Menu
กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (77)

วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 13:18 Written by

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่วัดปัจฉิมวัน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ จำนวนมาก
ด้วยการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยในส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานเจ้าคณะอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอ ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งครั้งต่อไปจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดโนนโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยพร้อมเพรียงกัน


*****************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 13:12 Written by

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเปิดตัว Kick off อำนาจเจริญเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 โดยมี คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบและแนวทางการจัดงานเปิดตัว Kick off อำนาจเจริญ เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 กำหนด (ร่าง) รายละเอียดขั้นตอนกิจกรรม Kick off อำนาจเจริญ เมืองสะอาด ประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการ “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” บูรณาการระหว่างส่วนราชการ การจัดขบวนการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม เปิดตัว Kick off อำนาจเจริญเมืองสะอาด ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้จะเน้นให้ร้านค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร เลือกใช้ภาชนะใส่อาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟม ตลอด 10 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2563 นี้


**********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 16 พฤศจิกายน 2563 11:22 Written by

วันที่ (12 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.30 น. นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานยาเสพติด และเรื่องร้องเรียนในระบบ Amnat - GIS และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมดอกจาน ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง
สำหรับการประชุมในวันนี้ได้ติดตามเรื่องร้องเรียน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องร้องเรียนจากประชาชน/สายข่าว และเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Amnat-GIS ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีความทันสมัย สามารถใช้งานได้ครอบคลุมในภารกิจมากขึ้น และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกมาตรการ ระบบ AMNAT-GIS ใช้งานระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ปัจจุบันมีประชาชนร้องเรียนผ่านระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจจะลงพื้นที่ทำการสืบสวน สวบสวน และขยายผลตามข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไป
ระบบ AMNAT-GIS เป็นการสร้างระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารยาเสพติดทางระบบมือถือ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบ และให้พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้มือถือสแกนคิวอาร์โค๊ด และกดไปที่เมนู ร้องเรียนของเว็ปไซต์จังหวัดอำนาจเจริญ ก็สามารถแจ้งข้อมูลได้เลย โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อของผู้แจ้งเบาะแส
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ให้เต็มกำลังความสามารถ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563 12:53 Written by

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ด้วยโครงการชลประธานอำนาจเจริญแจ้งว่า โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 7 มีแผนงานที่จะดำเนินงานก่อสร้างฝายลำเซบก ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และก่อสร้างฝายลำเซบก ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มีส่วนของกิจกรรมงานก่อสร้างอาคารฝายทดน้ำที่ล่วงล้ำแม่น้ำ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งกำหนดให้การขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจะต้องมีหนังสือรับรองจากจังหวัดว่าด้วยการทำสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด
ในวันนี้ที่ประชุมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อดำเนินการ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างฝายลำเซบก ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และ ฝายลำเซบก ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ทั้งนี้คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญทราบเพื่อประกอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล้วงล้ำแม่น้ำต่อไป

*************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 09:12 Written by

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อบูชาพระแม่คงคาและร่วมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดีงามของศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดธิดานพมาศ การลอยกระทงบูชาขอขมาพระแม่คงคา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษา และการแสดงของศิลปินลูกหลานชาวอำนาจเจริญ ทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมรณรงค์การใช้วัสดุจากธรรมชาติประกอบกระทง 1 กระทง 1 คู่รัก หรือ 1 กระทง 1 ครอบครัว และใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำและแหล่งน้ำ


**************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 02 พฤศจิกายน 2563 09:05 Written by

วันนี้ (31 ตุลาคม 2563)
ณ ANT HALL วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ท่านจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2 หมวดอักษร กง “การงานมั่นคง การเงินมั่งคั่ง” ซึ่งจัดการประมูลในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2563 ประมูลพร้อมกัน 2 ช่องทาง คือ ทางวาจาและทางอินเทอร์เน็ต โดยมี ท่านพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวต้อนรับ และท่านเชิดชัย เยนทร์ธีระ ขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประมูล และยังมีขนส่งจังหวัดใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญร่วมในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย

✅ New Normal : การจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จะเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณะสุขและการรักษาระยะห่างในการบริการผู้ประมูล

โดยรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุน ส่งเสริม สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 20:18 Written by

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563 ) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเพื่อนำข้อมูลและการหารือแนวทางการทำงาน โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยาจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

ด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยาจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยในวันนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และมานำเสนอในที่ประชุม ผลการดำเนินการ หลายๆด้าน อาทิ ความต้องการพัฒนาของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการสำรวจ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการในเรื่องสวัสดิการ สุขภาพ การดำรงชีพ และหลักประกันด้านอาหาร การพัฒนาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่ดิน และสิทธิในที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โอกาสด้านการศึกษา เป็นต้น
ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอพื้นที่นำร่อง บ้านหนองทับม้า อำเภอเสนางคนิคม ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของคนยากจน โดยมีกลไกสนับสนุนจากภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ วิชาการที่เข้าร่วมทำงานกับชุมชนในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อออกแบบกลไก กระบวนการ และเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป *************************************************************************************************************** 

*สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2563 16:49 Written by

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายพิจิตร บุญทัน รอง ผวจ.อจ เป็นประธานการประชุมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง (ฉก.ราชสีห์75) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางในการดำเนินการในห้วงสัปดาห์ พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ AMNAT-GIS ในปีงบประมาณ 2564 โดยการบูรณาการข้อมูลของสาธารณสุข (TO BE NUMBER ONE) ข้อมูลกองทุนแม่

 

วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563 23:00 Written by

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ขอความร่วมมือมายังจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัด โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก ซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเท เสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต
ซึ่งครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ มีสัญชาติไทยและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งคือ เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันที่ออกประกาศ ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก ส่วนในด้านคุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วย เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจและจัดการเรียนรู้ให้ลูกศิษย์มีความเจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะในภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงความดีและมีคุณูปการต่อการศึกษา ปฏิบัติงานสอนหรือการจัดการเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ด้วยความทุ่มเทเสียสละ มีความแตกฉานทั้งในเนื้อหา และวิธีการจัดการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างของความสำเร็จได้อย่างกว้างขวาง
ในวันนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 คน คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จะดำเนินการคัดเลือก 1 คน เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อพร้อมด้วยประวัติ ผลงาน เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาและบันทึกสรุปความโดดเด่นของครูผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางพิจารณาต่อไป

*********************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2563 20:58 Written by
 

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จาก กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม จากศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย (ศปข.มท.)
โดยที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ในภาพรวมและมาตรการดำเนินการของจังหวัด และสรุปสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมวลชนภาพรวม โดย (ศปข.มท.) ซึ่ง รองประปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ ให้ข้อมูลเรื่องการชุมนุมที่สงบ ปราศจากอาวุธ ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ และย้ำเตือนเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ให้แก่ประชาชนที่คิดจะออกไปชุมนุมในสถานที่ต่างๆ และขอให้เจ้าหน้าที่ ดูแลความสงบเรียบร้อย ให้ชุมนุมอย่างสันติ

***************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 6