Menu

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีนายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า ให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังทุกแปลง กรณีพบมันสำปะหลังแสดงอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้เก็บตัวอย่างต้องสงสัยนำส่งยังกรมวิชาการเกษตร เพื่อวิเคราะห์และยืนยันการเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีพื้นที่การระบาด จำนวน 240,899.50 ไร่ ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ระยอง ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี อำนาจเจริญ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการระบาดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดมาก่อน และพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน มีการตรวจพบโรคใบด่างมันสำปะหลังภายหลัง ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 555 ไร่ 87 ราย 5 ตำบล อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 7 ไร่ 2 ราย 1 ตำบล อำเภอชานุมาน 244 ไร่ 25 ราย 5 ตำบล โดยมีสาเหตุจากการเคลื่อนย้ายต้นพันธ์หรือท่อนพันธ์มันสำปะหลังที่เป็นใบด่างมันสำปะหลังไปปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดเดิมและพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพและกำจัดพื้นที่ระบาดประสบผลสำเร็จให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง สอดส่องการเคลื่อนย้ายท่อนพันธ์ในเขตพื้นที่
เพื่อไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงที่มาและสาเหตุของการเกิดโรค ตลอดจนวิธีการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร ต่อไป


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 โดย นางจรวยพร จิตรอารี รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้โอนจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ปีงบประมาณ 2563 ให้จังหวัดดำเนินการงบประมาณสงเคราะห์กรณีรายบุคคล ได้รับการจัดสรร จำนวน 50,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 150,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่พึงจะได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ เด็กที่มีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ เด็กพิการเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ที่กำหนดกฎหมาย เด็กที่ถูกทารุณกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประเภทสงเคราะห์รายบุคคล สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเงิน 50,000 บาท มีครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน จำนวน 5 ครอบครัว จำนวนเด็ก 9 ราย รวมเป็นเงิน 50,000 บาท


**************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563 16:18 Written by

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ณ ห้องประชุมยุทธนาธิการ ชั้น 2 ศาลาว่าการกลาโหม โดยวัตถุประสงค์การจัดฝึกครั้งนี้ เพื่อทดสอบแผน/ แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระดับต่างๆ การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านการสาธารณสุข เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัด และเป็นเวทีในการประสานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีจังหวัดที่ ทำการทดสอบระบบควบคุมการฝึก (Dry Run) จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดที่เข้าร่วมการฝึกผ่านระบบการประชุมทางไกล เน้นจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต โดยการฝึกในครั้งนี้ ทำการฝึกเป็นจำนวน 2 วัน จากนั้นจึงจะทดลองในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

*********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563 09:50 Written by

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 15.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ได้รับอนุญาต ให้ทำกินในชุมชน ลักษณะแปลงรวม ตามนโยบายรัฐบาลและ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหัวตะพาน ให้การต้อนรับ
เนื่องจากคณะรัฐบาลได้มีนโยบายหลัก 12 ด้าน มุ่งปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกร ตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน ประกอบกับนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่ง ประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เน้นแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่กับป่าได้ ทั้งนี้การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้แจ้งให้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ ท้องที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มติเห็นชอบรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ จำนวน 448 ราย 534 แปลง เนื้อที่รวม 681 ไร่ 2 งาน 76.89 ตารางวา โดยกรมที่ดินได้จัดทำสมุดประจำตัวส่งมอบให้จังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว มีประชาชนผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 317 ราย 382 แปลง เนื้อที่รวม 518 ไร่ 62.81 ตรารางวา
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในแปลงรวม พร้อมทั้งขอให้ประชาชน ช่วยกัน ดูแล รักษา และ ทำกินในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการ ส่งเสริมให้ชุมชน มีกติการ่วมกัน ไม่บุกรุกป่าเพิ่ม และเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน

**************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 
  วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น.ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 19 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการ และจิตอาสาจากเทศบาลตำบลหนองข่า และจิตอาสาจากเทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 19 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองข่า และเทศบาลตำบลห้วย อำเภอหัวตะพาน แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563 09:43 Written by
 
  วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น.ที่ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ แห่งที่ 13 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน หัวน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce ลดปริมาณขยะ Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำไปแปรรูปใหม่ มาส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เริ่มที่ต้นทาง และขยายผลสร้างความยั่งยืนด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ระดับโรงเรียนขึ้น จำนวน 12 แห่ง ซึ่งในปี 2563 นี้ จัดตั้งเพิ่มอีก ได้แก่ แห่งที่ 13 ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ
ซึ่งโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ ระดับมัธยมศึกษา มีการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานโครงการ “การบริหารจัดการขยะ นำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน” ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีผู้บริหารให้การสนับสนุน ครูและนักเรียน ตลอดจนหน่วยงานใกล้เคียงให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยใช้กระบวนการทำงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่
1.การรวมพลังเอาชนะปัญหาขยะ 2.เติมความรู้สู่แนวทางการแก้ปัญหา สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และวิธีการทิ้งที่ถูกต้อง 3.ร่วมพัฒนาเขตพื้นที่ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องครูที่ปรึกษา และเขตพื้นที่ทั่วไป 4. เปลี่ยนขยะเป็นเงินตรา นำขยะรีไซเคิลไปขายที่ธนาคารขยะของโรงเรียน 5. นำพาสู่เศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และ6.เคียงคู่กับชุมชน โดยขยายผลการจัดการขยะ เริ่มจากที่บ้านของนักเรียน มีการตรวจประเมินและเยี่ยมบ้าน มอบเกียรติบัตรสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนออกไปให้ความรู้กับโรงเรียนเครือข่าย รวมถึงผู้ที่สนใจ
 
***************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563 ) เวลา 11.00 น.ที่โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการในครั้งนี้
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ถูกหลักโภชนาการ อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จัดกิจกรรมการให้บริการแนะนำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน จำนวน 20 ราย รายละ 1,000 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท


******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 18.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ โดยศาสนาคริสต์ จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะศาล ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด และกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และ กล่าวนำ "ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

.......................................................................................................................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน หัวน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีในครั้งนี้
ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิฯ ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือได้รับความเดือดร้อน เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอหัวตะพานได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นเหตุให้ราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ เสียชีวิตจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย คือ นายหนูการณ์ โพธิจันทร์ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะ ศาล ตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมแสดงความความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ สำหรับแม่ดีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางทณพัชร ฮีม ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางเทียบ บุญยิ่ง ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และ นางบรรจง บุตรภักดี ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม


............................................................................................................................................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ