Menu
วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:38 Written by

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น.ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ (Kick Off) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ให้มีการฉีดวัคซีนฯ และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงรอบที่ 1 พร้อมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค จากสถานการณ์ปัจจุบันพบการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ซึ่งผลการสอบสวนโรคพบว่าเกิดจากการที่กระบือและโคไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ กรมปศุสัตว์ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังไม่พบการระบาดของโรค ดำเนินการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โดยไม่ต้องรอรอบรณรงค์ปกติของปีงบประมาณ 2564 และจัดให้มีการ Kick Off โดยให้มีการปล่อยขบวนสัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ที่ฉีดวัคซีน เพื่อให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่ดียิ่งขี้น และสัตว์เลี้ยงมีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคได้ดี รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคและความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโค กระบือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย


************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2563 โดยมีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว และรายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น การให้พนักงานจ้างลาออกจากราชการ การต่อสัญญาจ้างพนักงาน และให้ความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินกระบวนการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:30 Written by

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ(คสป.อำนาจเจริญ) โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบการระดมหุ้นของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เดือนสิงหาคม 2563 รวมหุ้นทั้งสิ้น 3,431 หุ้น เป็นเงิน 3,431,000 บาท คงเหลือหุ้น 569 หุ้น และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด การรายงานผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2562 บริษัทมียอดจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 782,586 บาท เงินทุนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 3,221,509.36 บาท ผลประกอบการปี 2562 ขาดทุน 146,612.03 บาท ขาดทุนสะสม 209,490.64 บาท ส่วนแผนการดำเนินงานปี 2563 สนับสนุนด้านการแปรรูป ทอผ้าขาวม้าต่อเนื่อง พัฒนาการขายออนไลน์ ด้านการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรทางเลือก ร่วมทุนการเกษตร ผลิตและจำหน่ายสมุนไพร ประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนแหล่งท่องเที่ยว หาคู่ค้าสั่งออเดอร์อย่างต่อเนื่อง ออกให้ความรู้การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พัฒนาShopบริษัทให้เป็นจุดฝากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเครือข่าย ส่วนผลการขับเคลื่อนโครงการร้าน OTOP SHOP By บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ จำหน่ายได้ 79,732 บาท ต่อจากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 12 คณะทำงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 และการรายงานผลการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 กลุ่ม/ชุมชน เป็นเงิน 1,606,170 บาท
ประธานได้ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือของที่ระลึกของฝากให้ร่วมกันสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยให้ชุมชนมีรายได้ สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านได้ผลิตสินค้ามีคุณภาพมาวางจำหน่าย


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น.(26 สิงหาคม 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.และระบบ A.M คลื่นความถี่ 1422 KHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวขอบคุณแฟนรายการทางอำเภอหัวตะพานที่ร่วมรับฟัง และสถานีวิทยุเสมาพันปีที่ได้รับสัญญาณถ่ายทอดเสียงรายการ นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ จากนั้นได้กล่าวถึงปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ อ่างพุทธอุทยาน มีปริมาณน้ำ 5.776 ล้าน ลบ.ม./ อ่างห้วยโพธิ์ 2.797 ล้าน ลบ.ม./ อ่างห้วยสีโท 3.244 ล้าน ลบ.ม./ เขื่อนลำเซบาย 7.993 ล้าน ลบ.ม. ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 400,000 ล้านบาท ภายใต้แผนงาน “การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก” ใน พรบ.เงินกู้ และถือเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติในชุดแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพึ่งตนเองลงไปถึงระดับหมู่บ้าน โดยใช้หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ ในอัตราส่วน 30:30:30:10 เป็นหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะดำเนินรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีพื้นที่เกษตรตั้งแต่ 3 ไร่ และพร้อมอุทิศตนเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยพื้นที่จะถูกนำมาออกแบบแปลงตามหลักทฤษฎีใหม่และสอดคล้องกับภูมิสังคม โดยจะได้รับสระเก็บน้ำความจุรวม 4,000 ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมายดำเนินการ 4 ตำบล ดังนี้ ตำบลนาแต้, ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ/ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ/ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม โดยฝากถึงเกษตรกรทั้ง 4 ตำบลดังกล่าวที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการฯได้ที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-523091-2 และเปิดรับสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ http://ntag.moac.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2663 หมดเขตวันที่ 9 กันยายน 2563 พร้อมทั้งได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 23,806,794 ราย เสียชีวิต 816,950 ราย ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,402 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3,229 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 115 ราย เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดอำนาจเจริญไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน 147 วันแล้ว


********************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) ที่โรงเรียนบ้านโพนทอง หมู่ที่1,3,4,9 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นเป็นพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วยพิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 50 ถุง และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในงาน
ทั้งนี้ ได้จัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ตอบข้อซักถามหรือมีหนังสือแจ้งความเดือดร้อน เพื่อขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบด้วย รวมทั้งการนำบริการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ทั้งแนะนำให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด


***************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 09:38 Written by

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอด เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour”ในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 12 ชุมชนๆ ละ 3 คน รวมจำนวน 36 คน ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนบ้านปลาค้าว ชุมชนบ้านหนองนาเทิง ชุมชนบ้านนาหมอม้า อำเภอลืออำนาจ ชุมชนบ้านอำนาจ ชุมชนบ้านเปือย อำเภอปทุมราชวงศา ชุมชนบ้านนาผาง ชุมชนบ้านหนองไฮน้อย อำเภอหัวตะพาน ชุมชนบ้านหนองยอ ชุมชนบ้านหัวตะพาน อำเภอพนา ชุมชนบ้านเสารีก อำเภอเสนางคนิคม ชุมชนบ้านโคกสะอาด และอำเภอชานุมาน ชุมชนบ้านคำเดือย


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 09:48 Written by

วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) ที่โรงแรมฝ้ายขิด ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้และร่างผลการศึกษาของกลุ่มผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติ โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวริทธิ ตรีประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี อาจารย์ประจำหลักสูตร และนายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำ
สำนักงาน ก.พ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถตอบสนองการทำงานในบริบทของการเปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่า อายุไม่เกิน 45 ปี จำนวน 40 คน โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2563
การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2563 และกิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงผลงานและข้อเสนอ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองนำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนามาปรับใช้กับพื้นที่และบริบททำงานจริง และพัฒนาต่อยอดให้กับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0


*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 11.30 น. ที่หน้าห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาดมือจากกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยบรรจุในแกลลอนขนาด 20 ลิตร จำนวน 385 แกลลอน รวมปริมาณ 7,700 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสร.) เพื่อบรรเทาผลกระทบการขาดแคลนแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการจัดหาแอลกอฮอล์ เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขและพี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง โดยจัดหาแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อกระจายให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยส่งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ หรือใช้ป้องกันโรคระบาด COVID-19 กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณรอบโรงพยาบาล และประชาชนในกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 09:44 Written by

วันนี้(24 สิงหาคม 2563) เวลา11.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมในวันนี้
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีพิการ เด็กพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากระแสหลัก และแผนงานโครงการด้านการพัฒนาสตรีพิการมากยิ่งขึ้น
การจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายแผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 แนวคิด เจตนารมณ์ แนวทางการขับเคลื่อน นโยบายด้านการขับเคลื่อนงาน ด้านคนพิการจังหวัด สถานการณ์ด้านคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ การแบ่งกลุ่มระดมแนวคิดเห็นความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัด วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ โดยการใช้ SWOT Analysis เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของคนพิการ และผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีพิการ เด็กพิการ คนพิการทุกประเภท ผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 60 คน


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ