Menu
กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (68)

วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 11:23 Written by

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563 ) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานอัตลักษณ์หมอลำ ตำนานยักษ์คุ อัตลักษณ์ของการท่องเที่ยว หนึ่งเดียวในโลก โดยมี นายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภอชานุมาน นางสาววาสนาไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวอำเภอชานุมาน ร่วมให้การต้อนรับ
ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งก่อให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนในระหว่างพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านการแสดง การจำหน่าย การสาธิต รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการประดิษฐ์ออกแบบ และตำนานยักษ์คุซึ่งเป็นอัตลักษณ์การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวในโลก
การจัดกิจกรรมการแสดงผลงานในครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชานุมาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเครือข่ายจะได้ร่วมกัน สืบสาน ส่งเสริม และต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลยักษ์คุ ชานุมาน ให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตลอดไป

*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 10:13 Written by

วันนี้ (3 สิงหาคม 2563) เวลา 09.09 น.นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานวันครบรอบ 24 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพิธีบวงสรวงพระอินทร์เป่าสังข์ บริเวณด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข้าราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมูบ้านและชุมชน
(อป.มช.) วิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ และวิทยุชุมชนร่วมงานจำนวนมาก เสร็จแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ได้ร่วมกันปลูกต้นจานเหลืองไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณสวนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นประกอบพิธีสงฆ์โดยพระครูสิริสีลวัต รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าอาวาสวัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้การจัดงานครบรอบ 24 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกเครือข่ายนำอาหาร ข้าวหม้อ แกงหม้อมาร่วมรับประทานด้วยกันหลังจากทำบุญเสร็จแล้ว
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ศูนย์ราชการที่ 1 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บนเนื้อที่ 7 ไร่ ส่งกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 103.25 เม็กกะเฮิร์ต และระบบเอเอ็ม ความถี่ 1422 กิโลเฮิร์ต อาคารเครื่องส่งตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการที่ 2 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บนเนื้อที่ 9 ไร่ โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2536 เพื่อเสริมจุดบอดพื้นที่รับฟังการส่งกระจายเสียงวิทยุที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายเขตพื้นที่ให้บริการรับฟังการกระจายเสียงให้สามารถส่งไปถึงประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ได้สนองต่อนโยบายดังกล่าว โดยได้จัดทำโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ และแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2541 ได้ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ใหม่ เป็นคลื่นความถี่ 103.25 เม็กกะเฮิร์ต ระยะแรกมีเขตบริการ 20 กิโลเมตร รอบเสาอาอาศ เนื่องจากความถี่เดิมไปรบกวนการรับชมโทรทัศน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ได้ดำเนินการติดตั้งและทดลองออกอากาศเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ อาทิ การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม การติดตั้งสายอากาศ การเปลี่ยนสายส่งและสายอากาศใหม่ทั้งระบบเอฟเอ็ม และระบบเอเอ็ม ในแต่ละช่วงเพื่อให้มีความสูงที่เหมาะสม และสามารถขยายเขตบริการให้ได้มาตรฐาน การส่งกระจายเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่ง ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ 2548 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ (สวท.อำนาจเจริญ)
สามารถออกอากาศได้ตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริการทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดอำนาจเจริญและในพื้นที่บริเวณชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ จึงนับเป็น1ใน 9 สถานี ที่เป็นสื่อวิทยุกระจายเสียงในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาห้องส่ง ห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์ในห้องส่งให้มีความทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินการบริหารและอำนวยการผลิตข่าวและรายการ โดยนางฐิรัตทียา สุภาชัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคคลากรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โดยมีภาระกิจความรับผิดชอบดำเนินงานสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงและครอบคลุมพี่น้องประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ดังวิสัยทัศน์ "สวท.อำนาจเจริญเดินหน้า นำสังคมอุดมปัญญา ก้าวล้ำพัฒนา สูไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้วิสัยทัศน์ "สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เป็นองค์กรณ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือด้านข่าวสาร”


**************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 09:43 Written by

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการขับเคลื่อนโครงการร้าน OTOP SHOP By บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ,การรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 12 คณะทำงาน ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการในกิจกรรมชิม ช้อป เกษตรสินค้าชุมชนภายใต้โครงการร่วมค้าประชารัฐ ปี 2563 ,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญอย่างบูรณาการ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายด้านการตลาด ,สำนักงานพัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้เตรียมการจัดโครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม จากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของแต่ละพื้นที่ และเป็นการต่อยอด ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ผ้าพื้นเมือง ให้บรรลุเป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ประชาชนมีความสุข


**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 04 สิงหาคม 2563 09:18 Written by

วันนี้(31 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร การให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์ วิจัย พร้อมวัสดุอุปกรณ์ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัย โรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้ทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้ามารับบริการทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22- 31 กรกฎาคม 2563 โดยจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 10 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการให้บริการของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และมีการจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพดีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี เด่น ดัง ของอำเภอให้ได้ทราบทั่วกัน มีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้าร่วมรับบริการ ประมาณ 500 ราย


**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563 12:02 Written by

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายชาญชัย อนุสรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการจากส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
ในการประชุมครั้งนี้ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากชุมชนและผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ รับรองและให้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ...

วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563 12:00 Written by

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตัดสินคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 โดยเกณฑ์การตัดสินจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตรกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น พร้อมทั้งขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนด้วยพลังบวร และให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 จนเป็นที่ประจักษ์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคล และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล
สำหรับปี 2563 ผลการคัดเลือกระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้ ประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่ เด็กหญิงศศินา ลองจำนงค์ ประเภทบุคคล ได้แก่ พระครูสถิตบุญญานุกูล และนายอาทิตย์ มะเสนา ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา และโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2563 11:52 Written by

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอชานุมาน นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 9 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน จำนวน 254 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 275 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563 10:22 Written by

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 15.00 น.ที่บริเวณศาลาริมน้ำ เทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อวีดิทัศน์อัตลักษณ์หมอลำ ตำนานยักษ์คุ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย พระมหาทินกร อิสฺสโร เจ้าคณะอำเภอชานุมาน ในหัวข้อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิถีวัฒนธรรมชาวชานุมานที่สัมพันธ์กับตำนานยักษ์คุ นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ในหัวข้อโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง และกิจกรรมผลิตสื่ออัตลักษณ์หมอลำ“ตำนานยักษ์คุ”นายสกนธ์ บุญวิทย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญในหัวข้อ การส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และผู้แทนนายอำเภอชานุมาน ในหัวข้อการจัดงานเทศกาล ประเพณีแห่ยักษ์คุอำเภอชานุมาน โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ แต่งการในชุดพื้นถิ่นชานุมาน พร้อมกับมีการแต่งหน้ายักษ์ให้เข้ากับบรรยากาศด้วย
จังหวัดอำนาจเจริญมีพรมแดนติดฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนขวางกั้นด้านอำเภอชานุมาน มีอารยธรรมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และมีความเชื่อตำนานเรื่องเล่าที่คล้ายกันผ่านมุมมองของศิลปวัฒนธรรมแถบลุ่มน้ำโขง เป็นการสานประโยชน์และการสานสัมพันธ์ร่วมกัน โดยอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย นำมาซึ่งการประยุกต์ ต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงสร้างสรรค์ เกิดคุณค่าทางจิตใจ เกิดตระหนักรู้ของคนในชาติและภูมิภาคอาเซียน พร้อมสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ อันเกิดจากเสน่ห์ดึงดูดในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการใช้สินค้าหรือบริการของไทย นำไปสู่ความเข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง (ยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญ) บูรณาการร่วมกับประเพณีชุมชนท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีประชาชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีเป็นประจำทุกปี โดยจังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คืออำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ สามารถไปมาหาสู่และร่วมกิจกรรมระหว่างสองฝั่งโขงได้ตามปกติ งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงเป็นกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางสร้างมิตรภาพ เชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีในทุกระดับ และถือเป็นต้นทุนสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย และประเทศแถบลุ่มน้ำโขงไปจนถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่ประจักษ์สายตาสู่ระดับนานาชาติต่อไป

**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563 10:12 Written by

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่โรงเรียนบ้านนาอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมโลกไทย 4 กรกฎาคม 2563 โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำหรับกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและมอบยาชุดพระราชทาน จำนวน 50 หลังคาเรือน การจัดนิทรรศการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีหัวข้อการรณรงค์ในปีนี้ คือ “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” และจากหน่วยงานอื่นๆ ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย การดูแลสภาพการจ้าง สภาพการทำงานของลูกจ้างในระบบและนอกระบบ โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ รณรงค์การใช้เกลือไอโอดีนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทั่วไป โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานให้เป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 49 เมื่อปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา และได้จัดกิจกรรมออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 10:43 Written by

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) เวลา 19.00 น.ที่บริเวณโบสถ์วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งตามหลักศาสนา ในช่วงเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ชาวพุทธจะร่วมกันเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น เทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมี 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ เป็นนักบวชที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่ง โกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ