Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (169)

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมี ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ
ซึ่งโรงเรียนอำนาจเจริญมีความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านระบบคัดกรองนักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น ส่วนของหลักสูตรการเรียนสอนต่างๆ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อเปิดเรียนจะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยคณะครู อาจารย์ จะทำการสอน 1 รายวิชา จำนวน 2 ครั้ง และยังมีมาตรการอื่นๆ เช่น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน เด็กที่เข้ามาโรงเรียนต้องมีหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการทำความสะอาดห้องน้ำเพิ่มขึ้น มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้กำลังใจคณะครู อาจารย์ ที่ทำการสอนเพิ่มเติมจากการแบ่งชั้นเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม และขอให้คณะครู อาจารย์ ช่วยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19)

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้(30 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ(กรอ.จังหวัด)ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการฯ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมรับทราบมาตรการรองรับสถานการณ์COVID-19 ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อบรรเทาผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์ปกติ จากนั้นคลังจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอำนาจเจริญ (GPP) จัดทำโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ เมษายน 2563 และพิจารณาหาข้อสรุปการพัฒนาตลาดถนนคนเดินบริเวณหอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ, ความคืบหน้าของการแก้ไขปรับปรุงออกแบบหอประชุมอเนกประสงค์ 1,000 ที่นั่ง การแก้ไขผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงการพิจารณาโครงการ/แผนงาน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ โดยเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางถนนเชื่อมโยงอำเภอเสนางคนิคมไปอำเภอชานุมาน และการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ เกี่ยวกับการพัฒนาห้วยแก้วแมง โดยโครงการชลประทานอำนาจเจริญ ด้านการท่องเที่ยว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญเกี่ยวกับ การเชื่อมโยงเทศกาลยักษ์คุ การท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุด ตามแก่งต่างๆ ในแม่น้ำโขง การท่องเที่ยวสองฝั่งโขง และการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการประชุมครั้งต่อไป


**********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (27 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น.ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านนาผือโคกกอก ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต ได้แก่ มุ้งตาข่าย อาหารสัตว์และอุปกรณ์ให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร ผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการ “โคขุน กู้วิกฤติ covid 19” แก่เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง พร้อมพบปะเกษตรกร
ด้วยรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติเงินจำนวน 50,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย โดยสนับสนุนการจัดการตลาดผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สร้างอาชีพทางเลือกใหม่ ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ โดยส่งเสริมอาชีพทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม สามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีตลาดรองรับ โดยรวมกลุ่มวิสาหกิจอย่างน้อย 7 คน มีอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.62 - 30 พ.ย.65


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยสำนักงบประมาณ แจ้งว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2563 และคาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขั้นกรรมาธิการ ของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและเตรียมการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบงบประมาณ ที่คณะกรรมการบูรณการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ และ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณทั้งสิ้น 276,025,880 บาท ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 12 โครงการ และ 1 ค่าใช้จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 98,511,600 บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณจำนวน 141,263,800 บาท โดยประมาณ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เฉพาะงบดำเนินงาน ส่งผลให้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ถูกปรับลดลงซึ่งต่ำกว่ากรอบงบประมาณ 154,374,300 บาท
จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงการแบบย่อ (Project Brief) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 11 โครงการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมาธิการ พิจารณา ภายในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563 ต่อไป

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกประธานกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ในการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ และให้ความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการดำเนินกระบวนการให้โอน/รับโอน และย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อีกทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบให้โอน/รับโอน และย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายแพทย์ประภาส วีระพล สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และบุคลากรทางการแพทย์ รับมอบเครื่องกรองอากาศ จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ร่วมกับกลุ่มเราช่วยกัน จำนวน 161 ชุด โดยนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ นายสรเดช จิตสัตยากุล ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ ประกอบด้วยเครื่องกรองอากาศ size S จำนวน 38 เครื่อง เครื่องกรองอากาศ size M จำนวน 15 เครื่อง เครื่องกรองอากาศ size L จำนวน 6 เครื่อง หน้ากาก Positive Pressure จำนวน 29 เครื่อง เครื่อง Ozone 220V 20g/h จำนวน 16 เครื่อง Sterilizer Box จำนวน 41 เครื่อง และ Sterilizer Cabinet จำนวน 16 เครื่อง มูลค่ารวม 366,700 บาท เพื่อนำไปมอบต่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญต่อไป
ด้วยบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทั้งโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม น้ำมันไบโอดีเซล ได้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาในนาม “กลุ่มช่วยกัน” ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมพลังพันธมิตร จากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมีเจตนารมณ์หลักในการมุ่งแก้ปัญหาและสร้างความร่วมมือในการป้องปรามและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ให้เกิดประสิทธิผล จึงได้จัดทำโครงการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ สำหรับติดตั้งในห้องผู้ป่วย รถพยาบาล หรือเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงพื้นที่ของโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับดูแลบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน และสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤต COVID -19


**************************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น.ที่ศาลาอเนกประสงค์ร้านลาบไก่ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน" ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง ประกอบด้วย วิทยุชุมชน วิทยุประชารัฐ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น สื่อโทรทัศน์ส่วนกลางประจำท้องถิ่น อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และอสม.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้ และนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ส่วนราชการไปสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดความรู้และนโยบายสำคัญต่างๆ ของภาครัฐไปสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พบส่วนราชการและสื่อมวลชน” เพื่อพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ กับสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เข้าถึงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของภาครัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ
สำหรับประเด็นสำคัญที่พูดคุยกันในวันนี้ ประกอบด้วย สถานการณ์และมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นางจรวยพร จิตรอารี รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ภารกิจบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญและการคุ้มครองเด็ก โดยนางสุมาลี ธรรมรักษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

1P0A4931.JPG1

1P0A4926.JPG1

1P0A4992.JPG1


**************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) เวลา 15.30 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่กำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้แบ่งโซนความรับผิดชอบออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ไปจนถึงประตู 1-4 กลุ่ม 1 รับผิดชอบ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่ม 3 รับผิดชอบ และบริเวณหอประชุมพญานาครินทร์ และด้านข้างศาลากลางจังหวัด กลุ่ม 2 รับผิดชอบ
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจ และอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

  


********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10 - 07.00 น. (วันที่ 17 มิถุนายน 2563) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “นานาสาระกับผู้ว่าฯ อำนาจเจริญ” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
#ผลการพิจารณาโครงการงบฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 จำนวน 1.1 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 แผนงาน ดังนี้ 1.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3.) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโครงการของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 1.) โครงการก้าวตามรอยบาทด้วยศาสตรพระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ 2.) โครงการพัฒนานักขายและสร้างช่องทางการตลาด ผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดเกษตรแปลงใหญ่ 4.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิเกษตรแปลงใหญ่วิถีอำนาจเจริญ รวมวงเงิน 52 ล้านบาทเศษ
# มาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เพิ่มเติมระยะที่ 4) ดังนี้ 1.) การยกเลิกการห้ามออกเคหสถาน 2.) ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการสอนหรือการฝึกอบรมของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด 3.) การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือ สันทนาการ ยกเว้นสนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ 4.) การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยต้องจัดระเบียบต่างๆ การเว้นที่นั่งและการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยว ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้ ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด, รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ, หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก, ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน, ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม โดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ก่อนหรือหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน, ใช้แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง
# สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 8,112,577 ราย เสียชีวิต 439,050 ราย ผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา ส่วนสถานการณ์ใน ประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 3,135 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,993 ราย รักษาที่โรงพยาบาล 84 ราย เสียชีวิต 58 ราย จังหวัดอำนาจเจริญ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม 2 ราย (รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว) ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่อื่นๆ 17,302 ราย กักตัวสังเกตอาการที่บ้าน 580 ราย พ้นระยะกักตัว 14 วัน 16,226 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดต่อไป

***************************************************************************
มธุริน ศิริทัพ ปชส.อจ./ดำเนินรายการ
สวท.อจ./ภาพ
สมพร ภูมลี/พิมพ์

วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) เวลา 11.00 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการอำนาจเจริญ นายอำเภอ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด
ตามที่รัฐบาล โดย สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐาน 12 วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมายจำนวน 500 คน
ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล 2.พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในภัยพิบัติของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง 3.แนะแนวการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีต่อไป การฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส ผ่านกรมการปกครอง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด โรงเรียนอำนาจเจริญ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ


*******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ