Menu
วันอังคาร, 13 เมษายน 2564 13:52 Written by

วันนี้ ( 13 เมษายน 2564 ) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของ น้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดสกัดและจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน อำเภอลืออำนาจ และอำเภอพนา พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชนยังได้มีภารกิจในการอำนายความสะดวกและบริการให้คำแนะนำ ประชาชนที่เดินทางไปมา เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 อีกภารกิจหนึ่งด้วย
โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน พร้อมทั้งให้ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้จุดตรวจ จุดสกัดหรือด่านชุมชน ยังสามารถคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสามารถคัดกรอง ตักเตือน แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการทุกจุด ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จึงมีความสำคัญในการช่วยลดสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดอำนาจเจริญลงได้


***********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 13 เมษายน 2564 13:22 Written by

วันนี้ ( 12 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
จังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยร่วมบูรณาการหน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2564 มีเป้าหมายที่จะลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานไว้ 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1.มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2.มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้จังหวัดอำนาจเจริญยังได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายคืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ หรือ zero accident เพื่อไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2564 มีการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 คน เป็นเพศชาย และไม่มีผู้เสียชีวิต
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเน้นย้ำให้ ด่านตรวจหลัก ด่านตรวจรอง รวมถึงด่านชุมชน ให้เข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการเมาแล้วขับ เพื่อลดการสูญเสียในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ


***********************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (9 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจ เจริญจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเป็นวิทยากร และมีผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง 7 อำเภอ เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้
นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนายการ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญกล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า ตามที่สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญได้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสและพลาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีครู กศน.ผู้ที่ทำหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน. และประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครู กศน. ทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการปฏิบัติหน้าที่ คือผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นการเสียสละ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ให้แก่ส่วนรวม ให้รู้จักการรักษาระเบียบวินัย สร้างการรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ช่วยเสริมสร้างให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากร กศน. สร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน. เพื่อสร้างจิตอาสาให้เกิดกับผู้เรียนและสังคมได้ อีกทั้งเพื่อให้ครูและบุคลากร กศน .มีพฤติกรรมจิตอาสาสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างถาวรและมีพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อเสริมสร้างให้ครูบุคลากร กศน. มีทักษะชีวิตและการบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผู้ร่วมอบรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 148 คน โดยวิทยากรจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/2562 รุ่นที่ 3/2562 และรุ่นที่ 4/2562 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ และหลักสูตรพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

 

วันนี้ ( 9 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของเพื่อใช้ในการตรวจเยี่ยมจุดตรวจจากหน่วยงานต่างๆและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ และเยี่ยมผู้โดยสารและตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสาร ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯในครั้งนี้
นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2554 ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการหน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้ชื่อในการรณรงค์ว่าสงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด และได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานไว้ 5 มาตรการ คือ 1.มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2.มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 5.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้จังหวัดอำนาจเจริญยังได้กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายคืออุบัติเหตุเป็นศูนย์ หรือ zero accident เพื่อไม่ให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2554 นี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน จึงจัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2554 ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายขึ้นในวันนี้

 

วันนี้ (8 เมษายน 2564) เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 โรงพยาบาล อำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกของจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยมีนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้นได้ทำการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และ อสม. ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ในรอบแรก จำนวน 1,800 โดส
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยโรงพยาบาลอำนาจเจริญจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค – 19 เป็นวันแรกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในด่านหน้า และอสม. โดยวัคซีนเข็มแรกได้ฉีดให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญพร้อมกัน เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญได้เตรียมสถานที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ทั้ง 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย การลงทะเบียน การชั่งน้ำหนัก และวัดความดันโลหิต การคัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน หากพบความผิดปกติจะส่งพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินว่าจะสามารถขอรับวัคซีนได้หรือไม่ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนรอฉีดยา ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการให้คำแนะนำสำหรับการดูแลหลังฉีดวัคซีน และขั้นตอนการฉีดวัคซีน หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการให้ผู้รับวัคซีนได้พักสังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อประเมินอาการผิดปกติเบื้องต้นหลังได้รับวัคซีน โดยทีมแพทย์จากห้องฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอดเวลา หากพักสังเกตอาการแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถกลับบ้านได้ และหมอจะนัดมารับวัคซีนเป็นเข็มที่ 2 ซึ่งจะห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์
สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิค –19 ในล็อตแรกนี้ เป็นของ บริษัท sinovac จำนวน 1,800 โดส ฉีดให้คนละ 2 โดส ห่างกัน 3 สัปดาห์ ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูง คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิค – 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ทำงานด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (8 เมษายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 5 มาตรการคือความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดและลดระดับความรุนแรงของปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 312 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจระดมสมองร่วมกัน คิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและร่วมมือกันในการแก้ปัญหายาเสพติดให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไป


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 07 เมษายน 2564 16:09 Written by

วันนี้ (7 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ โดยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อย การชี้แจงโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม สร้างการรับรู้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เกษตรกรจากพื้นที่อำเภอพนาและอำเภอลืออำนาจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 475 คน
โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่มืออาชีพ ด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคการเกษตรให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญมีแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่สำคัญ คือ เมืองธรรมเกษตร อีกทั้งเป็น 1 ใน 28 จังหวัดนำร่อง ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดเป้าหมายคือให้มีการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเป็น 240,000 ไร่ ในปี 2564 ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลเกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมสนับสนุนการทำเกษตรเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน โดยมีแผนการดำเนินการฝึกอบรมให้เกษตรกร จำนวน 6 รุ่น เกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,600 คน


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 6 เมษายน 2564 ) เวลา 10.30 น. ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างถนน และฟุตบาท กวาดใบไม้ เก็บกวาดขยะ ที่ บริเวณโดยรอบพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสะอาดตา สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ประชาชน พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญและกราบนมัสการองค์หลวงพ่อพระใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติร่วมกัน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชนและยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวด้วย

 

วันนี้ (6 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่มีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมี คณะตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ และกลุ่มพลังมวลชน พร้อมใจกัน กระทำพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดทูนพระบรมราชจักรีวงศ์ให้สถิตมั่นในดวงใจของชาวไทยทั้งชาติตลอดไป
สำหรับการจัดงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ “วันจักรี” เพื่อระลึกถึงวันที่พระพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการสงคราม ศาสนา การปกครอง และด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีใหม่ และทรงฟื้นฟูบ้านเมืองในทุกด้านทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ขุดลอกคูคลอง วัดวาอารามต่างๆ ทั้งที่สร้างขึ้นมาใหม่ และที่ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ การป้องกันประเทศ และทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในด้านสาขาต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม, วรรนกรรม, งานช่างประดับมุก, งานช่างเขียน, งานแกะสลัก เป็นต้น ด้วยมีพระราชหฤทัย ที่จะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาให้มีความรุ่งเรืองสง่างาม เท่าเทียมกับกรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่า ซึ่งนับว่าเป็นความยากลำบากอย่างมาก ต้องอาศัยทั้งพระปรีชาสามารถและทรัพย์สินเงินทองจำนวนมาก แต่ก็สามารถทำให้สำเร็จลงได้ ดังนั้น เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า “มหาราช” ต่อท้ายพระนามาภิไธย ด้วยประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่เป็นพระคุณอย่างยิ่งต่อแผ่นดินไทย


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 05 เมษายน 2564 13:20 Written by

วันนี้ ( 3 เมษายน 2564) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตกปลานานาชาติประจำปี 2554 ณ แก่งหินขัน บ้านหินขัน ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนักตกปลาจากหลายพื้นที่ หลายจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันตกปลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิถีชาวบ้านริมน้ำโขง สู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวีถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของคนริมโขงบ้านหินขัน
นายเหรียญ บุญทาป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสารและชาวบ้านหินขัน ได้ร่วมกันจัดงานการแข่งขันตกปลานานาชาติประจำปี 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญในพื้นที่อำเภอชานุมาน กิจกรรมงานประเพณีแห่ยักษ์คุ อัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นการสร้างรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่และเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอชานุมาน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีของท้องถิ่น โดยบ้านหินขัน หมู่ 4 ตำบลโคกสาร อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร ติดเขตแนวชายแดนไทย ลาว ซึ่งมีแก่งหินขนาดใหญ่ ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนทุกปี แม่น้ำโขงจะลดลงมองเห็นโขดหินเป็นลักษณะโขดหินน้อยใหญ่ จึงมีชื่อว่าแก่งส่องใหญ่และแก่งหินขันในอดีตชาวบ้านนิยมหาปลากันมาเพื่อบริโภค ปัจจุบันชาวบ้านนิยมหาปลากันมากกว่าแต่ก่อน ทั้งนำมาบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการแข่งขันตกปลา เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นักตกปลาจากท้องที่อื่น มาร่วมการแข่งขัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านหินขันและเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สำคัญปลาที่อาศัยในลำน้ำโขงบริเวณพื้นที่บ้านหินขัน ซึ่งเป็นร่องน้ำลึกและน้ำไหลตอลดเวลาจึงทำให้ปลามีรสชาติที่ดี