Menu
กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (68)

วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563 10:00 Written by

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2563 09:38 Written by

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่ ติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 8 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน ห้องน้ำ และบ้านพักครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 และโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน โดยมีวงเงิน เกิน 500,000 บาท ซึ่งแต่ละหน่วยได้ทำการชี้แจงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

*********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563 10:52 Written by

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 15 มิถุนายน 2563 11:06 Written by

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการขยะฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดทำแผนงานและมาตรการในการบริหารจัดการชยะ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายบริหารจัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ได้แจ้งถึงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” รายงานสภาพปัญหาสถานที่ฝังกลับขยะมูลฝอยจังหวัดอำนาจเจริญและเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แบบเตาเผาขยะในครัวเรือนและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเตาเผาขยะ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะได้ทั้งขนาดครัวเรือนและขนาดชุมชน โดยใช้กระบวนการเผาไหม้ 2 ครั้ง ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์จึงไม่มีควัน และมีระบบม่านไอน้ำดักฝุ่นละอองและดูดซับก๊าซพิษก่อนปล่อยออกภายนอก จึงเป็นเตาเผาขยะที่ลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้การบริหารจัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:45 Written by

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อระดมความเห็นแนวทางการดำเนินโครงการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสำรวจข้อมูลและสนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลความยากจนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยออกแบบกลไกกระบวนการวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลคนยากจนและหนุนเสริมกลไกพัฒนาเชิงพื้นที่ และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ระดับครัวเรือนและการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการสอบทานข้อมูลคนจนและการเก็บข้อมูลภาคสนาม การเลือกพื้นที่การจัดทำโครงการนำร่องเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และการบูรณาการข้อเสนอของโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญเข้ากับยุทธศาสตร์อำนาจเจริญต่อไป


*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:42 Written by

    วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
      ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ชั้นรางวัล คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับภาค ทั้งนี้ กรมการปกครองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคม อยู่เย็น เป็นสุข จึงได้กำหนด 10 Flagships for DOPA Excellence 2020 โดยได้กำหนดให้โครงการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นการต่อยอดการพัฒนาจากโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และเกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน โดยการปูพื้นฐานการพัฒนาในทุกมิติ ตลอดจนส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ภายใต้การนำของคณะกรรมการหมู่บ้าน
    จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระดับจังหวัด โดยคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก ซึ่งมีหมู่บ้านที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ บ้านเค็งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน และ บ้านหนองไฮน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสิน จะดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประกาศผลให้ทราบต่อไป 

*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:34 Written by

     วันนี้(9 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งบูรณาการแผนงานและความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
     ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบภัยที่เกิดขึ้น มี 9 ภัย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และในครั้งนี้กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดอำนาจเจริญรับผิดชอบ ภัยคุกคามสถาบันหลัก ภัยคุกคามการก่อการร้ายและภัยข้ามชาติ รวมทั้งภัยคุกคามการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ส่วนภัยคุมคามด้านยาเสพติด ปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ภัยคุกคามการลักลอบเข้าเมือง ตม.จังหวัดอำนาจเจริญ ภัยคุกคามด้านสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ภัยคุกคามด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ และภัยคุกคามด้านการเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้เพื่อการรวบรวมข้อมูลสรุปภัยคุกคามแต่ละด้านได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 10 มิถุนายน 2563 10:32 Written by

     วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายธนบูลย์ กาทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้เข้าประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
    โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูล สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูล ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลคนจน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยใช้เกณฑ์วัดความยากจน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ จากฐานข้อมูล TPMAP จังหวัดอำนาจเจริญ มีคนยากจน จำนวน 1,802 คน ซึ่งผู้ดำเนินโครงการจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 09:34 Written by

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 199 ราย บริจาคดวงตา 7 ราย บริจาคอวัยวะ 7 ราย เพื่อให้ได้ปริมาณโลหิตเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัย สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมอบความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต ด้วยการแบ่งปันความรักเป็นการแสดงความรัก ความเสียสละให้แก่ผู้ป่วยที่จะเป็นผู้รับโลหิตเพื่อช่วยชีวิต ส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืน ทำให้มีโลหิตสำรองเพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลตลอดปี
สำหรับการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง ควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่าย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ส่วนสุภาพสตรีไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีประจำเดือน มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป อายุระหว่าง 17-60 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 09:28 Written by


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดตู้ปันสุขเคลื่อนที่แบ่งปันเครื่องอุปโภค-บริโภค ส่งมอบให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเป็นการมอบความสุขคลายความทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ "หยิบแต่พอดี มีก็แบ่งปัน"
การจัดตั้งตู้ปันสุขเคลื่อนที่ เป็นความร่วมมือของแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดระเบียบผู้ที่มาเลือกหยิบของจากตู้ปันสุขเคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ