Menu
กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (134)

วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 09:05 Written by

♦️วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 🔶เวลา 11.00 น. นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับพลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และคณะ เพื่อติดตาม เสนแนะ และเร่งรัดการปฎิรูปประเทศ ให้กำลังใจชุมชนเข้มแข็งต้านโรคโรควิด-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอำนาจ
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นางประเสริฐ เพ็ญจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลอำนาจ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 โดยชุมชนเข้มแข็งธงฟ้า นำเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนาม”โชว์รูมซูซูกิ”
ต่อจากนั้นคณะกรรมมาธิการ ได้เดินทางไปให้กำลังใจชุมชนเข้มแข็งธงฟ้าบ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ โดยมีนายรุ่งโรจน์ โฉมรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเปือย นายถวิล ศรีสุวรรณ กำนันแหนบทองคำตำบลเปือย นำคณะกรรมหมู่บ้าน ผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม นำเสนอการรสร้งชุมชนเข้มแข็งเพื่อต้านโรคโควิด-19 และเยี่ยมชมโบราณสถาน”เสมาพีปี”วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ ต่อจากนั้นคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปตรวนราชการที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม 2564 08:59 Written by

วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 180 ที่นั่ง อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2564 โดยกิจกรรมเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะมุ้งเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการในจังหวัดอำนาจเจริญ และสร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและภาคีเครือข่าย ได้มีบทบาทในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสังคมส่วนรวม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยและเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของกฎหมาย
นางสุวรรณา ขันติวิศิษฎ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันแรกที่มีกฎหมายกำหนดให้สถานประกอบกิจการ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีผลบังคับใช้ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง รวมถึงการพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงาน ต่อมาได้เกิดองค์กรภาคีเครือข่ายและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการทำงานเป็นการทำงานแบบรวมพลังประชารัฐ ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีบทบาทในการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และระลึกถึงวันที่กฎหมายกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงเรียนบริหารจัดการภัยอาฟเฟอร์ เพชรบุรี จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 12 แห่ง เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อไป


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 11 ตุลาคม 2564 09:18 Written by

วันนี้ ( 9 ตุลาคม 2564) ณ ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมือง 3 ธรรม อำนาจเจริญ 7 เส้นทาง 7 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเสมาพันปี โดยมี นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักปั่นจักรยานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากพิธีเปิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมปั่นจักรยานกับคณะนักปั่นจักรยานจากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจไปยังโบราณสถานเสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโบราณสถานอีกด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับอำเภอลืออำนาจ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานเสมาพันปี ขึ้น โดยใช้เส้นทางปั่นไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในพื้นที่อำเภอ ได้แก่โบราณสถานเสมาพันปี วัดโพธิ์ศิลา และวัดอำนาจ ระยะทาง รวม 13 กิโลเมตร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนและประชาชนภายในจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอำนาจเจริญให้เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแล้ว ยังได้มีการประกวดการแต่งกายและตกแต่งจักรยานแฟนซี อีกด้วย

*******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพฤหัสบดี, 30 กันยายน 2564 14:40 Written by

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรับมอบขยะอันตรายชุมชนจากส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ตามโครงการกำจัดขยะอันตรายชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหน่วยงานหลักในการนำขยะอันตรายชุมชนจากส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ตามไทม์ไลน์ 12 ขั้นตอน ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย“อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่ได้นำขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่มาส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 

วันจันทร์, 27 กันยายน 2564 10:12 Written by

วันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 18:00 -23:00 น นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ. เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญมีนายชลนิธิ ธรรมสาร์ (น้องก้อง) เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าประกวด และได้เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ(หญิง 6 คน ชาย 10 คน)โดยตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญได้ลำดับที่ 4 ประเภทชาย

วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564 09:54 Written by

วันนี้ ( 22 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณแหล่งน้ำหนองบักบัว หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ” ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลห้วยไร่ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ กรมประมงได้กำหนดให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนงดการจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันประมงแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ร่วมกับอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ จำนวน 505,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาสร้อยขาว จำนวน 120,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 40,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 145,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 25,000 ตัว ปลาหมอไทย จำนวน 15,000 ตัว ปลากดแก้ว จำนวน 5,000 ตัว ปลาดุกอุยเทศ จำนวน 5,000 ตัว ปลานิล จำนวน 110,000 ตัว เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำหนองบักบัว และนอกจากนี้ยังได้มอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ อีกด้วย

วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564 09:52 Written by

วันนี้ (22 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเทพนิมิต ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี เด็กออทิสติก เด็กพิการ และผู้ปกครองเข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 โดยมีตัวแทนเข้ารับประทานทุนในครั้งนี้จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาและเป็นผู้ประทานทุนให้แก่เด็กพิการ ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องดูแลได้ในระดับหนึ่ง

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 15:32 Written by

วันนี้ ( 18 กันยายน 64) นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ เกาะจิตรกูฏ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกัน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา เพื่อเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเกาะจิตรกูฏ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเริ่มคลี่คลาย
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

 

วันจันทร์, 20 กันยายน 2564 15:15 Written by

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ 3 สร้างโอกาสทางอาชีพแก่ครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3.3 ประกาศผลสำเร็จครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโดยนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ และมีพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ครัวเรือนที่ประสบผลสำเร็จทั้ง 7 อำเภอด้วย

กิจกรรมการประกาศผลสำเร็จครัวเรือนเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ให้ครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสามารถพัฒนาได้ และได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อประกาศความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ครัวเรือนรายได้น้อยที่ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน ครัวเรือนยากจนจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ในพื้นที่ 7 อำเภอ รวมจำนวน 100 ครัวเรือน

นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพสังคมเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ ดังนี้
1) กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนเป้าหมาย 4ท โดยพัฒนากรในพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อติดตามปัญหาและความต้องการของครัวเรือน เพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
2) กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะอาชีพ ดำเนินการจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยรุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมชิตสกนต์ ฟลาวเวอร์แลน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ รวมจำนวน 100 คน สำหรับหลักสูตรการอบรม ได้แก่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน และสาธิตอาชีพ ได้แก่ การทำถั่วงอกคอนโด การทำหมู/เนื้อแดดเดียว การทำปลาส้ม การทำไม้กวาดทางมะพร้าว และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
3) กิจกรรมประกาศผลสำเร็จครัวเรือนเป้าหมาย ดำเนินการในวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยครัวเรือนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จทั้ง 7 อำเภอ ได้นำผลิตภัณฑ์ซึ่งขยายผลจากการฝึกอบรมฯ มาแสดงและจำหน่าย รวมถึงกิจกรรมสาธิตอาชีพ จำนวน 10 อาชีพ ไ้ด้แก่ สาคูไส้หมู กล้วยทอดสมุนไพร ขนมครกโบราณ แจ่วบองสมุนไพร วุ้นน้ำอ้อยมะพร้าวอ่อน แหนมคลุก สบู่สมุนไพร ชุดน้ำยาอเนกประสงค์ ปุ๋ยหมัก และการเพาะต้นไม้ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายต่อไป


#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
*********************************
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 01 กันยายน 2564 11:46 Written by

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบธงสีฟ้าและป้ายหมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม เพื่อแสดงพลังความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน ในการขับเคลื่อนร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอเสนางคนิคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้
รัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมมือกันป้องกัน ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง ซึ่งหมู่บ้านที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด อันเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้า ระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อทำให้หมู่บ้าน ชุมชนของตนเอง มีภูมิคุ้มกันตนเอง เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของ ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบ ธงสีฟ้า และป้าย หมู่บ้าน ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ตามโครงการขับเคลื่อน จังหวัดเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งอำเภอเสนางคนิคม ผ่านเกณฑ์ประเมิน 6 ตำบล 58 หมู่บ้าน เป็นอำเภอ ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินทุกตำบล ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของหมู่บ้าน ตำบล อำเภออื่น ต่อไป

 

************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 10