Menu

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำหน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นประกอบพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนต่าง ๆ ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เช่น บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี การฉีดวัคซีนให้สัตว์ การแนะนำอาชีพ การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน เป็นต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าโอท็อปของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ก่อนเข้าพิธีการตามโครงการฯในช่วงเช้า ได้มีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ตอบข้อซักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมานำเสนอและปัญหาต่าง ๆ ตามที่มีหนังสือแจ้งความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 สิงหาคม 2564) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านนาสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม ทั้งนี้ได้มอบชุดยาพระราชทานจำนวน 50 ชุด ให้ผู้นำชุมชนไปแจกจ่ายประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่จำนวน 50 ครัวเรือน โดยมี นายอาคม กินาวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล และบริการฉีควัคซีนป้องกันโควิด-19 ตลอดจนชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องรักษาสุขภาพตนเองให้ดี เช่นกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ และปรุงสุกใหม่ๆ พักผ่อน นอนหลับให้เพียงพอ หมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ที่สำคัญต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว. สายแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและอื่นๆ รวม 1,558 คน ได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM โดยมี นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการ ๑๒ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการของจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม ๘ ประเด็นนโยบายสำคัญ ได้แก่
๑.การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒.การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคการเกษตร โครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ประกอบด้วย โครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ , โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล , โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน)
๓.การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คชท.)
๔.การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
๕.การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๖.การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๗.การพัฒนาเมืองสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
และ ๘.การขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


***********************************

วันนี้ (19 สิงหาคม 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 แก่ผู้นำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 7 หมู่บ้าน ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้อัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 7 หมู่บ้านๆ ละ 8,000 บาท มอบให้กับผู้นำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับพัฒนาการอำเภอ จำนวน 7 อำเภอ
ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนได้นำเงินไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ทั้งด้านการสมทบทุนช่วยเหลือการบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดและกิจกรรมเยาวชน การเฝ้าระวังและรักษาพื้นที่ การสนับสนุนทุนการศึกษาของเยาวชน การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การช่วยเหลือความเดือดร้อนต่างๆ ในชุมชน รวมถึงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เป็นกองทุนที่รวมจิตใจของผู้คนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มีหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 300 หมู่บ้าน/ชุมชน


********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 17:46 Written by

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-16.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดและร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณีเกิดอุทกภัย) เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และได้เชื่อมต่อระบบประชุมทางไกล (ZOOM) ไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยมีนายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ นางขนิษฐา แห่งธรรม ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม และนางสาวภัคจีรา พรหมดี รักษาการผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกฯ

 

 

วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมคดียาเสพติดของกลางยาบ้า จำนวน 23,817 เม็ด ไอซ์ 1,015.1 กรัม โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง อาวุธปืนพกสั้น จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน 22 นัด เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง สมุดรายการส่งมอบยาบ้าให้แก่ลูกค้า จำนวน 1 เล่ม และรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูซุสีขาว ทะเบียนป้ายแดง ก-0271 ยโสธร จำนวน 1 คัน พร้อมผู้ต้องหา 2 คน คือ นายประเสริฐ มัฆวิมาลย์ อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 65 ถนนวงศ์คำภา ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 156 หมู่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร) และนายตันติกร จันทมาลี อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 48 หมู่ 12 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายเบิร์ด หรือ ประเสริฐ มัฆวิมาลย์ ราษฎรอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (เคยถูกจับกุมคดียาเสพติด) มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยนำยาบ้ามาจำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม ประกอบกับได้รับแจ้งจากสายลับว่า สามารถติดซื้อยาบ้าจากนายเบิร์ดได้ จึงร่วมกันวางแผนล่อซื้อ ต่อมาวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 13.30 น. ได้มีรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีชูชุ สีขาว ทะเบียนป้ายแดง ก-0271 ยโสธร ขับมาจอดที่บริเวณร้านสะดวกซื้อ (7-11) บ้านนาไร่ใหญ่ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ และได้โทรศัพท์แจ้งให้สายลับไปพบ เพื่อส่งมอบยาบ้าให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวจึงแสดงตัวเข้าจับกุม ผู้ต้องหารู้ตัวได้ขับรถหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขับรถติดตามอย่างกระชั้นชิด และติดตามควบคุมตัวไว้ได้ ตรวจค้นภายในรถยนต์และบ้านพักพบยาบ้า จำนวน23,471 เม็ด สารไอซ์ จำนวน 1,015.1 กรัม และอาวุธปืนพกสั้น จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน 22 นัด จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเสนางคนิคม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน และสถานประกอบการทุกแห่งแจ้งเบาะแส/ข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้เสพ ผู้ค้า โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด 1599 สายด่วน 191 และ Application Police I lert U ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และลดปัญหายาเสพติด ในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไป


*****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 18 สิงหาคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง การออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ข้อราชการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง กิจกรรมประกอบด้วย จัดเวทีเสวนา รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนพิธีเปิดหน่วยบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันของชาติ พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กิจกรรมบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ/ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนและตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมรับบริการ
ประเด็น สถานการณ์ COVID-19 จ.อำนาจเจริญ ประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 มีผู้ป่วยยืนยัน รายใหม่เพิ่ม 29 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากมาพื้นที่เสี่ยง แล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที รวมมีผู้ป่วยยืนยัน สะสม ระลอก 3 จำนวน 2,172 ราย ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดสะสม 2,087 ราย ภายในจังหวัด 85 ราย กำลังรักษา 846 ราย ที่โรงพยาบาล 256 ราย โรงพยาบาลสนาม 212 ราย Home Isolation 253 ราย และ Community Isolation 125 ราย รวมหายป่วย ระลอก 3 แล้ว จำนวน 1,311 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 15 ราย โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์

วันพฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2564 09:15 Written by

วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชุดปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับจังหวัด ชุดที่ 3 ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม เพื่อติดตามการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม ได้รายงานข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งสภาพปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม จากนั้นคณะทำงานได้ร่วมกันซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยการทำงานบูรณาการกันทุกภาคส่วน ลดขั้นตอน ลดช่องทาง เพิ่มการประสานงาน ตอบสนองให้เร็ว ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาพยาบาลตามขั้นตอนที่กำหนด


**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 17 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณวัดอัมพวัน หมู่ที่ 3 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบธงสีฟ้า และป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลืออำนาจ แพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมมือกันป้องกัน ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งหมู่บ้านที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้า ระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อทำให้หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง มีภูมิคุ้มกันตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของ ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบ ธงสีฟ้า และป้าย หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อน จังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ
ซึ่ง อำเภอลืออำนาจ มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ประเมิน 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน เป็นอำเภอแห่งที่สองในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้าน ตำบล อำเภออื่น ต่อไป
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานและผู้ผ่านการรักษาหายแล้วจาก โรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์กักตัว(พักฟื้น) เทศบาลตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

*******************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 18 สิงหาคม 2564 08:44 Written by

วันนี้ (17 สิงหาคม 2564) เวลา 09.09 น. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ 200,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 50,000 ตัว ปลานิล 50,000 ตัว ปลากะแห 50,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 30,000 ตัว ปลานวลจันทร์เทศ 30,000 ตัว ปลาหมอไทย 30,000 ตัว ปลากดแก้ว 5,000 ตัว และปลากดเหลือง 5,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ทำการมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชนของแต่ละอำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำชุมชนต่อไป


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ