Menu
วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:32 Written by

     วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้เข้าประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
    โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูล สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูล ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลคนจน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้เกณฑ์วัดความยากจน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ จากฐานข้อมูล TPMAP จังหวัดอำนาจเจริญ มีคนยากจน จำนวน 1,802 คน ซึ่งผู้ดำเนินโครงการจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 วันนี้ (8 มิถุนายน 2563 ) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
  การประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ กับโครงการ/แผนงาน ที่ทุกภาคส่วนงานได้นำเสนอ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ประกอบด้วยแผนงานหรือโครงการที่ผ่านความเห็นชอบการประชุม ก.บ.จ.อจ.ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งเป็นการเสนอแผนงานโครงการเบื้องต้น (Project Brief)ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว หรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงการพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต จัดส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
      ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณา แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานตามภารกิจ รัฐวิสาหกิจ/กรม หน่วยงานของรัฐ(Funcion)ประกอบด้วย แผนงานโครงการ ของหน่วยงานตามภารกิจ รัฐวิสาหกิจ กรม หน่วยงานของรัฐ (Function) รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน 348,015,000 บาท  แผนงานโครงการ ของหน่วยงานตามภารกิจ รัฐวิสาหกิจ กรม หน่วยงานของรัฐ (เสนอผ่านงบจังหวัด) รวมทั้งสิ้น 41 โครงการ เป็นเงิน 1,148,398,282 บาท   แผนงาน โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งสิ้น 820 โครงการ เป็นเงิน 1,414,036,629 บาท   นอกจากนี้ยังมีแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ เป็นเงิน 949,234,492 บาท โดยฝ่ายเลขาฯ จะดำเนินการ สรุปรวมรวบข้อมูล แผนงาน/โครงการ ของจังหวัดอำนาจเจริญ เสนอให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาต่อไป  


************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 09:34 Written by

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 199 ราย บริจาคดวงตา 7 ราย บริจาคอวัยวะ 7 ราย เพื่อให้ได้ปริมาณโลหิตเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัย สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมอบความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต ด้วยการแบ่งปันความรักเป็นการแสดงความรัก ความเสียสละให้แก่ผู้ป่วยที่จะเป็นผู้รับโลหิตเพื่อช่วยชีวิต ส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน ทำให้มีโลหิตสำรองเพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอดปี
สำหรับการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ส่วนสุภาพสตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีประจำเดือน มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป อายุระหว่าง 17-60 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 09:28 Written by


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดตู้ปันสุขเคลื่อนที่แบ่งปันเครื่องอุปโภค-บริโภค ส่งมอบให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเป็นการมอบความสุขคลายความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ "หยิบแต่พอดี มีก็แบ่งปัน"
การจัดตั้งตู้ปันสุขเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดระเบียบผู้ที่มาเลือกหยิบของจากตู้ปันสุขเคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 3 มิถุนายน 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ”ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เปิดเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
# ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณด้านหน้าที่อาคาร สำนักงาน ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท.ร่วมกับธงชาติไทย พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วง สีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 รวมทั้งประดับไฟส่องสว่างอาคารสำนักงาน และถนนสายสำคัญ จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณอาคารสำนักงานที่เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 และจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย เวลา 08.00 น.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 10.00 น.กิรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ต่อด้วยร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สระหนองเม็ก สวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เวลา 14.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ถาวรเจติยมหาวิหารวัดบ้านเก่าบ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ พระธาตุเจดีย์ถาวรเจติยมหาวิหาร วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
# สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 6,365,473 ราย เสียชีวิต 377,404 ราย อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา บราซิล รัฐเซีย สเปน ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,083 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,966 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 59 ราย เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดอำนาจเจริญ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 2 ราย (รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว) ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆ 16,286 ราย กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 1,769 ราย พ้นระยะกักตัว 14 วัน 14,517 ราย
# ประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) อาทิ การห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00-03.00 ของวันรุ่งขึ้นผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 การผ่อนคลายในดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเปิดได้ถึง 21.00 น.และทุกกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของทางราชการที่กำหนดไว้ ทั้งการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ รวมทั้งการสแกนคิวอาร์โค๊ดไทยชนะ เช็คอิน และเมื่ออกจากร้านค้าสแกนคิวอาร์โค๊ด เพื่อเช็คเอาท์ออก หรือบันทึกการเข้า-ออกร้านค้าต่างๆ ซึ่งต้องจัดให้มี
#เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พ.ศ.2563 แบ่งเป็น 1.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตุประสงค์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วงเงิน 45,000 ล้านบาท 2.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วงเงิน 555,000 ล้านบาท 3.แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 วงเงิน 400,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นส่งให้จังหวัดพิจารณาในการประชุม ก.บ.จ.ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563


*****************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

วันนี้ (3 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ต่อด้วยลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยอาณาราษฎร
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท ร่วมกับธงชาติ พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงและผ่าระบายสีขาว และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ สมุดลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

**********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการช่วยเหลือและการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ จำนวน 100 ชุด มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะสระหนองเม็ก ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กวาดเศษใบไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะสระหนองเม็ก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะประโยชน์


*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ


วันนี้ (3 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น.ที่วัดบ้านเก่าบ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ถาวรเจติยมหาวิหาร วัดบ้านเก่าบ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563
การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ถาวรเจติยมหาวิหาร วัดบ้านเก่าบ่อ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 รวมทั้งบำรุงขวัญและกำลังให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกร ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
การเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดิ์ เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธา พร้อมกับแผ่เมตตาและทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้ พระปริตรนั้นมีพลังมีพลังอานุภาพยิ่งขึ้น


**********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(31 พฤษภาคม 2563) เวลา09.00 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ, ระดับอำเภอ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังผ่านการประชุมวิดีทัศน์ทางไกล โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการปัองกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 วันแรกเข้าสู่การผ่อนคลาย ระยะที่ 3 ซึ่งทุกกิจการหรือกิจกรรมให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด" โดยระยะที่ 3 ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ ส่วนกิจกรรม/กิจการที่ผ่อนคลายระยะที่ 3 ประกอบด้วย 1.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ก.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21:00 น.)
ข.ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ (จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และเปิดไม่ถึง 21.00 น.)
ค.สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง (งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ)
ง.ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สำหรับ บุรุษหรือสตรี (ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชั่วโมงและไม่มีผู้นั่งรอในร้าน)
จ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน (เปิดเพื่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรรแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข)
2.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ
ก.คลีนิคเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สัก หรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ข.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดออกตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม นวดใบหน้า) นวดฝ่าเท้า (ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด)
ค.สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส (จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดอบตัว อบไอน้ำแบบรวม)
ง.สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกาย หรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล และวอลเลย์บอล (ไม่มีการแข่งขัน มีรวมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น)
สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการฝึกซ้อม การชกลมโดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเป้า โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชม
จ.สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน (เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม)
ฉ.สถาบันลีลาศหรือ สอนลีลาศ
ช. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบาบาน่าโบ๊ท (ต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่นและจำกัดจำนวนผู้เล่น)
ซ.โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน โรงมหรสพแบบเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน (งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต)
ฌ.สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ (จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมแบบรวมกลุ่ม)
ส่วนมาตรการบังคับใช้ที่ยังคงไว้ ประกอบด้วย
1.ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ
2.ปรับเวลาเคอร์ฟิว เป็น 23.00 - 03.00 น.
3.ให้เดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด
4.เปิดห้าง ศูนย์การค้า ได้ถึง 21.00 น.
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย รวมทั้งงบฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท ให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอผ่านที่ประชุม กบจ.จังหวัดก่อน
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ โดยย้ำข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 9) ที่ทุกภาคส่วนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม โดยต้องแจ้งให้ทราบตั้งแต่ระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินการตามโครงการงบฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท ขอให้ทุกภาคส่วนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดเวลา ซึ่งจะมีการประชุม กบจ.จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ต่อไป


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(28 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานฯ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
ก่อนวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบเงิน จำนวน 10 ล้านบาท ตามโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 770 ล้านบาท โดยมอบให้กับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 10 ล้านบาท นายแพทย์ปริญญา นพเก้า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ร้บมอบจากนายดุสิต โพธิ์ศรี ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ และนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจร่วมเป็นพยานในการรับมอบ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน รวมถึงระดับอำเภอ, ท้องถิ่น ท้องที่ ทีมรพ.สต.และทีมอสม.ทุกคนที่ได้ร่วมกันดูแลป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เตรียมจะมีการประกาศการผ่อนผันระยะที่ 3 โดยจังหวัดอำนาจเจริญต้องเตรียมประกาศรองรับ สร้างมาตรฐานการใช้ชีวิตปกติใหม่ รวมทั้งทุกส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนตามงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ต่อด้วยรับทราบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"มีแล้วแบ่งปัน" และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุเจดีย์ถาวรเจติยมหาวิหาร วัดบ้านเก่าบ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ต่อด้วยการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ, รายงานสถานการณ์โรคโควิด19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยยังคงมาตรการผ่อนผันระยะที่ 2 ตามพระราชกำหนดศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ช่วงเคอร์ฟิว 23.00-04.00 น.จนถึงวันที่ 31พฤษภาคม 2563 และให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ตามมาตรการหลัก รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ตามที่กำหนด จัดจุดล้างมือ วัดอุณหภูมิ จากนั้นรับทราบโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ, การก่อสร้างอาคารหน้าพระมงคลมิ่งเมือง,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน, และกำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2563 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองข่า บ้านหนองข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2563 โดยเป็นการรายงานจากคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ด้านอาชญากรรม การปราบปรามความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว การค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสถานประกอบกิจการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ การจัดระบบแรงงานต่างด้าว การจัดระเบียบรถบรรทุก การจัดระเบียบรถตู้โดยสาร และสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามมาตรการ 10 มาตรการ


*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ