Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (133)

วันนี้(24 สิงหาคม 2563)เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับเรื่อง โครงการอาหารกลางวันนักเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กนักเรียนไม่ให้ถูกเบียดเบียนจากผู้มีหน้าที่จัดทำโครงการอาหารกลางวัน กรณีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลทำการแจ้งหนังสือเวียนกำชับการใช้รถยนต์ส่วนกลางไปยังหน่วยงานราชการทุกส่วนงานในจังหวัดอำนาจเจริญ และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดประชุมชี้แจง หรือหารือแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉินปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จากนั้น ผู้แทนคลังจังหวัดอำนาจเจริญได้รายงานการจัดประชุมชี้แจงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS) สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐในการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (18 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับทุน “บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562” ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 5 ราย โดยมีคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับแจ้งจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน–วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ของทุกจังหวัด เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุน “บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562” ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สำหรับเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสของจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 5 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ระดับประถมศึกษา ได้รับทุนปีละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา ได้รับทุนปีละ 4,000 บาท ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้รับทุนปีละ 8,000 บาท


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีนายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรว่า ให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง และสำรวจแปลงปลูกมันสำปะหลังทุกแปลง กรณีพบมันสำปะหลังแสดงอาการของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้เก็บตัวอย่างต้องสงสัยนำส่งยังกรมวิชาการเกษตร เพื่อวิเคราะห์และยืนยันการเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีพื้นที่การระบาด จำนวน 240,899.50 ไร่ ในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ระยอง ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี อำนาจเจริญ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการระบาดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดมาก่อน และพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน มีการตรวจพบโรคใบด่างมันสำปะหลังภายหลัง ได้แก่ อำเภอเมือง จำนวน 555 ไร่ 87 ราย 5 ตำบล อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน 7 ไร่ 2 ราย 1 ตำบล อำเภอชานุมาน 244 ไร่ 25 ราย 5 ตำบล โดยมีสาเหตุจากการเคลื่อนย้ายต้นพันธ์หรือท่อนพันธ์มันสำปะหลังที่เป็นใบด่างมันสำปะหลังไปปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดเดิมและพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อน เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพและกำจัดพื้นที่ระบาดประสบผลสำเร็จให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง สอดส่องการเคลื่อนย้ายท่อนพันธ์ในเขตพื้นที่
เพื่อไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบถึงที่มาและสาเหตุของการเกิดโรค ตลอดจนวิธีการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกร ต่อไป


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (17 สิงหาคม 2563) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 โดย นางจรวยพร จิตรอารี รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมในครั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้โอนจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ปีงบประมาณ 2563 ให้จังหวัดดำเนินการงบประมาณสงเคราะห์กรณีรายบุคคล ได้รับการจัดสรร จำนวน 50,000 บาท และงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ได้รับจัดสรร จำนวน 150,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายที่พึงจะได้รับการสงเคราะห์ได้แก่ เด็กเร่ร่อน หรือเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ เด็กที่มีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสม เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ เด็กพิการเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ที่กำหนดกฎหมาย เด็กที่ถูกทารุณกรรม
จังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประเภทสงเคราะห์รายบุคคล สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเงิน 50,000 บาท มีครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน จำนวน 5 ครอบครัว จำนวนเด็ก 9 ราย รวมเป็นเงิน 50,000 บาท


**************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 
  วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น.ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 19 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการ และจิตอาสาจากเทศบาลตำบลหนองข่า และจิตอาสาจากเทศบาลตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 19 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลหนองข่า และเทศบาลตำบลห้วย อำเภอหัวตะพาน แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563 ) เวลา 11.00 น.ที่โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการในครั้งนี้
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ถูกหลักโภชนาการ อันจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จัดกิจกรรมการให้บริการแนะนำปรึกษา การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน จำนวน 20 ราย รายละ 1,000 บาท เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท


******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 18.00 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีรวมพลังทางศาสนา เสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ โดยศาสนาคริสต์ จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะศาล ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด และกลุ่มพลังมวลชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และ กล่าวนำ "ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

.......................................................................................................................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอหัวตะพาน หัวน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีในครั้งนี้
ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิฯ ที่มีอยู่ทุกจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือได้รับความเดือดร้อน เพื่อสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่อำเภอหัวตะพานได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง เป็นเหตุให้ราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ เสียชีวิตจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย คือ นายหนูการณ์ โพธิจันทร์ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และความเสียหายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัย จำนวน 1 ราย เป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะ ศาล ตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมแสดงความความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ทำพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เนื่องจากในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ สำหรับแม่ดีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางทณพัชร ฮีม ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นางเทียบ บุญยิ่ง ประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และ นางบรรจง บุตรภักดี ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม


............................................................................................................................................................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 สิงหาคม 2563) เวลา 08.10 น. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนพุทธอุทยาน) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมี คณะศาล อัยการ และนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียน จำนวน 100,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 80,000 ตัว และปลาหมอไทย จำนวน 20,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ