Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (169)

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญมอบให้แก่เยาวชน สำหรับปีการศึกษา 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเยาวชนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 6 รายๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศที่มีความประพฤติดี เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1 นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 14 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และจิตอาสาจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 31 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2563 เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 14 ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี แห่งละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีความรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็ง มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 8 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 7 ตำบล 73 หมู่บ้าน จำนวน 254 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 275 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป


*********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นำจิตอาสาพระราชทาน ประกอบกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2563
สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการทหาร ด้านวรรณคดี และด้านการทูต พร้อมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยเวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธีถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ประธานถวายความเคารพ จากนั้นไปยังแท่นพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ที่มาร่วมงานถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธี
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้ำเลิศของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

*************************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชนในการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 5 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน จำนวน 295 คน และวิทยากรกระบวนการ จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 319 คน
ตามที่ รัฐบาลโดย สำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการป้องกัน มาตรการบำบัดรักษา มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการทุกมาตรการดังกล่าวให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดของประเทศได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและรอบด้าน
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุกมาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรการป้องกันจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมชุดวิทยากรระดับตำบล (ครู ข) แกนนำประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน หมู่บ้านประชารัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน และความรู้ในการใช้งานการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสยาเสพติดของระบบ AMNAT-GIS เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป

 


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กรณีอุทกภัย ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยกรมอุตุนนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563 ว่าฤดูฝนปีนี้ในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายนจะมีฝนตกชุกและหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนผ่าน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ อาจส่งผลอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำนาจเจริญ กรณีอุทกภัย ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตลอดช่วงฤดูฝน
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ขึ้น กรณีอุทกภัย ปี 2563 รวมทั้งได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัย และจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณี อุทกภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563 นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ขอให้ทุกภาคส่วนราชการร่วมบูรณาการ และเตรียมความพร้อม ระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอื่นๆ ที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

 

********************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 15.30 น.ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความสะอาดสวยงาม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ต้องการให้หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญโดยเฉพาะภายในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นแบบอย่างกับส่วนราชการของอำเภอต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติ โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.ให้ข้าราชการที่มีหน่วยที่ตั้งในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้ออกมาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด โดยเฉพาะในสถานที่ตั้งของหน่วยงานตนเอง
ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ประชาชนที่มารับบริการในศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญต่างประทับใจและอยากเห็นข้าราชการทำกิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป


****************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 07.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำอัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญ ศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ต่อด้วยพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ภายในงานมีการสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน การจัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จากโรงเรียนลือวิทยาคม การบรรยายธรรม “หลักการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และพิธีเวียนเทียนประทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ

**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจงหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ 1จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ งานเคเบิ้ลใต้ดิน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างทัศนียภาพที่งดงาม โดยมี ทีมงานจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุวัฒน์ สาธุจรัญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน นายดุสิต โพธิ์ศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอโครงการในครั้งนี้
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยให้ประสานงานกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย มีความปลอดภัย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การก่อสร้างด้านระบบงานโยธา การก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า และการก่อสร้างระบบสายสื่อสาร โดยมี 5 ขั้นตอนสำคัญในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ประกอบด้วย ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลสาธารณูปโภค ขั้นการวางแผนและออกแบบ ขั้นการก่อสร้างงานโยธาติดตั้งระบบไฟฟ้า การลากสายไฟฟ้าใต้ดิน การเปลี่ยนระบบจ่ายไฟฟ้า จากเสาอากาศเป็นสายใต้ดิน และขั้นตอนสุดท้ายคือการรื้อถอนเสาสายไฟฟ้าอากาศออก โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่ ถนนเส้นชยางกูร บริเวณหน้าแขวงการทางอำนาจเจริญ ไปสิ้นสุดที่หน้าชุมสายโทรศัพท์ TOT และ เส้นถนนอรุณประเสริฐ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญไปสิ้นสุดหน้าร้านอาหารกาเหว่า จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และตามแผนภารกิจของนโยบายรัฐบาลในการสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน อีกทั้งก่อให้เกิดความเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงาม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

***************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ