Menu

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี


*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ (กรอ. จังหวัด) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าโครงการ สำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกจากสถานที่ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย เส้นทางถนนเชื่อมโยงอำเภอเสนางคนิคม ไป อำเภอชานุมาน ซึ่งแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ดำเนินการศึกษาออกแบบ การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ในเรื่องอาคารจุดผ่อน เส้นทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ตลาดการค้าชายแดน ถนนสาธารณะริมแม่น้ำโขง และประติมากรรมรูปปั้นยักษ์คุ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการศึกษาออกแบบและประมาณการงบประมาณ ด้านการเกษตรและแห่ลงน้ำ ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง และลุ่มน้ำห้วยแก้วแมง ซึ่งทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เป็นผู้ดำเนินการ ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมการเชื่อมโยงเทศกาลยักษ์คุ การท่องเที่ยวสองฝั่งโขง ซึ่งทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการ การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการ นอกจากนี้ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขยายพื้นที่ Fam Trip กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวชานุมาน กิจกรรมท่องเที่ยวกีฬา ยักษ์คุ Bike ตามตะวันริมฝั่งโขง โยงข้าวหอมมะลิ จากนั้นที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน และการแก้ไขผังเมืองรวมอำนาจเจริญตาม พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

 

*******************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนา อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน
ซึ่งการลงพื้นที่ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ และรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัดเข้าร่วม ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ


****************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2563 20:58 Written by
 

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จาก กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม จากศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย (ศปข.มท.)
โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ในภาพรวมและมาตรการดำเนินการของจังหวัด และสรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมวลชนภาพรวม โดย (ศปข.มท.) ซึ่ง รองประปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ข้อมูลเรื่องการชุมนุมที่สงบ ปราศจากอาวุธ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ และย้ำเตือนเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ให้แก่ประชาชนที่คิดจะออกไปชุมนุมในสถานที่ต่างๆ และขอให้เจ้าหน้าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อย ให้ชุมนุมอย่างสันติ

***************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน โดยมี นายวันชัย เกตแก้ว นายอำเภอชานุมาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ร่วมกันหารือ การพัฒนาจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ ให้เป็นแหล่งการค้าชายแดน แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เส้นทางจักรยาน ริมแม่น้ำโขง รวมทั้ง ยักษ์คุอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในโลก จากนั้นได้ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลชานุมาน ในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด ให้มีความสะดวก สะอาด รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต จากนั้น ได้เดินทางอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำดังกล่าว ในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งในพื้นที่ ได้ขอให้ขยายสะพานข้ามห้วยแก้วแมง เนื่องจากบริเวณสะพานดังกล่าว รถยนต์ไม่สามารถส่วนทางกันได้ ดยทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญ จะรับเรื่องไว้ดำเนินการ ต่อไป จากนั้น ได้ลงพื้นที่จุดท่าข้ามประเพณีบ้านนาสีดา อำเภอชานุมาน เพื่อสำรวจท่าข้ามประเพณี และพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านนาสีดา ซึ่งบริเวณดังกล่าว กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง เชื่อมโยงกับจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ
จากนั้น เวลา 13.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอชานุมาน ได้ร่วมประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอชานุมาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอชานุมาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน


******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (18 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่วัดดอนขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดและอุโบสถในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัด ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ ทรงปรับปรุงประเทศในด้านต่างๆให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ พร้อมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


*****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ทำคุณงามความดี มีความกล้าหาญ และเสียสละ รักษาความความสงบสุขของสังคมไทย และนำข้าราชการตำรวจถวายสัตย์ปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ ซึ่งพิธีนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตำรวจทุกนาย ระลึกถึงคำสัตย์ปฏิญาณที่ตนเองได้กล่าววาจา ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ประชาชน ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จากสำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 จากนั้นได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน) จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือที่เรียกชื่อว่า “คลินิกหมอครอบครัว” เพื่อให้มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพดูแลประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” คือ ทุกครอบครัวจะมี 1.หมอประจำบ้าน คือ อสม. 1 คนรับผิดชอบ 8-15 หลังคาเรือน 2.หมอสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาล 1 คน รับผิดชอบประชาชน 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน และ 3.หมอครอบครัว คือ แพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 1 คนรับผิดชอบประชาชน 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล โดยหมอประจำตัว ทั้ง 3 คนจะทำงานร่วมกันในการดูแลให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ มี อสม.ทั้งหมด 7,249 คน มีคลินิกหมอครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 20 หน่วย มีแพทย์ประจำคลินิกหมอครอบครัว 20 คน บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต. จำนวน 402 คน เพื่อให้ อสม.และบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจนโยบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาเจริญ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน) จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ อสม.และบุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธาน อสม.ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 500 คน และบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 คน
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อสม.ดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปี 2563 มอบชุดเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์สำหรับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน พร้อมทั้งกล่าวพบปะและให้กำลังใจกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอำนาจเจริญ และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ จากนั้น ได้เดินทางไปเปิดคลินิกทันตกรรมและแพทย์แผนไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อลดความแออัดในการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไป และเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนและข้าราชการในศูนย์ราชการของจังหวัดอำนาจเจริญที่อยู่ใกล้เคียง


**************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563 ) เวลา 16.30 น. ที่กลุ่มทอผ้านุชบา บ้านนาแต้ ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของกลุ่มทอผ้า และรับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้า นุชบา OTOP บ้านนาแต้ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ และสมาชิกกลุ่มทอผ้า ให้การต้อนรับ
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของกลุ่มทอผ้า และรับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกกลุ่มทอผ้า นุชบา OTOP บ้านนาแต้ โดยมี นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า OTOP นุสบา ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มีกลุ่มทอผ้ากว่า 100 ชุมชน จาก 7 อำเภอ โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มจะทอผ้าขาวม้า ส่งให้กับ แบรนด์ นุสบา ทำการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ กระเป๋าจากผ้าขาวม้า ชุดเสื้อผ้า กระโปรง มาลัยกร ผ้าพันคอจากผ้าขาวม้า เป็นต้น สร้างรายได้ให้กลุ่มทอผ้าแต่ละชุมชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้เยี่ยมชม ร้านค้า แบรนด์ นุชบา โดยมีสินค้าแปรรูปจากผ้าขาวม้าจำนวนมากมาย เช่น กระเป๋าแฟชั่นสตรี กระเป๋าสะพาย กระเป๋าลดโลกร้อน กระโปรง เสื้อผ้า ผ้าขาวม้ามาลัยกร เป็นต้น ปัจจุบันดำเนินการผลิต หน้ากากผ้าจากผ้าขาวม้า ในยุคโควิด-19 เพื่อใช้สวมใส่แทนหน้ากากอนามัย สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ทอผ้าขาวม้า นับเป็นการต่อยอด ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของจังหวัดอำนาจเจริญ

*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563 ) เวลา 14.30 น. ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาน้ำประปาจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และมอบนโยบายแก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การประชาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประชาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน ในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เรื่องน้ำอุปโภค บริโภค รวมทั้งยังพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ในเรื่องของการขยายเขตการประปาให้ทั่วถึง จากนั้น ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ โดยมี นายสังวาลย์ มงคลมะไฟ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ นำเสนอข้อมูล และการดำเนินงาน ของการประปาภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง สถานีผลิต-จ่ายน้ำ ประปา บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เยี่ยมชมการผลิตน้ำประปา ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ดูแลด้านการให้บริการน้ำประปา จึงต้องดำเนินการผลิตน้ำประปาให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ที่สำคัญต้องคำนึงถึงคือการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุนที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา และความต้องการใช้น้ำของประชาชนให้มีความสมดุลกัน รวมทั้งยังต้อง บริหารจัดการน้ำต้นทุนสำรองไว้ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองในอนาคตต่อไป และยังเตรียมการขยายเขตการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 

****************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ