Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (216)

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่เทศบาลตำบลน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวัชระ กุดกุง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมเกียรติ แก้วรัตน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ยอดเงินผ้าป่าในครั้งนี้ 8,145 บาท จากนั้นเป็นพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ เมืองไทยแคปิตอล จำกัด มหาชน สาขาอำนาจเจริญ จำนวน 50 ชุด ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์เซนเตอร์ สาขาอำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินสงเคราะห์ให้กับนักเรียน สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ มอบโฉนดที่ดิน 8 ราย สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 50 ถุง และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในงาน
ทั้งนี้ ได้จัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน ส่วนใหญ่เรื่องถนนและต้องการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งน้ำประปาไม่ไหล ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ตอบข้อซักถามหรือมีหนังสือแจ้งความเดือดร้อน เพื่อขอความช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบด้วย รวมทั้งการนำบริการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลน้ำปลีก มีประชากร 3,814 คน 1,230 ครัวเรือน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก มีประชากร 3,887 คน 1,283 ครัวเรือน มีลำน้ำสำคัญ ลำเซบาย ลำผีบ้า ลำห้วยอ้ายทา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ด้านการประมงและปศุสัตว์ เป็นต้น
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจ และพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด

*****************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่บริเวณวัดโพธิ์ศิลา บ้านเปือย ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชารจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโพธิ์ศิลา ซึ่งตรงกับวันพุธ แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีชวด โทศก จุลศักราช 1382 ร.ศ. 239 หลังวันสถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญ 26 ปี 7 เดือน 15 วัน โดยมีพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชนชาวบ้านเปือยและใกล้เคียง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโพธิ์ศิลาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยชาวบ้านเปือย และผู้มีจิตศรัทธาได้รวบรวมเงินบริจาคซื้อที่ดิน จำนวน 7.3 ไร่ซึ่งติดกับวัดโพธิ์ศิลา ถวายให้กับวัด ในการสร้างอุโบสถหลังใหม่ สร้างทดแทนอุโบสถหลังเก่า มีพิธีประกอบด้วย การย้ายพระแม่ธรณี ต่อด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ การบวงสรวงเทวตาพลี เวลา มัชฌิมฤกษ์ ระหว่างเวลา 10.09-10.39 น.จากนั้นพราหมณ์ ประกอบพิธีอัญเชิญเทพเทวดา ประธานจุดเทียน เครื่องบูชา อธิฐานจิต จากนั้น ประธานวางศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับวัดโพธิ์ศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านเปือย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2400 ที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์เป็นจำนวนมาก และใบเสมาหินเก่าแก่มาก จึงเรียกชื่อวัดว่า วัดโพธิ์ศิลาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2428 ภายในบริเวณวัดมีเนินดินขนาดไม่ใหญ่นัก ปัจจุบันมีการลาดและเทพื้นด้วยปูนซิเมนต์ บนเนินดินมีใบเสมาปักอยู่โดยปักเรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ชำรุดแตกหักมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เพียง 2 ใบสลักลวดลายกลีบบัวที่ฐานส่วนใบสลักลายหม้อน้ำและยอดสถูปใบหนึ่งสลักลายรูปธรรมจักร ลักษณะเดียวกับที่พบที่วัดดงเฒ่าเก่า บ้านนาหมอม้า ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง และเมืองงิ้วบ้านชาด ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน บางใบนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี ใบเสมาเหล่านี้เป็นหลักฐานของวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในภาคอีสานซึ่งอาจกำหนดอายุได้ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 13-15

*****************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 15 กรกฎาคม 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz.และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวถึง ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งสามารถใช้งานได้แล้วจำนวน 127 บ่อ และทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กำลังดำเนินการทำเรื่องขอฝนหลวงไปแล้ว ส่วนสภาวะอากาศทั่วไป ช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือน บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญยังคงมีฝนน้อย จะมีฝนร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40–60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน ทั้งนี้เนื่องจากช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกำลังอ่อน จากนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมประกอบกับร่องมรสุม จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ทำให้จังหวัดอำนาจเจริญมีฝนหนักหลายพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
#การออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปลีก หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนออกไปให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อราชการและรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน พิธีเทิดทูนสถาบันของชาติ พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กิจกรรมบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ/ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน และตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่หน่วยงานที่ออกให้บริการประชาชน
#การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 โดยกำหนดการตรวจเลือกทหารในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2563 ดังนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอลืออำนาจ/วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอปทุมราชวงศา/วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอชานุมาน/วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอเสนางคนิคม วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอพนา/วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอหัวตะพาน/ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ประกอบด้วย ตำบลบุ่ง ตำบลไก่คำ ตำบลสร้างนกทา ตำบลนาหมอม้า ตำบลโนนหนามแท่ง ตำบลห้วยไร่ และตำบลนายม)/วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ประกอบด้วย ตำบลโนนโพธิ์ ตำบลนาจิก ตำบลปลาค้าว ตำบลเหล่าพรวน ตำบลคึมใหญ่ ตำบลนาผือ ตำบลน้ำปลีก ตำบลนาวัง ตำบลหนองมะแซว ตำบลกุดปลาดุก ตำบลดอนเมย และตำบลนาแต้) โดยขอเน้นย้ำให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกในปี 2563 ทุกคนจะต้องไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียก (แบบ สด.35) ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารก่อนการตรวจเลือกผู้ที่เคยยื่นขอผ่อนผัน หากมีความประสงค์จะสละสิทธิ์ผ่อนผันให้แจ้งความประสงค์ และผู้มีความประสงค์จะร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สามารถสมัครได้ที่หน่วยสัสดีอำเภอตามภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสัสดีอำเภอในท้องที่/สำนักงานสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ โทร. 045-523088 หรือช่องทาง Facebook สำนักงานสัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ
#ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 13,235,751 ราย เสียชีวิต 575,525 ราย ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,227 ราย รักษาหายกลับบ้าน 3,091 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 78 ราย เสียชีวิต 58 ราย ช่วงท้ายรายการผู้ว่าฯ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันสำรวจว่าหมู่บ้าน/ชุมชนมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ (กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง) โดยขอให้แจ้งและไปรายงานตัวที่ รพ.สต. อสม. ทราบด้วย


************************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 12.30 น.ที่ศาลาการเปรียญวัดสำราญนิเวศ(พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พระวิชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ธรรมยุต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมถวายสักการะและกล่าวปฏิสันถารการพระศาสนากับคณะสงฆ์ และนำส่วนราชการต่างๆ ถวายสักการะและถวายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดให้เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอด ขยายผลในการบริหารจัดการในบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับ สามารถปฏิบัติหน้าที่สนองงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข็มแข็งต่อศาสนาและทางพุทธศาสนา และเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา การดำเนินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราโชบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมสืบไป รวมทั้งเพื่อให้พระสังฆาธิการทุกระดับ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอปัญหา และแสวงหาแนวทางแก้ไขและการป้องกันปัญหาร่วมกัน


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญมอบให้แก่เยาวชน สำหรับปีการศึกษา 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเยาวชนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศที่มีความประพฤติดี เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 14 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 14 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 8 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน จำนวน 254 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 275 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นำจิตอาสาพระราชทาน ประกอบกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2563
สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการทหาร ด้านวรรณคดี และด้านการทูต พร้อมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยเวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ประธานถวายความเคารพ จากนั้นไปยังแท่นพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ที่มาร่วมงานถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธี
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

*************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ