Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (216)

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณฝายพยุงเวช ประปาบ้านคำน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบฝายพยุงเวชในครั้งนี้
สำหรับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักและสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาตินานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินและสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน จังหวัดอำนนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พร้อมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และได้เสด็จสวรรคตท่ามกลางความทุกข์เทวษโศกาดูร ของปวงพสกนิกร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 สิริรวมพระชนมายุได้ 57 พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา 42 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระองค์ทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎร และประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร พระราชกรณียกิจภายในราชอาณาจักร มีมากมายหลายประการ ในด้านการส่งเสริมความเจริญของประเทศ พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสนพระทัย ได้เสด็จประพาสต้น เยี่ยมเยียนทุกข์สุขของพสกนิกรของพระองค์อยู่เป็นนิจ ทรงโปรดให้จัดตั้งโรงพยาบาลต่างๆ ทรงจัดตั้งสุขาภิบาล ทรงริเริ่มให้มีการบริการ ประปา ไฟฟ้า รถไฟ รถเมล์ โทรเลข และการไปรษณีย์ ทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วราชอาณาจักร และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งนักศึกษาไทยออกไปศึกษายังต่างประเทศ อีกด้วย นอกจากนี้ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะขจัดการกดขี่ความไม่ยุติธรรมในสังคมให้หมดสิ้นไป ด้วยทรงดำริว่าระบบการค้าทาส เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญและเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน พระองค์จึงทรงประกาศยกเลิกระบบทาส ซึ่งนับว่าเป็นการให้อิสรภาพแก่คนไทยอย่างแท้จริง


************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการ กระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่งผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ร่วมกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานรากที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในระดับพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบ “โครงการคนละครึ่ง” มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ช่วยให้ภาคประชาชนลดค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ รวมทั้งผู้ประกอบการ/ร้านค้ารายย่อย ร้านค้าทั่วไป เช่น หาบเร่แผงลอย ร้านโชว์ห่วย เป็นต้น ที่ไม่ใช่นิติบุคคลและร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจเฟรนไชส์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนฐานรากอย่างแท้จริง จึงขอให้ผู้ว่าราชการ นายอำเภอ ปลัดอำเภอในพื้นที่ได้ร่วมกันทำงานกับกระทรวงการคลังเพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบและอนุมัติ “โครงการคนละครึ่ง” ของกระทรวงการคลัง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยเหลือดูแลพ่อค้าแม่ค้าขนาดเล็กที่ประกอบกิจการขายสินค้าหาบเร่แผงลอยที่เป็นบุคคลธรรมดา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยที่รัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง สำหรับ ขั้นตอนการลงทะเบียนร้านค้า และการตรวจสอบร้านค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ในการลงทะเบียนร้านค้าให้มากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ และรับรองผู้ประกอบการร้านค้า ตามที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็ว ของการลงทะเบียนร้านค้า ในโครงการคนละครึ่ง ต่อไป
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนากร รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในการเข้าร่วม “โครงการคนละครึ่ง” เพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เดินไปได้ เมื่อผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนมากขึ้น ประชาชนจะมีช่องทางใช้เงินเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน*

 

*********************************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านนาเยีย หมู่ที่ 4,8 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันรักต้นไม้แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอ ทีมแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในพื้นที่ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทย ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล แจกเอกสารให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และมอบยาชุดพระราชทาน จำนวน 50 หลังคาเรือน และหน่วยงานอื่นๆ ในระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 49 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว. สายแพทย์ พยาบาล และอื่นๆ รวม 1,559 คน โดยกำหนดจัดให้มีกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หมุนเวียนให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องทุกปี

*********************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี


*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ (กรอ. จังหวัด) ครั้งที่ 4/2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าโครงการ สำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกจากสถานที่ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย เส้นทางถนนเชื่อมโยงอำเภอเสนางคนิคม ไป อำเภอชานุมาน ซึ่งแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ดำเนินการศึกษาออกแบบ การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ในเรื่องอาคารจุดผ่อน เส้นทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ตลาดการค้าชายแดน ถนนสาธารณะริมแม่น้ำโขง และประติมากรรมรูปปั้นยักษ์คุ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการศึกษาออกแบบและประมาณการงบประมาณ ด้านการเกษตรและแห่ลงน้ำ ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง และลุ่มน้ำห้วยแก้วแมง ซึ่งทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เป็นผู้ดำเนินการ ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ กิจกรรมการเชื่อมโยงเทศกาลยักษ์คุ การท่องเที่ยวสองฝั่งโขง ซึ่งทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการ การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการ นอกจากนี้ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขยายพื้นที่ Fam Trip กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวชานุมาน กิจกรรมท่องเที่ยวกีฬา ยักษ์คุ Bike ตามตะวันริมฝั่งโขง โยงข้าวหอมมะลิ จากนั้นที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน และการแก้ไขผังเมืองรวมอำนาจเจริญตาม พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

 

*******************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนา อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน
ซึ่งการลงพื้นที่ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ และรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัดเข้าร่วม ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ


****************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน โดยมี นายวันชัย เกตแก้ว นายอำเภอชานุมาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ร่วมกันหารือ การพัฒนาจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ ให้เป็นแหล่งการค้าชายแดน แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เส้นทางจักรยาน ริมแม่น้ำโขง รวมทั้ง ยักษ์คุอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในโลก จากนั้นได้ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลชานุมาน ในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด ให้มีความสะดวก สะอาด รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต จากนั้น ได้เดินทางอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำดังกล่าว ในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งในพื้นที่ ได้ขอให้ขยายสะพานข้ามห้วยแก้วแมง เนื่องจากบริเวณสะพานดังกล่าว รถยนต์ไม่สามารถส่วนทางกันได้ ดยทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญ จะรับเรื่องไว้ดำเนินการ ต่อไป จากนั้น ได้ลงพื้นที่จุดท่าข้ามประเพณีบ้านนาสีดา อำเภอชานุมาน เพื่อสำรวจท่าข้ามประเพณี และพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านนาสีดา ซึ่งบริเวณดังกล่าว กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง เชื่อมโยงกับจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านยักษ์คุ
จากนั้น เวลา 13.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอชานุมาน ได้ร่วมประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอชานุมาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอชานุมาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน


******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (18 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่วัดดอนขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาวิชาทหาร และจิตอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดและอุโบสถในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัด ปูชนียสถาน และปูชนียวัตถุ ทรงปรับปรุงประเทศในด้านต่างๆให้เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ พร้อมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


*****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (17 ตุลาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ทำคุณงามความดี มีความกล้าหาญ และเสียสละ รักษาความความสงบสุขของสังคมไทย และนำข้าราชการตำรวจถวายสัตย์ปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ ซึ่งพิธีนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ตำรวจทุกนาย ระลึกถึงคำสัตย์ปฏิญาณที่ตนเองได้กล่าววาจา ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ประชาชน ตลอดจนเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
ในโอกาสนี้ พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จากสำนักงานตำรวจภูธรภาค 3 จากนั้นได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ