Menu
วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2563 13:31 Written by

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ในภาระกิจการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน รพ.สต. บ้านโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลอำนาจ อ.ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันเสาร์, 16 พฤษภาคม 2563 13:28 Written by

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ(บ่อขยะดงสีบู) เพื่อติดตามการบริหารจัดการขยะของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด”

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) เวลา 17.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยชุดประชาสัมพันธ์ปฏิบัติมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญร่วมในพิธี
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และปัจจุบันได้มีประกาศให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรการผ่อนคลายในการดำเนินการและทำกิจกรรมบางอย่างและการปฏิบัติของเจ้าของหรือผู้จัดการของสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยมีรายละเอียดให้ผ่อนปรนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 6 กิจกรรมได้
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการปล่อยชุดประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความตระหนัก และให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 จัดหน่วยประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 4 จุด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในมาตรการดังกล่าว ในการจัดระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยจัดให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เช่นนั้นอาจมีคำสั่งปิด หากไม่มีการปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 2 ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) สร้างการรับรู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดอัตราเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

***********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2563 11:26 Written by

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยรถประชาสัมพันธ์ และชุดประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยมี นายสุเวช ทรงอยู่สุข รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และปัจจุบันได้มีประกาศให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงมาตรการผ่อนคลายในการดำเนินการและทำกิจกรรมบางอย่างและการปฏิบัติของเจ้าของหรือผู้จัดการของสถานที่ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยมีรายละเอียดให้ผ่อนปรนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตใน 6 กิจกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการปล่อยรถประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดชุดประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความตระหนัก และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 4 สาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบในมาตรการดังกล่าว ในการจัดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น โดยจัดให้แจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่เช่นนั้นอาจมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการเฉพาะราย หากไม่มีการปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนด


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุปกรณ์กล่องสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและทำหัตถการ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จำนวน 2 ชุด โรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งละ 1 ชุด รวม 6 ชุด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล 77 แห่งๆ ละ 1 ชุด รวม 77 ชุด รวมทั้งสิ้น 85 ชุด นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม ปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสรรพสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทั้งหลาย สถิตเป็นมิ่งขวัญคุ้มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์กาล


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 08 พฤษภาคม 2563 11:49 Written by

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  เวลา 16.30 น. นายธนูสินธ์  ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลลืออำนาจและด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณหน้าเทศบาลตำบลอำนาจ เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ณ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี คณะตุลาการ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี
วันฉัตรมงคลถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของปวงชนชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่ 10 ดั่งพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” รัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและเป็นวันหยุดราชการประจำปี และถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น.ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์แจ้งคำสั่ง ประกาศของจังหวัดอำนาจเจริญยังมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันส่งและให้กำลังใจรถประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย กองบังคับการตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
ทั้งนี้ ตามที่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) โดยนายกรัฐมนตรีตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีประกาศ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ 1) และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่4)โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และให้ถือว่าคำสั่ง ประกาศ ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้สั่งไว้ก่อนนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งส่งผลให้ คำสั่งและประกาศของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 804/2563 ลว 16 เมษายน พ.ศ.2563 ตามที่สั่งการ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป โดยขอให้อำเภอดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว อย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จนกว่าจะมีคำสั่ง หรือประกาศเป็นอย่างอื่น พร้อมแจ้งหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย
สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ ในประเทศไทย ณ วันที่ 1พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 6 คน รวมติดเชื้อ 2,960 คน รักษาหาย 2,719 คน ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อ 2 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว ส่วนเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ รวม 11,426 คน พ้นระยะกักตัว 14 วัน 9,397 คน กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 2,029 คน เข้าข่ายสงสัย (PUI) 32 คน


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหสัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563 16:29 Written by

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมอำเภอหัวตะพาน

วันนี้ (30 เมษายน 2563) เวลา 15:30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม และเป็นการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ศบค.) ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค. 63 และเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มีอำนาจในการออกคำสั่ง ประกาศ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ดังนั้นในการพิจารณาออกคำสั่ง/ประกาศใด ๆ ให้รอฟังการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศบค. และศบค.มท. เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง รัฐบาลจึงมีมาตรการผ่อนปรนใน 6 กิจการ/กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการใน 6 กิจกรรม/กิจการ ดังกล่าว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า ในขณะนี้ บรรดาคำสั่ง/ประกาศของจังหวัดที่มีผลใช้บังคับถึง 30 เม.ย. 63 ยังคงให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 4) รวมทั้งในการพิจารณาออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัด ขอให้พิจารณากรอบนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการดำเนินตามมาตรการตามข้อกำหนดซึ่งจะมีการประกาศออกมาเป็นทางการ โดยให้ยึดมาตรฐานกลางของ ศบค. เป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

จากนั้น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้นำเสนอกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย ศบค. และผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ได้รายงานสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เน้นย้ำว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง รวมถึงสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการนี้ การดำเนินชีวิตปกติแบบใหม่ หรือ New Normal จะเกิดขึ้นได้เร็ว โดยทุกคนมีสุขภาพอนามัยดี ปลอดภัย และเศรษฐกิจของประเทศจะเดินต่อไปได้

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 57/2563
วันที่ 30 เม.ย. 2563