Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (216)

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงเรียนต่าง ๆ ในการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร การจัดการขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce ใช้น้อย ลดปริมาณขยะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด Reuse ใช้ซ้ำ หมุนเวียนใช้ใหม่ก่อนทิ้ง และ Recycle นำไปแปรรูปเพื่อมาใช้ใหม่ กิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางในโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะรีไซเคิล ฐานการเรียนรู้บ้านวิถีพอเพียง ฐานการเรียนรู้บ้านดินและปุ๋ย ฐานการเรียนรู้บ้านสวนพืชผักสวนครัว ฐานการเรียนรู้บ้านพลังงาน ฐานการเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน ฐานการเรียนรู้บ้านถ่านไบโอชาร์ นวัตกรรมการเผาถ่านแบบไร้ควัน ฐานการเรียนรู้เพอร์มาคัลเจอร์ และฐานการเรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี


***********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหัวตะพาน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ด้วยอำเภอหัวตะพานได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้เป็นปีที่ 40 เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของน้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดกระทงสวยงาม การจัดแสดงร้านค้าสินค้า OTOP สินค้าชุมชน การประกวดนางนพมาศ การแสดงบนเวทีอีกมายมาย เป็นต้น โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวอำเภอหัวตะพาน อำเภอใกล้เคียง มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (30 ตุลาคม 2563 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายธัชวสุ ทักษ์เตชาณภัค รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ นางฐิรัตทียา สุภาชัย รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ สื่อมวลชนทุกแขนง อาทิ นายสกนธ์ บุญวิทย์ ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอำนาจเจริญ นายทิพกร หวานอ่อน นายกสมาคมผู้สื่อข่าวส่วนกลาง นายสุชาติ สูงเรือง นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดอำนาจเจริญ นายจาตุรนต์ แสวงนาม นายกสมาคมนักข่าวและสื่อมวลชนอำนาจเจริญ นายอภิชาต แสงสว่าง นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอำนาจเจริญ นายบุญยง สาระ ประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน เครือข่ายสื่อมวลชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน โดยมียุทธศาสตร์การบริหารงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหารจัดการขยะ การจราจร และด้านการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
ในส่วนของสื่อมวลชน ได้เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูสิงห์ ภูผาผึ้ง เกาะจิตรกูฎ ตะวันอ้อมข้าวอำนาจเจริญ เส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง เมืองชานุมาน เทศกาลยักษ์คุ และกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน เพื่อพบปะ และหารือ แนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ

*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน ซึ่งการลงพื้นที่ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเข้าร่วม ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ เป็นต้น
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอปทุมราชวงศา อาทิ ปลาทูหอม ผ้าทอมือ กระเป๋าเสื้อผ้าจากผ้าขาวม้า และผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นต้น


******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 15.30 น. ที่ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลหัวตะพาน และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือและให้กำลังใจกับผู้ประสบปัญหาทางสังคม คือ เด็กหญิงเอ (นามสมมติ) อายุ 4 ขวบ อาศัยอยู่กับมารดาติดสุราและเลี้ยงดูบุตรไม่เหมาะสม
ในการนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเบื้องต้น ด้วยการให้ความช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเด็กเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และจะได้ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อวางแผนช่วยเหลือและดูแลครอบครัวต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล


***************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณบ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 บ้านเสียว ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอหัวตะพาน เทศบาลตำบลหัวตะพาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกับครอบครัวของนางอ่อน บุญทิพย์ ผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง โดยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท นอกจากนี้ อำเภอหัวตะพาน เทศบาลตำบลหัวตะพาน และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จะได้เข้าช่วยเหลือเร่งซ่อมแซมบ้านให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว
ด้วยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.15 น. ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้ ที่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 บ้านเสียว ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นบ้านสองชั้น ส่งผลให้เสียหายทั้งหลัง ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอาชีพอื่นๆ มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต


***************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 17.30 น. ที่สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมชมและมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักกีฬามวยปล้ำชายหาด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ และกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาชาติด้านการกีฬา รวมทั้งพัฒนาระบบการแข่งขัน พัฒนาบุคลากร และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ใน
วันนี้ สมาคมกีฬามวยปล้ำได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน มวยปล้ำชายหาด ประเภทเกรกโก-โรมัน ประเภทฟรีสไตล์ ชายและหญิง ประเภทชายหาด ชายและหญิง ประเภท Touch Wrestling ชายและหญิง ณ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ

 

**********************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอำนาเจริญ ซึ่งร่วมกันบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา และยังมีกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมวิทยากรในระดับอำเภอ ครู ก จำนวน 80 คน ตำบล ครู ข และแกนนำประชาชน จำนวน 9 รุ่น รวม 2,199 คน ประชุมชี้แจงผู้ใช้งานในระบบAmnat-GIS ในระดับอำเภอ รวมทั้งสิ้น 218 คน ติดตั้งตู้เหลืองดำ ในหมู่บ้าน 607 หมู่บ้านจำนวน 607 ตู้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่ จำนวน 638 หมู่บ้าน
จากนั้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แจ้งแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนบทเรียน จากนั้น กำหนดแนวทางและตัวชี้วัดเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ความเห็นชอบ สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน งาน ฉก.ราชสีห์ 75 และพัฒนาระบบ Amnat-GIS ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ทำการ Re X-Ray เจ้าหน้าที่ของรัฐ สนับสนุนวัสดุในการตรวจหายาเสพติด ดำเนินการตามตัวชี้วัด ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานในระบบ Amnat-GIS ให้กับ แกนนำประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งแกนนำนักเรียนนักศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน การปราบปรามยาเสพติด โดยขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการพิเศษ และ การบำบัดรักษาฟื้นฟู
ต่อจากนั้น เป็นการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของแต่ละอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ในห้วงเดือนที่ผ่านมา


****************************************************************************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563 ) เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการและแนวทางการพัฒนา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอ แนวทางการพัฒนาในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย เป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน แผนงาน โครงการ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ และความต้องการสนับสนุนจากจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณการทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนจังหวัดอำนาจเจริญ ตามวิสัยทัศน์ อำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน
จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติราชการและรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประกอบด้วย ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) เวลา 07.00 น. ที่หอประชุม ANT HALL วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ (Morning Talk) ครั้งที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับกิจกรรมสภากาแฟ (Morning talk) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน เพื่อการประสานงานที่ดี อันจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้การทำงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานต่างๆ จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานด้วย
จากนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งมอบป้ายสภากาแฟจังหวัดอำนาจเจริญ ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ