Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (133)

วันนี้ (1 ต.ค. 62) เวลา 07.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวันแรก พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้เดินทางไปสักการะพระมงคลมิ่งเมือง พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และพระละฮาย ที่ประดิษฐานอยู่ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ต่อด้วยศาลหลักเมือง ศาลเจ้าจีน ศาลเจ้าปู่ดอนปู่ตา ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนาน และที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อด้วยที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าสักการะพระพุทธรูปภายในห้องปฏิบัติราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชนที่มาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี โดย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นผู้แทนทุกภาคส่วนกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ

 วันนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 103 ปี
สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและเพื่อปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติ” ในวันที่ 28 กันยายน 2563 และแสดงพลังถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ซึ่งวันนี้ได้มีส่วนราชการทุกภาคส่วน มาร่วมร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน


******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 24 โดยมี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากส่วนราชการ จิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 23 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าวและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น. ที่สนามกอล์ฟมิ่งเมือง ภายในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนจัดหารถฉุกเฉินมอบให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เห็นความขาดแคลนของโรงพยาบาลในด้านรถฉุกเฉินสำหรับให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดตั้งโครงการหาทุนสำหรับจัดหารถฉุกเฉินให้กับทางโรงพยาบาล รายได้จากการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนในโครงการจัดหารถฉุกเฉินมอบให้โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป

**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2563 และการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามประเด็นการพัฒนา โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดทั้ง 4 ประเด็นการพัฒนา อีกทั้งได้ร่วมกันพิจารณาการเสนอคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ งบประมาณ 499,146,730 บาท โดยคณะกรรมการฯ ได้มุ่งเน้นการครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง


**************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกอบรม หอกระโดด และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมคนดี จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยยอดรวมของผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 893,466 บาท
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ มีศูนย์ฝึกอบรม ตั้งอยู่ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 เป็นสถานที่ใช้ในการฝึกอบรม ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ การบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การอบรมค่ายเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา การฝึกอบรม ชรบ. สมาชิก อปพร. การฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการฝึกอบรมอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันอาคารสถานที่ยังมีความคับแคบไม่เพียงพอในการรองรับการอบรมและการฝึกอบรมจะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะต้องมีการเว้นระยะห่างสังคม ประกอบกับหอกระโดดได้สร้างมาหลายปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าการฝึกอบรม และมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหางบประมาณในการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมคนดี ซึ่งจะเป็นกองทุนที่สนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไป


***************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้. ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม รับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัดและจัดให้มีการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว บูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นคณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) การกำหนดประเด็นกลุ่มปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนหรือความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่งคงและความสงบเรียบร้อย อีกทั้งร่วมหารือแนวทาง แผนและขั้นตอนการดำเนินการ ขีดความสามารถของจังหวัด แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันและการระดมทรัพยากรของภาคส่วนต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป


**************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (1 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น.ที่แปลงมันสำปะหลัง หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ปัจจุบันได้มี "ศัตรูพืชอุบัติใหม่ เกิดขึ้นใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างโรคที่สำคัญในขณะนี้ ได้แก่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา โดยสามารถระบาดได้ 2 ทาง คือ ท่อนพันธุ์และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นแมลงพาหะที่สำคัญ เป็นตัวนำเชื้อโรคให้แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ทั้งหมด 54 จังหวัด รวม 6,554,110 ไร่ พบพื้นที่ระบาด 25 จังหวัด จำนวน 353,876 ไร่ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดอยู่ใน 25 จังหวัดที่มีรายงานพื้นที่การระบาด จากข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีรายงานพื้นที่ระบาด จำนวน 1,482 ไร่ เกษตรกร จำนวน 196 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอลืออำนาจ และอำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และวิธีการทำลายมันสำปะหลังที่เป็นโรคตามหลักวิชาการ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตร โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง พร้อมทั้งสาธิตการทำลายมันสำปะหลังที่ถูกต้องตามหลักวิชการ โดยมี เกษตรกร เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน


********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(28 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานฯ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
ก่อนวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบรางวัลตามโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน และการมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และการมอบใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นเป็นข้อสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยกล่าวถึงเรื่องโครงการโคก หนอง นา โมเด็ล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญได้รับดำเนินการ ตำบลนาแต้ ตำบลสร้างนกทา อำภอเมืองอำนาจเจริญ ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ และตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม และการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปี 2563-2570 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกัน ตามเป้าหมาย จังหวัดละ100 ไร่/ปี การติดตามโครงการฯ การก่อสร้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์(หอประชุม 1,000 ที่นั่ง), อาคารหน้าพระมงคลมิ่งเมือง และการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า OTOP ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน โดยขอให้เร่งผู้รับงานให้เป็นไปตามช่วงระยะเวลา
จากนั้นผู้แทนคลังจังหวัดอำนาจเจริญรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 โดยขอให้ส่วนราชการต่างๆ เร่งการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามรอบไตรมาส ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียว ต่อด้วยการรายงานสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID19),
และกำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านตำแยประชาสงเคราะห์ บ้านตำแย หมู่ที่ 7,8 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2563 โดยเป็นการรายงานจากคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด้านอาชญากรรม การปราบปรามความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว การค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสถานประกอบกิจการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ การจัดระบบแรงงานต่างด้าว การจัดระเบียบรถบรรทุก การจัดระเบียบรถตู้โดยสาร และสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามมาตรการ 10 มาตรการ


*******************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (26 สิงหาคม 2563) เวลา 13.30 น.ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการรณรงค์ (Kick Off) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนดังกล่าว ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 ให้มีการฉีดวัคซีนฯ และทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงรอบที่ 1 พร้อมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรค จากสถานการณ์ปัจจุบันพบการระบาดของโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ซึ่งผลการสอบสวนโรคพบว่าเกิดจากการที่กระบือและโคไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ กรมปศุสัตว์ได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังไม่พบการระบาดของโรค ดำเนินการรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โดยไม่ต้องรอรอบรณรงค์ปกติของปีงบประมาณ 2564 และจัดให้มีการ Kick Off โดยให้มีการปล่อยขบวนสัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ลงพื้นที่ที่ฉีดวัคซีน เพื่อให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่ดียิ่งขี้น และสัตว์เลี้ยงมีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคได้ดี รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคและความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโค กระบือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด้วย


************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ