Menu

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) การเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดระยองที่อยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกันกับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ รวมถึงกรณีเด็กหญิงชาวซูดาน ส่วนกรณีการเปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยขอความร่วมมือกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 รวมถึงการจัด Concert ให้จังหวัดจัดทำข้อกำหนดการปฏิบัติเพิ่มเติมจากมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนแนวทางการพิจารณาปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษา หรือจะเปิดอย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอเป็นหลักการไว้ แต่จะต้องมีประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ก่อน และร่วมพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเรื่องการขนส่งสินค้า ณ จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(29 กรกฎาคม 2563) ที่ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนชยางกูร สาย 212 หน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมในพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งนำความปลื้มปิติยินดีมาสู่ พสกนิกร หน่วยราชการ องค์กร และประชาชนทุกหมู่เหล่า
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ 2.โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 3.โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 4.โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ 5. โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติฯ 6.โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 7. โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จะดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 แห่ง และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเทิดทูนซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนชยางกูรเป็นพื้นที่ที่ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเชื่อมต่อจังหวัดอำนาจเจริญไปยังจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมโดยไม่หวังผลตอบแทน


*****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 18.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ จุดเทียนถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะศาล อัยการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วม ถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้นำ หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาท ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา และ กล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณวัดบ้านโนนกุง หมู่ที่ 3 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่า ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานอำเภอชานุมาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
การจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อการให้บริการประชาชน อาทิ ที่ทำการปกครอง มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 50 ราย สำนักงานเหล่ากาชาดจังวัดอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน 50 ราย ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50 ถุง และ ร่วมกันทำความสะอาดพระอุโบสถ วัดบ้านโนนกุง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ไปออกเยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังใจ และ พบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด
สำหรับ องค์การบริการส่วนตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 7,330 คน มีโรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ และประมง เป็นต้น

************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(28 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำทุกภาคส่วน อาทิ ศาล อัยการ และนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนพุทธอุทยาน) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี คณะศาล อัยการ และนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา โดยมีทั้งส่วนราชการและประชาชน ต่างได้นำดอกไม้ และอาหารแห้งชนิดต่างๆ มาร่วมทำบุญใส่บาตรครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป


*****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมฝ้ายขิด ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนและการจัดทำบัญชีครัวเรือน รุ่นที่ 2 เพื่อให้ครัวเรือนยากจนได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเป็นการส่งเสริมการตลาดผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนยากจน โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี 2562 ในพื้นที่อำเภอพนา อำเภอลืออำนาจ และอำเภอชานุมาน จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 4 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 54 คน กิจกรรมประกอบด้วย ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านโคกสว่าง ม.9 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนยากจนจากทฤษฎีโอ่งน้ำ"โอ่งน้ำเพื่อชีวิต" แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน จัดฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพ 5 ฐาน นำเสนอแผนชีวิต
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้อนุมัติงบประมาณโครงการเพิ่มพูนทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนยากจน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต กิจกรรมที่ 2 การอบรมทักษะอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนและการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2560–2564) ในการพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และประชาชนมีความสุข จึงต้องส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้เกิดความสมดุลและสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยยึดหลักทางสายกลางบนพื้นฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน


*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่บริเวณชุมชนบ้านเทพมงคลเหนือ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมี นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และทีมงานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และชาวชุมชนเทพมงคลเหนือร่วมพิธีในครั้งนี้
ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และ ผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข จึงได้จัดทำโครงการบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา เพื่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกำหนดก่อสร้างบ้านจำนวน 4 หลังๆ ละ 100,000 บาท และปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน 2 หลังๆ ละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6 หลัง ซึ่งในวันนี้ ได้ทำพิธีมอบบ้านให้กับ นางบังอร สุวรรณจวงกุล ราษฎรในพื้นที่ชุมชนเทพมงคลเหนือ บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

**************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่เทศบาลตำบลน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวัชระ กุดกุง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ยอดเงินผ้าป่าในครั้งนี้ 8,145 บาท จากนั้นเป็นพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ เมืองไทยแคปิตอล จำกัด มหาชน สาขาอำนาจเจริญ จำนวน 50 ชุด ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสงเคราะห์ให้กับนักเรียน สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ มอบโฉนดที่ดิน 8 ราย สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 50 ถุง และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในงาน
ทั้งนี้ ได้จัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน ส่วนใหญ่เรื่องถนนและต้องการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งน้ำประปาไม่ไหล ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ตอบข้อซักถามหรือมีหนังสือแจ้งความเดือดร้อน เพื่อขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบด้วย รวมทั้งการนำบริการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลน้ำปลีก มีประชากร 3,814 คน 1,230 ครัวเรือน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก มีประชากร 3,887 คน 1,283 ครัวเรือน มีลำน้ำสำคัญ ลำเซบาย ลำผีบ้า ลำห้วยอ้ายทา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ด้านการประมงและปศุสัตว์ เป็นต้น
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจ และพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด

*****************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ