Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (216)

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่1/2564 โดยมี พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้กำกับการจาก สภ.ต่างๆ และคณะกรรม กต.ตร จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึง ผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบ ปี 2560 – 2563 สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560 – 2563 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 คดีที่น่าสนใจ ปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบจำนวนพนักงานสอบสวนกับจำนวนคดีที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบจำนวนประชากรกับสถิติคดี ปีงบประมาณ 2560 – 2563 และเปรียบเทียบสถิติคดีต่างๆ ปีงบประมาณ 2560 – 2563 จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป


********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องพญาครุฑ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ คณะครูโรงเรียนอำนาจเจริญ นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 เข้าเยี่ยมคารวะ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับโอวาทเป็นการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าเฝ้าฯ แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ
โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ดำเนินการขึ้นเมื่อปี 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนอันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย ต่อมาในปี 2553 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการและทรงให้นำโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มพพ.) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป


**************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 10 พฤศจิกายน 2563) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการจัดประชุมกลุ่มอำเภอการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มอาชีพต่างๆและประชาชนในพื้นที่ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่อำเภอและจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ในการวางผังเมืองรวมของจังหวัดอำนาจเจริญ
นายรัฐกฤต มีศิริ นักผังเมืองชำนาญการ ผู้แทนกรมโยธาและผังเมืองกล่าวถึงการจัดประชุมในวันนี้ว่า การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเป็นการดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อที่จะใช้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพระดับจังหวัดในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการพัฒนาต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และบทบาทของจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการพัฒนาและบำรุงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินการคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม โดยการดำเนินโครงการที่ผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีการดำเนินการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังครั้งที่ 1 และประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญ พ. ศ. 2560 ไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดประชุมในวันนี้เป็นการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่โดยแบ่งการประชุมกลุ่มอำเภอออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มเมืองศูนย์กลางหลักจังหวัดอำนาจเจริญประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอลืออำนาจ อำเภอหัวตะพานและอำเภอพนา กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรและโลจิสติกส์ การค้าชายแดนประกอบด้วย 3 อำเภอได้แก่อำเภอชานุมาน อำเภอเสนางคนิคมและอำเภอปทุมราชวงศา เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มอำเภอไปเป็นกรอบแนวทางในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

 

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในการดำเนินงานของเหล่ากาชาด ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินโครงการตามภารกิจโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ขาดโอกาสทางสังคม ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่อยู่ในท้องที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดกิจกรรมโครงการในการออกหน่วยให้บริการทั้งด้านสุขภาพ ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการศึกษา และการสาธารณกุศลต่างๆ แก่ประชาชน อาทิ การบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ประสบเหตุวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อหารายได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมบริจาคเงินสด เพื่อจัดหาเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศลส่วนหนึ่ง โดยในปีนี้ สลากกาชาดการกุศลกำหนดจำหน่ายฉบับละ 100 บาท จำนวน 50,000 ฉบับ ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 และในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 จะเป็นวันหมุนวงล้อออกเลขสลากกาชาดการกุศลจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสดสมทบช่วยเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ หรือซื้อสลากกาชาดการกุศลได้ที่งานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563


*****************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(7 พฤศจิกายน 2563) เวลา 06.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางมาร่วมงานและเป็นประธานตักบาตร ในงานถนนสายวัฒนธรรมบ้านเปือย ตำบลเปือย "นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง พร้อมเพรียงกันตักบาตร เสาร์แรกของเดือน" ที่วัดโพธิ์ศิลา ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และประชาชน ร่วมงานและมีพระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศิลา ประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ประกอบศาสนกิจ มีพระภิกษุ จำนวน 43 รูป จากวัดอัมพวัน วัดป่าสำราญ วัดน้ำท่วม วัดหนองไผ่ และวัดป่าเลไลย์ ร่วมด้วย
ประชาชนชาวตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปจะแต่งชุดไทยพื้นเมือง มาร่วมทำบุญตักบาตร ฟังพระเทศนาสั่งสอนพระธรรม โดยจะมีพระภิกษุเดินบิณฑบาตร ชาวบ้านจะทำอาหารพื้นเมืองหลากหลายมาจำหน่าย เพื่อจะได้ซื้อนำไปตักบาตร และบางส่วนนำกลับไปบริโภคที่ครัวเรือนในราคาต้นทุน ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำตั้งแต่ต้นปี 2558 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน และ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชุมชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

******************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (6 พ.ย.2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินประสิทธิภาพโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่1/2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จำนวน 454 โครงการ งบประมาณ 307,530,400 บาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน
โดยในวันนี้ที่ประชุมได้สรุปรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 98 โครงการ งบประมาณ 57,491,000 บาท อาทิ โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการระบบน้ำบาดาล และธนาคารน้ำแบบปิด เพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ดำเนินการเก็บภาพ การทำงาน ทั้งก่อน ระหว่าง และแล้วเสร็จโครงการ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานทุกวันจันทร์ มาที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อจะได้รายงานผลการดำเนินการไปที่ส่วนกลางได้รับทราบเป็นระยะๆ และขอให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างให้ชัดเจนด้วย

 

*********************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรี และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล จากห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาที่ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังนโยบายทั่วประเทศ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง เร่ง แก้ไขปัญหาปากท้อง สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว มอบนโยบายการดำเนินงานใน 10 ด้าน ประกอบด้วย 1. ให้ความสำคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี รวมทั้งขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 2. ขับเคลื่อนการปฏิบัติของจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานทุกระดับ และเน้นย้ำนายอำเภอในการสร้างการรับรู้ภารกิจจิตอาสาต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน 3. ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่หลังสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยขอให้จังหวัดดำเนินการแก้ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 4. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้มีความพร้อมรับมือได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ และต่อยอดสู่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือระบบ TPMAP ให้มีคุณภาพครอบคลุมทุกมิติ และทุกพื้นที่ รวมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 6. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และการบริหารจัดการโดยบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ 7. บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งสร้างการรับรู้ประชาชนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ประกาศเตือนรับ และการรับรู้ข้อมูลภาครัฐอย่างถูกต้อง ทั่วถึง 8. ขับเคลื่อนบทบาทศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอให้เป็นกลไกสำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้ ให้รวบรวมและแจ้งรายละเอียดมาที่หน่วยงานส่วนกลางเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 9. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายทะเล พื้นที่เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และ 10. ให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงระดับพื้นที่ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานสำคัญของรัฐบาลและส่วนราชการ พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดข่าวปลอมหรือ Fake News ซึ่งส่งผลกระทบทำให้สังคมเกิดความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ข้อเท็จจริง
สุดท้ายนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ มีกลไกเชื่อมโยงถึงพี่น้องประชาชนทั้งในท้องที่และท้องถิ่น จึงขอให้ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ทุกคน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน” นอกจากนี้ ขอให้เร่งขยายผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ผลงาน และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้ทราบ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

**************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) เวลา 06.30 น. ที่บริเวณศาลหลักเมืองพนา นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมศาลหลักเมืองพนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 "พาดผ้าเบี่ยง ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ปูสาด ใส่บาตรศาลหลักเมืองพนา” โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ส.ส.ดะนัย มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอำเภอพนา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก
ด้วยอำเภอพนา โดยเทศบาลตำบลพนา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการก่อสร้างศาลหลักเมืองอำเภอพนา และได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศาลหลักพนา ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และคณะกรรมการได้มีการประชุมเห็นชอบให้มีการทำบุญตักบาตรศาลหลักเมืองพนาเป็นประจำทุกวันศุกร์แรกของเดือน ภายใต้สโลแกน "พาดผ้าเบี่ยง ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ปูสาด ใส่บาตรศาลหลักเมืองพนา” เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรร่วมกัน แสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชุมชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและหน่วยงานราชการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมหารือการก่อสร้างประติมากรรมรูปปั้นยักษ์คุ เพื่อให้เป็นจุดแลนด์มาร์คและสร้างอัตลักษณ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือในประเด็นจุดที่จะก่อสร้างประติมากรรมยักษ์คุกเข่า การออกแบบยักษ์ธรรมคุปต์ พร้อมฐานประติมากรรมยักษ์คุกเข่า โดยให้ตั้งอยู่บนฐานสูงประมาณ 5 เมตร และมีความสูงโดยวัดจากฐานถึงยอดชฎา สูงประมาณ 27 เมตร (ฐานสูง 5 เมตร ยักษ์สูง 22 เมตร) ซึ่งจะออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์เป็นจุดถ่ายภาพ และจุดชมวิวธรรมชาติริมฝั่งโขง


**************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563) เวลา 15.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ