Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (216)

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจงหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ 1จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ งานเคเบิ้ลใต้ดิน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างทัศนียภาพที่งดงาม โดยมี ทีมงานจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุวัฒน์ สาธุจรัญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน นายดุสิต โพธิ์ศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอโครงการในครั้งนี้
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยให้ประสานงานกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย มีความปลอดภัย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การก่อสร้างด้านระบบงานโยธา การก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า และการก่อสร้างระบบสายสื่อสาร โดยมี 5 ขั้นตอนสำคัญในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ประกอบด้วย ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลสาธารณูปโภค ขั้นการวางแผนและออกแบบ ขั้นการก่อสร้างงานโยธาติดตั้งระบบไฟฟ้า การลากสายไฟฟ้าใต้ดิน การเปลี่ยนระบบจ่ายไฟฟ้า จากเสาอากาศเป็นสายใต้ดิน และขั้นตอนสุดท้ายคือการรื้อถอนเสาสายไฟฟ้าอากาศออก โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่ ถนนเส้นชยางกูร บริเวณหน้าแขวงการทางอำนาจเจริญ ไปสิ้นสุดที่หน้าชุมสายโทรศัพท์ TOT และ เส้นถนนอรุณประเสริฐ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญไปสิ้นสุดหน้าร้านอาหารกาเหว่า จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และตามแผนภารกิจของนโยบายรัฐบาลในการสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน อีกทั้งก่อให้เกิดความเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงาม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

***************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดอำนาจเจริญต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ และมาตรฐานการบริการที่ดีของผู้ประกอบการขนส่ง ให้สามารถสร้างความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งวิธีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และสภาพเครื่อง อุปกรณ์ส่วนควบของรถให้มีความมั่นคงแข็งแรง อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งได้อีกทางหนึ่ง เพื่อจะได้พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น และในช่วงนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จึงได้สอดแทรกความรู้ คำแนะนำ การดูแล เฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ พนักงานบริการ และพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ในวงกว้าง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการมาใช้รถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(1 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 11 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาจากตำบลกุดปลาดุก และตำบลโนนหนามแท่ง ร่วมในพิธี
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 1- 3 กรกฎาคม 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 11 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่งและองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก ทีมวิทยากรจิตอาสา 904 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5-2/2563 โดยมี คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 การสรุปสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และการจัดการสิ่งปฏิกูลจากรถสูบสิ่งปฏิกูลภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จากนั้นได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz.
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนประดับธงตราสัญลักษณ์ และขอเชิญชวนข้าราชการ รวมถึงประชาชน สวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนนี้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป
ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนร่วมเปิดเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อพี่น้องประชาชนได้รับฟังรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ช่วงเวลา 06.00 – 07.00 น. ทาง สวท.อำนาจเจริญ และรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
# สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 10,407,928 ราย เสียชีวิต 508,077 ราย ผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,171 ราย โดยพบผู้ป่วยที่เดินมาจากต่างประเทศและเข้า (State Quarantines) รักษาหายกลับบ้าน 3,056 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 57 ราย เสียชีวิต 58 ราย ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 2 ราย (รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว) ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆ 17,426 ราย กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 21 ราย พ้นระยะกักตัว 14 วัน 16,806 ราย


************************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมี ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ
ซึ่งโรงเรียนอำนาจเจริญมีความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านระบบคัดกรองนักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ส่วนของหลักสูตรการเรียนสอนต่างๆ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดเรียนจะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยคณะครู อาจารย์ จะทำการสอน 1 รายวิชา จำนวน 2 ครั้ง และยังมีมาตรการอื่นๆ เช่น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน เด็กที่เข้ามาโรงเรียนต้องมีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการทำความสะอาดห้องน้ำเพิ่มขึ้น มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้กำลังใจคณะครู อาจารย์ ที่ทำการสอนเพิ่มเติมจากการแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม และขอให้คณะครู อาจารย์ ช่วยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(30 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ(กรอ.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการฯ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบมาตรการรองรับสถานการณ์COVID-19 ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อบรรเทาผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ปกติ จากนั้นคลังจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอำนาจเจริญ (GPP) จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เมษายน 2563 และพิจารณาหาข้อสรุปการพัฒนาตลาดถนนคนเดินบริเวณหอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ, ความคืบหน้าของการแก้ไขปรับปรุงออกแบบหอประชุมอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง การแก้ไขผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงการพิจารณาโครงการ/แผนงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ โดยเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางถนนเชื่อมโยงอำเภอเสนางคนิคมไปอำเภอชานุมาน และการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ เกี่ยวกับการพัฒนาห้วยแก้วแมง โดยโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ด้านการท่องเที่ยว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงเทศกาลยักษ์คุ การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุด ตามแก่งต่างๆ ในแม่น้ำโขง การท่องเที่ยวสองฝั่งโขง และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป


**********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (27 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น.ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาผือโคกกอก ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ได้แก่ มุ้งตาข่าย อาหารสัตว์และอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการ “โคขุน กู้วิกฤติ covid 19” แก่เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง พร้อมพบปะเกษตรกร
ด้วยรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติเงินจำนวน 50,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย โดยสนับสนุนการจัดการตลาดผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ โดยส่งเสริมอาชีพทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม สามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีตลาดรองรับ โดยรวมกลุ่มวิสาหกิจอย่างน้อย 7 คน มีอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.62 - 30 พ.ย.65


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยสำนักงบประมาณ แจ้งว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2563 และคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและเตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบงบประมาณ ที่คณะกรรมการบูรณการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ และ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณทั้งสิ้น 276,025,880 บาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 12 โครงการ และ 1 ค่าใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 98,511,600 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณจำนวน 141,263,800 บาท โดยประมาณ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เฉพาะงบดำเนินงาน ส่งผลให้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ถูกปรับลดลงซึ่งต่ำกว่ากรอบงบประมาณ 154,374,300 บาท
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการแบบย่อ (Project Brief) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 11 โครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมาธิการ พิจารณา ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ต่อไป

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ในการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ และให้ความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินกระบวนการให้โอน/รับโอน และย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อีกทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โอน/รับโอน และย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ