Menu
กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (68)

วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2563 20:58 Written by
 

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จาก กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม จากศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย (ศปข.มท.)
โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ในภาพรวมและมาตรการดำเนินการของจังหวัด และสรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมวลชนภาพรวม โดย (ศปข.มท.) ซึ่ง รองประปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ข้อมูลเรื่องการชุมนุมที่สงบ ปราศจากอาวุธ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ และย้ำเตือนเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ให้แก่ประชาชนที่คิดจะออกไปชุมนุมในสถานที่ต่างๆ และขอให้เจ้าหน้าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อย ให้ชุมนุมอย่างสันติ

***************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 14:33 Written by

วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุม AMT Hall วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความสามารถในวิชาทหาร ทั้งในทางเทคนิคและทางยุทธวิธี โดยชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นสามารถใช้อาวุธประจำกายและการยิงปืนอย่างได้ผล ชั้นปีที่ 3 ให้มีความรู้ทางทหารทางเทคนิคและทางยุทธวิถี โดยสามารถทำหน้าที่ในระดับผู้บังคับหมู่ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนและยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเสริมสร้างให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทั้งต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ในเรื่องการต่อสู้ต่อต้านยาเสพติด ห้วงระยะเวลาในการฝึกตั้งแต่ 8 ตุลาคม – 20 ตุลาคม 2563 มีสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 8 สถานศึกษา โดยมี นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึก จำนวน 345 นาย
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนระหว่างการฝึก พร้อมทั้งพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับนักศึกษาวิชาทหารอย่างใกล้ชิด

******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563 09:17 Written by

วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) เวลา 08.00 น. ที่วัดโคกสะอาด ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉัน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมด้วย พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ประธานกรรมการหนตะวันออก และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย วัดโคกสะอาด ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์วัฒนธรรมภูไทบ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 10 พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานฝ่ายฆราวาส นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม พระเถรานุเถระ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขับเคลื่อนโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชิงบูรณาการของภาครัฐและคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้หลักศีล 5 ในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและทำให้สังคมเกิดสันติสุข ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการส่งเสริมให้คนรักษาศีลอย่างแท้จริง เช่น โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลอยู่เป็นประจำ ใช้หลักแนวคิดการมีส่วนร่วมโดยนำ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นศูนย์รวมและใช้การสนทนาแลกเปลี่ยนพูดคุยอย่างต่อเนื่องในการปรึกษาหารือกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และทำให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลไปสู่สังคมและประเทศในวงกว้าง อันจะนำพาไปสันติสุขมาสู่ประเทศไทยและเป็นความสุขที่ยั่งยืนตลอดไป


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 30 กันยายน 2563 09:53 Written by

วันนี้ (29 กันยายน 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งถึงคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ และสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย โดยให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายเตรียมพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทเกรกโก-โรมัน ประเภทฟรีสไตล์ ชายและ หญิง ประเภทชายหาด ชายและหญิง ประเภท Touch Wrestling ชายและหญิง ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดข้างเคียง ร่วมชมและเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬามวยปล้ำ ทั้ง 7 ประเภท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-523181

 

*************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 30 กันยายน 2563 09:48 Written by

วันนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 17.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "อีสานวิถี ม่วนอีหลีเด้อคราฟต์" ตามโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดแสดงและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ และกล่าววัตถุประสงค์การดำเนินงานโดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ โอกาสนี้มีผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานฯ เป็นจำนวนมาก ได้แก่ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร นางเพ็ญศิริยา ตั้งตระกูลวงศ์ MD บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าอำนาจเจริญ ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรัม พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาการอำเภอ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และประชาชนในพื้นที่
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)โดยเฉพาะผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม ที่เป็นอัตลักษณ์ ของจังหวัดอำนาจเจริญและกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและส่งเสริมช่องทางการตลาด ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร จำนวน 80 บูธ
2. กิจกรรมการแสดง กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. กิจกรรมประกวดนักร้องลูกทุ่งโอทอป
4. กิจกรรมประกวด MISS OTOP
ผู้สนใจสามารถไปร่วมชิม ช็อป เชียร์ และแชร์ได้ครบจบในงานเดียว ตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

**************************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

วันพุธ, 30 กันยายน 2563 09:43 Written by

วันนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 30 และรุ่นที่ 31 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการ จิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 30 และรุ่นที่ 31 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน และเทศบาลตำบลพระเหลา องค์การบริหารส่วนตำบลจานลาน อำเภอพนา แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563 16:22 Written by

วันนี้ (22 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินด้านการเกษตรและงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งผลการประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ และผลการประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานและการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำและด้านที่ดิน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และงานพัฒนาด้านแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรในจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนต่อไป


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคาร, 22 กันยายน 2563 16:18 Written by

วันนี้ (21 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายภุชงค์ เศรษฐยานนท์ คลังจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4, ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 งบรายจ่ายประจำ, งบรายจ่ายลงทุน, งบรายจ่ายภาพรวมและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หน่วยรับงบประมาณชี้แจงผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไม่ตามเป้าหมาย รายงานโครงการที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันหรือไม่ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยแบ่งเป็นเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่ายงบลงทุน และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 17:00 Written by

วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดมหกรรมรวมของดีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา “การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน” โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม โอกาสนี้ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวพบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 26 แห่ง มีผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 ชนิด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน
ปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 1,523 แห่ง มีสมาชิก จำนวน 32,515 คน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมด้านการตลาด และส่งเสริมให้สามารถเข้าหาแหล่งเงินทุน โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศ 4.0 ต่อไป


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 02 กันยายน 2563 15:33 Written by

วันนี้ (1 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ทั้ง 3 เหล่าทัพ ผลัดที่ 1 โดยในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีการขึ้นทะเบียนทหารเกณฑ์ทั้ง 7 อำเภอ และส่งเข้ารับราชการในกองประจำการ แยกเป็นทหารบก จำนวน 119 นาย ทหารเรือ จำนวน 31 นาย และทหารอากาศ จำนวน 10 นาย รวมทั้งสิ้น 160 นาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น โดยมี พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว มาร่วมส่งและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพร ขอให้ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ทุกนาย ได้มีความตั้งใจในการรับการฝึกจากผู้ฝึกและครูฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา มั่นใจได้ว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว และการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างมาก ซึ่งประเทศชาติจะดำรงอยู่ไม่ได้หากขาดซึ่งสถาบันทหาร ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และผู้ปกครองจงภูมิใจที่มีโอกาสดังกล่าว และขอให้ทหารใหม่พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากครูฝึก ซึ่งปัจจุบันทางกองทัพ ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฝึกวิชาชีพ ให้ฝึกวิชาชีพที่ตนมีความถนัด เพื่อใช้ประโยชน์หลังจากปลดจากกองประจำการ


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 5