Menu

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญมอบให้แก่เยาวชน สำหรับปีการศึกษา 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเยาวชนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศที่มีความประพฤติดี เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 14 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 14 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563 10:12 Written by

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่โรงเรียนบ้านนาอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลกไทย 4 กรกฎาคม 2563 โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและมอบยาชุดพระราชทาน จำนวน 50 หลังคาเรือน การจัดนิทรรศการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีหัวข้อการรณรงค์ในปีนี้ คือ “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” และจากหน่วยงานอื่นๆ ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย การดูแลสภาพการจ้าง สภาพการทำงานของลูกจ้างในระบบและนอกระบบ โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทั่วไป โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา และได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 8 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน จำนวน 254 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 275 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นำจิตอาสาพระราชทาน ประกอบกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2563
สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการทหาร ด้านวรรณคดี และด้านการทูต พร้อมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยเวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ประธานถวายความเคารพ จากนั้นไปยังแท่นพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ที่มาร่วมงานถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธี
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

*************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชนในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน จำนวน 295 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 319 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป

 


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กรณีอุทกภัย ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกรมอุตุนนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563 ว่าฤดูฝนปีนี้ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายนจะมีฝนตกชุกและหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่าน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กรณีอุทกภัย ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตลอดช่วงฤดูฝน
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ขึ้น กรณีอุทกภัย ปี 2563 รวมทั้งได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัย และจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณี อุทกภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563 นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอให้ทุกภาคส่วนราชการร่วมบูรณาการ และเตรียมความพร้อม ระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 

********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 10:43 Written by

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) เวลา 19.00 น.ที่บริเวณโบสถ์วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งตามหลักศาสนา ในช่วงเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ชาวพุทธจะร่วมกันเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น เทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมี 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ เป็นนักบวชที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่ง โกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ