Menu
วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563 10:00 Written by

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563 09:38 Written by

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่ ติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 8 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ห้องน้ำ และบ้านพักครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 และโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน โดยมีวงเงิน เกิน 500,000 บาท ซึ่งแต่ละหน่วยได้ทำการชี้แจงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

*********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 17 มิถุนายน 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
#ผลการพิจารณาโครงการงบฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวน 1.1 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 แผนงาน ดังนี้ 1.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโครงการของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.) โครงการก้าวตามรอยบาทด้วยศาสตรพระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ 2.) โครงการพัฒนานักขายและสร้างช่องทางการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรแปลงใหญ่ 4.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเกษตรแปลงใหญ่วิถีอำนาจเจริญ รวมวงเงิน 52 ล้านบาทเศษ
# มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เพิ่มเติมระยะที่ 4) ดังนี้ 1.) การยกเลิกการห้ามออกเคหสถาน 2.) ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการสอนหรือการฝึกอบรมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด 3.) การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือ สันทนาการ ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ 4.) การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยต้องจัดระเบียบต่างๆ การเว้นที่นั่งและการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยว ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด, รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ, หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก, ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน, ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนหรือหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน, ใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง
# สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 8,112,577 ราย เสียชีวิต 439,050 ราย ผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา ส่วนสถานการณ์ใน ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,135 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,993 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 84 ราย เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดอำนาจเจริญ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 2 ราย (รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว) ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆ 17,302 ราย กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 580 ราย พ้นระยะกักตัว 14 วัน 16,226 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดต่อไป

***************************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563 10:52 Written by

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2563 11:06 Written by

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำแผนงานและมาตรการในการบริหารจัดการชยะ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ได้แจ้งถึงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” รายงานสภาพปัญหาสถานที่ฝังกลับขยะมูลฝอยจังหวัดอำนาจเจริญและเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แบบเตาเผาขยะในครัวเรือนและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเตาเผาขยะ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะได้ทั้งขนาดครัวเรือนและขนาดชุมชน โดยใช้กระบวนการเผาไหม้ 2 ครั้ง ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์จึงไม่มีควัน และมีระบบม่านไอน้ำดักฝุ่นละอองและดูดซับก๊าซพิษก่อนปล่อยออกภายนอก จึงเป็นเตาเผาขยะที่ลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้การบริหารจัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการอำนาจเจริญ นายอำเภอ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด
ตามที่รัฐบาล โดย สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐาน 12 วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมายจำนวน 500 คน
ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล 2.พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในภัยพิบัติของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง 3.แนะแนวการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีต่อไป การฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส ผ่านกรมการปกครอง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด โรงเรียนอำนาจเจริญ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ


*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:45 Written by

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อระดมความเห็นแนวทางการดำเนินโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสำรวจข้อมูลและสนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลความยากจนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยออกแบบกลไกกระบวนการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลคนยากจนและหนุนเสริมกลไกพัฒนาเชิงพื้นที่ และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ระดับครัวเรือนและการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการสอบทานข้อมูลคนจนและการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเลือกพื้นที่การจัดทำโครงการนำร่องเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และการบูรณาการข้อเสนอของโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญเข้ากับยุทธศาสตร์อำนาจเจริญต่อไป


*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:42 Written by

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
      ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้นรางวัล คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคม อยู่เย็น เป็นสุข จึงได้กำหนด 10 Flagships for DOPA Excellence 2020 โดยได้กำหนดให้โครงการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นการต่อยอดการพัฒนาจากโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน โดยการปูพื้นฐานการพัฒนาในทุกมิติ ตลอดจนส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ภายใต้การนำของคณะกรรมการหมู่บ้าน
    จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระดับจังหวัด โดยคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก ซึ่งมีหมู่บ้านที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ บ้านเค็งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน และ บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน จะดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประกาศผลให้ทราบต่อไป 

*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น.ที่โรงพยาบาลพนา ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
     เนื่องในวันที่ 9 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หรือ เป็นวันอานันทมหิดล  จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ในวันนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของปะชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลพนาให้มีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ยังคงมีผู้ติดเชื้อ การทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาล จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมในวันนี้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดไป


**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:34 Written by

     วันนี้(9 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งบูรณาการแผนงานและความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
     ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบภัยที่เกิดขึ้น มี 9 ภัย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และในครั้งนี้กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดอำนาจเจริญรับผิดชอบ ภัยคุกคามสถาบันหลัก ภัยคุกคามการก่อการร้ายและภัยข้ามชาติ รวมทั้งภัยคุกคามการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ส่วนภัยคุมคามด้านยาเสพติด ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ภัยคุกคามการลักลอบเข้าเมือง ตม.จังหวัดอำนาจเจริญ ภัยคุกคามด้านสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ภัยคุกคามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ และภัยคุกคามด้านการเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้เพื่อการรวบรวมข้อมูลสรุปภัยคุกคามแต่ละด้านได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ