Menu
กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (68)

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:41 Written by

วันนี้(27 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพฯ และสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดให้สามารถบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 เพื่อประเมินผลการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ในระดับพื้นที่อำเภอ/จังหวัด เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทาง มาตรการ รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุข ที่มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบที่สมควรแก่การยกย่อง โดยมี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอและตำบล เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน

*******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:38 Written by

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:30 Written by

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ(คสป.อำนาจเจริญ) โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบการระดมหุ้นของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เดือนสิงหาคม 2563 รวมหุ้นทั้งสิ้น 3,431 หุ้น เป็นเงิน 3,431,000 บาท คงเหลือหุ้น 569 หุ้น และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด การรายงานผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2562 บริษัทมียอดจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 782,586 บาท เงินทุนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 3,221,509.36 บาท ผลประกอบการปี 2562 ขาดทุน 146,612.03 บาท ขาดทุนสะสม 209,490.64 บาท ส่วนแผนการดำเนินงานปี 2563 สนับสนุนด้านการแปรรูป ทอผ้าขาวม้าต่อเนื่อง พัฒนาการขายออนไลน์ ด้านการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรทางเลือก ร่วมทุนการเกษตร ผลิตและจำหน่ายสมุนไพร ประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนแหล่งท่องเที่ยว หาคู่ค้าสั่งออเดอร์อย่างต่อเนื่อง ออกให้ความรู้การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พัฒนาShopบริษัทให้เป็นจุดฝากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเครือข่าย ส่วนผลการขับเคลื่อนโครงการร้าน OTOP SHOP By บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ จำหน่ายได้ 79,732 บาท ต่อจากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 12 คณะทำงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 และการรายงานผลการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 กลุ่ม/ชุมชน เป็นเงิน 1,606,170 บาท
ประธานได้ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือของที่ระลึกของฝากให้ร่วมกันสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยให้ชุมชนมีรายได้ สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านได้ผลิตสินค้ามีคุณภาพมาวางจำหน่าย


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 09:38 Written by

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอด เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour”ในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 12 ชุมชนๆ ละ 3 คน รวมจำนวน 36 คน ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนบ้านปลาค้าว ชุมชนบ้านหนองนาเทิง ชุมชนบ้านนาหมอม้า อำเภอลืออำนาจ ชุมชนบ้านอำนาจ ชุมชนบ้านเปือย อำเภอปทุมราชวงศา ชุมชนบ้านนาผาง ชุมชนบ้านหนองไฮน้อย อำเภอหัวตะพาน ชุมชนบ้านหนองยอ ชุมชนบ้านหัวตะพาน อำเภอพนา ชุมชนบ้านเสารีก อำเภอเสนางคนิคม ชุมชนบ้านโคกสะอาด และอำเภอชานุมาน ชุมชนบ้านคำเดือย


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 09:48 Written by

วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) ที่โรงแรมฝ้ายขิด ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้และร่างผลการศึกษาของกลุ่มผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติ โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวริทธิ ตรีประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตร นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี อาจารย์ประจำหลักสูตร และนายไกร เอี่ยมจุฬา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร ร่วมรับฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำ
สำนักงาน ก.พ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อพัฒนาความพร้อมและศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการไทย ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถตอบสนองการทำงานในบริบทของการเปลี่ยนไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผู้มีคุณสมบัติเทียบเท่า อายุไม่เกิน 45 ปี จำนวน 40 คน โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน สิงหาคม 2563
การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษากลุ่มและศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2563 และกิจกรรมการศึกษากลุ่มและศึกษาดูงานเพื่อปรับปรุงผลงานและข้อเสนอ ในระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดลองนำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนามาปรับใช้กับพื้นที่และบริบททำงานจริง และพัฒนาต่อยอดให้กับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0


*********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 09:44 Written by

วันนี้(24 สิงหาคม 2563) เวลา11.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายอภิสิทธิ์ ปัญญาคง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมในวันนี้
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีพิการ เด็กพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากระแสหลัก และแผนงานโครงการด้านการพัฒนาสตรีพิการมากยิ่งขึ้น
การจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายแผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 แนวคิด เจตนารมณ์ แนวทางการขับเคลื่อน นโยบายด้านการขับเคลื่อนงาน ด้านคนพิการจังหวัด สถานการณ์ด้านคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ การแบ่งกลุ่มระดมแนวคิดเห็นความรู้การเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัด วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ โดยการใช้ SWOT Analysis เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของคนพิการ และผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีพิการ เด็กพิการ คนพิการทุกประเภท ผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 60 คน


***************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 25 สิงหาคม 2563 09:31 Written by

วันนี้ (22 สิงหาคม 2563) เวลา 09.19 น. ที่บริเวณวัดพระเหลาเทพนิมิต ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระบาง โดยมี พระธรรมราชานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 9 พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการณ์เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนอำเภอพนา ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระบางในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
พระบาง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูงสองศอกเจ็ดนิ้ว (ประมาณ 1.14 เมตร) หล่อด้วยสำริด (ทองคำผสม 90 เปอร์เซ็นต์) มีอายุอยู่ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงตอนต้นของพุทธศตวรรษที่ 19 ตามศิลปะเขมรแบบบายนตอนปลาย โดยมีพุทธลักษณะคือ ประทับยืนยกพระหัตถ์ขึ้น นิ้วพระหัตถ์เรียบเสมอกัน พระพักตร์ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม พระนลาฏกว้าง พระขนงเป็นรูปปีกกา พระเนตรเรียว พระนาสิกค่อนข้างแบน พระโอษฐ์บาง พระเศียรและพระเกตุมาลาเกลี้ยงสำหรับสวมเครื่องทรง ปั้นพระองค์เล็ก พระโสภีใหญ่ ครองจีวรห่มคลุม แลเห็นแถบสบงและหน้านาง พระบางเป็นพระพุทธรูปสำคัญของอาณาจักรล้านช้าง แต่ชาวอีสานมีความเลื่อมใสมากและมักจะจำลองพระบางมาไว้ที่วัดสำคัญๆ ของท้องถิ่น เช่น พระบางวัดไตรภูมิ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม และพระบางจำลองวัดพระเหลาเทพนิมิต อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2563 15:38 Written by

วันนี้(18 สิงหาคม 2563) เวลา 10.00น. ที่ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คทช.จ.อจ.) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
จังหวัดอำนาจเจริญได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คทช.จ.อจ.) เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ คทช. จำนวน 2 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ อำเภอหัวตะพาน และป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหัวกอง และป่าดงปอ เขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีข้อมูลบัญชีรายชื่อราษฎรผู้ที่ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าดงใหญ่” ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 448 ราย จำนวน 534 แปลง เนื้อที่ จำนวน 681 ไร่ 2 งาน 76.89 ตารางวา


****************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 17 สิงหาคม 2563 16:18 Written by

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดการฝึกเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ณ ห้องประชุมยุทธนาธิการ ชั้น 2 ศาลาว่าการกลาโหม โดยวัตถุประสงค์การจัดฝึกครั้งนี้ เพื่อทดสอบแผน/ แนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระดับต่างๆ การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตด้านการสาธารณสุข เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัด และเป็นเวทีในการประสานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการแพทย์ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีจังหวัดที่ ทำการทดสอบระบบควบคุมการฝึก (Dry Run) จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดที่เข้าร่วมการฝึกผ่านระบบการประชุมทางไกล เน้นจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต โดยการฝึกในครั้งนี้ ทำการฝึกเป็นจำนวน 2 วัน จากนั้นจึงจะทดลองในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

*********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563 09:50 Written by

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 15.00 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ได้รับอนุญาต ให้ทำกินในชุมชน ลักษณะแปลงรวม ตามนโยบายรัฐบาลและ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหัวตะพาน ให้การต้อนรับ
เนื่องจากคณะรัฐบาลได้มีนโยบายหลัก 12 ด้าน มุ่งปรับปรุงระบบที่ดินทำกินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกร ตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจน ประกอบกับนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. ซึ่ง ประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เน้นแก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่กับป่าได้ ทั้งนี้การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้แจ้งให้ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงใหญ่ ท้องที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มติเห็นชอบรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ จำนวน 448 ราย 534 แปลง เนื้อที่รวม 681 ไร่ 2 งาน 76.89 ตารางวา โดยกรมที่ดินได้จัดทำสมุดประจำตัวส่งมอบให้จังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว มีประชาชนผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 317 ราย 382 แปลง เนื้อที่รวม 518 ไร่ 62.81 ตรารางวา
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในแปลงรวม พร้อมทั้งขอให้ประชาชน ช่วยกัน ดูแล รักษา และ ทำกินในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการ ส่งเสริมให้ชุมชน มีกติการ่วมกัน ไม่บุกรุกป่าเพิ่ม และเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน

**************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ