30น.ที่ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับอำเภอ(ครู ก)ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามที่ รัฐบาล โดย สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับอำเภอ(ครู ก)ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ชุดวิทยากรระดับตำบล(ครู ข) และแกนนำระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอทุกอำเภอและเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 80 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 24 คน รวม 104 คน


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

 


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563 11:11 Written by

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน แพร่ระบาดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 จำนวน 179 หมู่บ้าน ซึ่งร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา และยังมีกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ
จากนั้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดเตรียมการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ก) ตามนโยบายการฝึกอบรมวิทยากรระดับอำเภอในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ชุมชน 9 ขั้นตอน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาเจริญ กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 80 คน และยังได้เตรียมการกำหนดการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ รุ่นที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2563 ณ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการบำบัด 100 คน รุ่นที่ 4/2563 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2563 และ รุ่นที่ 5/2563 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2563 ทั้งนี้เพื่อนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล และพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง รวมทั้งสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับคืนเป็นคนดีสังคม

********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2563) เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายระยะ 2 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณข้าราชการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ทั้งส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการอื่น ๆ ที่ร่วมกันทำงานเป็นอย่างดี จนทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ รวมทั้งผลการดำเนินงานหลังจากการผ่อนคลายระยะ 1 พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีกลุ่มผู้ฝ่าฝืน 2-3 กลุ่ม ดังนั้น ทุกพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง และเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ยังไม่มีวัคซีนในการรักษา จึงต้องอยู่กับโรคนี้อยู่อีกระยะหนึ่ง ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ เรื่องสุขอนามัยของประชาชนเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินเพื่อดำรงชีพได้ และเตรียมพร้อมวางมาตรการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในอนาคต เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปได้ นอกจากนั้น ในส่วนของราชการต้องทำหน้าที่กำกับดูแลในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ทุกจังหวัด และทุกอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลการให้และการรับสิ่งของบริจาคของพี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข และกำชับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อสั่งการเชิงนโยบาย ข้อห้าม และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความสับสนของประชาชน และมาตรการที่ยังต้องดำรงการปฏิบัติ เช่น การงดหรือชะลอการเดินทาง เว้นแต่จะมีความจำเป็น รวมทั้งให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จในระดับพื้นที่ และการใช้จ่ายงบประมาณและกาจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากพบปัญหาการปฏิบัติให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือกับ ศบค. ต่อไป
จากนั้น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติของจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งได้กำชับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมในระยะ 2 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) และแนวทางการปฏิบัติในการส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
สุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดต้องสร้างความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานสาธารณสุขพื้นฐาน คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่อยู่ในที่แออัด และลดการเคลื่อนที่ ถ้าทุกคน ทุกส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ เราจะก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในเร็ววัน
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ซักซ้อมการออกประกาศการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และขอความร่วมมือกับชาวจ้งหวัดอำนาจเจริญ โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของชาวอำนาจเจริญ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ


**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2563 13:31 Written by

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ในภาระกิจการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน รพ.สต. บ้านโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลอำนาจ อ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2563 13:28 Written by

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ(บ่อขยะดงสีบู) เพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด”

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยชุดประชาสัมพันธ์ปฏิบัติมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญร่วมในพิธี
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และปัจจุบันได้มีประกาศให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรการผ่อนคลายในการดำเนินการและทำกิจกรรมบางอย่างและการปฏิบัติของเจ้าของหรือผู้จัดการของสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยมีรายละเอียดให้ผ่อนปรนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 6 กิจกรรมได้
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการปล่อยชุดประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความตระหนัก และให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 จัดหน่วยประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 4 จุด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในมาตรการดังกล่าว ในการจัดระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยจัดให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เช่นนั้นอาจมีคำสั่งปิด หากไม่มีการปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 2 ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สร้างการรับรู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

***********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2563 11:26 Written by

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยรถประชาสัมพันธ์ และชุดประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยมี นายสุเวช ทรงอยู่สุข รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และปัจจุบันได้มีประกาศให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรการผ่อนคลายในการดำเนินการและทำกิจกรรมบางอย่างและการปฏิบัติของเจ้าของหรือผู้จัดการของสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยมีรายละเอียดให้ผ่อนปรนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตใน 6 กิจกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการปล่อยรถประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดชุดประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความตระหนัก และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 4 สาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในมาตรการดังกล่าว ในการจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยจัดให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เช่นนั้นอาจมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการเฉพาะราย หากไม่มีการปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนด


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุปกรณ์กล่องสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและทำหัตถการ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำนวน 2 ชุด โรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งละ 1 ชุด รวม 6 ชุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล 77 แห่งๆ ละ 1 ชุด รวม 77 ชุด รวมทั้งสิ้น 85 ชุด นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม ปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสรรพสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทั้งหลาย สถิตเป็นมิ่งขวัญคุ้มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์กาล


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2563 11:49 Written by

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  เวลา 16.30 น. นายธนูสินธ์  ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลลืออำนาจและด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลอำนาจ เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ณ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ