Menu
กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (60)

วันศุกร์, 11 กันยายน 2563 17:00 Written by

วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดมหกรรมรวมของดีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา “การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน” โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรม โอกาสนี้ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวพบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 26 แห่ง มีผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 ชนิด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน
ปัจจุบันจังหวัดอำนาจเจริญ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 1,523 แห่ง มีสมาชิก จำนวน 32,515 คน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมด้านการตลาด และส่งเสริมให้สามารถเข้าหาแหล่งเงินทุน โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศ 4.0 ต่อไป


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 02 กันยายน 2563 15:33 Written by

วันนี้ (1 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาททหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ทั้ง 3 เหล่าทัพ ผลัดที่ 1 โดยในปี พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีการขึ้นทะเบียนทหารเกณฑ์ทั้ง 7 อำเภอ และส่งเข้ารับราชการในกองประจำการ แยกเป็นทหารบก จำนวน 119 นาย ทหารเรือ จำนวน 31 นาย และทหารอากาศ จำนวน 10 นาย รวมทั้งสิ้น 160 นาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น โดยมี พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว มาร่วมส่งและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพร ขอให้ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 ทุกนาย ได้มีความตั้งใจในการรับการฝึกจากผู้ฝึกและครูฝึกทหารใหม่ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา มั่นใจได้ว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี เพราะทหารใหม่ที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว และการรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่ง เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างมาก ซึ่งประเทศชาติจะดำรงอยู่ไม่ได้หากขาดซึ่งสถาบันทหาร ขอให้ทุกคนที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ และผู้ปกครองจงภูมิใจที่มีโอกาสดังกล่าว และขอให้ทหารใหม่พยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากครูฝึก ซึ่งปัจจุบันทางกองทัพ ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่มีความประสงค์จะฝึกวิชาชีพ ให้ฝึกวิชาชีพที่ตนมีความถนัด เพื่อใช้ประโยชน์หลังจากปลดจากกองประจำการ


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563 16:30 Written by

วันนี้(28 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธิ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ “สตรีจังหวัดอำนาจเจริญสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย” โดยมี นางสมหญิง บัวบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากทุกอำเภอ สตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้ง 7 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงฟื้นฟูผ้าไทย ส่งเสริมให้สตรีทอผ้าเป็นอาชีพเสริมจากการทำไร่ ทำนา ปัจจุบันผ้าทอมือของไทย มีวิวัฒนาการ ปรับเปลี่ยนตามสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เพื่อให้มีความทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ให้ส่งเสริมข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการ“สตรีจังหวัดอำนาจเจริญสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมสตรีให้ตระหนักถึงคุณค่าของ“ผ้าถิ่นไทย” มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทย กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทยและวัฒนธรรม ประเพณี สู่อัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทย และการแบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการค้นหาอัตลักษณ์ผ้าท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทองค์กรสตรีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ซึ่งเป็นศิลปะอันล้ำค่าของชาติไทย ให้คงอยู่สืบสานไป


**********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:48 Written by

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมรับฟังการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ผ่านระบบ Video Conference กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน ณ ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี คณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง
กรมป่าไม้ได้เสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต คือ ผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใช้พื้นที่ต่อไป โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ พร้อมจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการประเภทต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม่ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด อีกทั้งมิให้ส่วนราชการจัดสรรงบประมาณแก่โครงการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าไม้ หากกรณีฉุกเฉินและจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ให้สามารถดำเนินการไปพลางก่อน และแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบในภายหลัง เช่น น้ำป่าไหลบ่าทำให้ถนนขาดจนประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจัดทำภาพถ่ายทางอากาศ (Google earth) แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขปแนบมาพร้อมคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ พร้อมพิจารณาแจ้งหน่วยงานในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

  


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:46 Written by

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2563 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2556 – 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 การบริหารจัดการหนี้และการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน เงินทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุนของอำเภอเสนางคนิคม จำนวน 6 โครงการ วงเงินขอรับการสนับสนุน 199,320 บาท และพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ของอำเภอเสนางคนิคม จำนวน 1 โครงการ วงเงินขอรับการสนับสนุน 50,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี รวมทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการในคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม


************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:44 Written by

วันนี้ (27 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายพิชิต โสภาลุณ รักษาการป้องกันจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ตามนโยบายรัฐบาล โดย ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมทั่วประเทศ โดยกำหนดรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐาน 12 วัน สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญมีเป้าหมาย จำนวน 500 คน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เป็นรุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง พร้อมทั้งสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับสู่สังคมเป็นคนดีต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจ ริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:41 Written by

วันนี้(27 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพฯ และสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดให้สามารถบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 เพื่อประเมินผลการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ในระดับพื้นที่อำเภอ/จังหวัด เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ ทิศทาง มาตรการ รูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุข ที่มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบที่สมควรแก่การยกย่อง โดยมี ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอและตำบล เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน

*******************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:38 Written by

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 09:30 Written by

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ(คสป.อำนาจเจริญ) โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบการระดมหุ้นของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เดือนสิงหาคม 2563 รวมหุ้นทั้งสิ้น 3,431 หุ้น เป็นเงิน 3,431,000 บาท คงเหลือหุ้น 569 หุ้น และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด การรายงานผลการดำเนินงานในปี พ.ศ.2562 บริษัทมียอดจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 782,586 บาท เงินทุนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน 3,221,509.36 บาท ผลประกอบการปี 2562 ขาดทุน 146,612.03 บาท ขาดทุนสะสม 209,490.64 บาท ส่วนแผนการดำเนินงานปี 2563 สนับสนุนด้านการแปรรูป ทอผ้าขาวม้าต่อเนื่อง พัฒนาการขายออนไลน์ ด้านการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรทางเลือก ร่วมทุนการเกษตร ผลิตและจำหน่ายสมุนไพร ประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนแหล่งท่องเที่ยว หาคู่ค้าสั่งออเดอร์อย่างต่อเนื่อง ออกให้ความรู้การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พัฒนาShopบริษัทให้เป็นจุดฝากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเครือข่าย ส่วนผลการขับเคลื่อนโครงการร้าน OTOP SHOP By บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ จำหน่ายได้ 79,732 บาท ต่อจากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 12 คณะทำงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 และการรายงานผลการขับเคลื่อนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 กลุ่ม/ชุมชน เป็นเงิน 1,606,170 บาท
ประธานได้ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือของที่ระลึกของฝากให้ร่วมกันสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อช่วยให้ชุมชนมีรายได้ สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านได้ผลิตสินค้ามีคุณภาพมาวางจำหน่าย


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 09:38 Written by

วันนี้ (25 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 3 จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour” และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอด เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “บวร On Tour” ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ “บวร On Tour”ในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 12 ชุมชนๆ ละ 3 คน รวมจำนวน 36 คน ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนบ้านปลาค้าว ชุมชนบ้านหนองนาเทิง ชุมชนบ้านนาหมอม้า อำเภอลืออำนาจ ชุมชนบ้านอำนาจ ชุมชนบ้านเปือย อำเภอปทุมราชวงศา ชุมชนบ้านนาผาง ชุมชนบ้านหนองไฮน้อย อำเภอหัวตะพาน ชุมชนบ้านหนองยอ ชุมชนบ้านหัวตะพาน อำเภอพนา ชุมชนบ้านเสารีก อำเภอเสนางคนิคม ชุมชนบ้านโคกสะอาด และอำเภอชานุมาน ชุมชนบ้านคำเดือย


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 5