Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (316)

วันนี้ (11 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 กระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้โชคดี จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ผู้โชคดี ได้แก่ นายเลิศฤทธิ์ จันทร์หอม และรางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท ผู้โชคดี ได้แก่ นายอาจอง ผิวงาม
ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้จำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 จำนวน 500 ฉบับ ๆ ละ 100 บาท เพื่อหารายได้ในการบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริจาคโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (11 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ชี้แจงและมอบแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งบูรณาการแผนงานและความประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงาน ด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ซึ่งภารกิจอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการและประสานงานเพื่อป้องกัน ควบคุมแก้ไขและฟื้นฟูสถานการณ์ที่เป็นภัย หรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน รวมถึงในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความมั่นคงของรัฐ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หรือ กอ.รมน.จังหวัด โดยโครงสร้างระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ตั้งกลไกขึ้นมา 5 คณะตามภัยคุกคามเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกรณีภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนตําบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลติดตามและให้คำแนะนำการสร้างระบบแจ้งเตือนและการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคง เพื่อให้เกิดการบูรณาการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนการซักซ้อมแผนการดำเนินการตามแผนในพื้นที่จังหวัด จนถึงระดับตำบล เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามด้านความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและคำแนะนำการดำเนินงานโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ กำกับติดตามและประเมินผลแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดจะมีความพร้อมในการรักษาความสงบภายในประเทศและการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ทุกภาคส่วนมีความตระหนักรู้และเข้าใจสถานการณ์ภัยคุกคามและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหารับทราบปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินงานด้านความมั่นคงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากนั้น ที่ประชุมรับทราบถึงแผนบูรณาการกลไกการบริหารจัดการด้านความมั่นคง จำนวน 23 แผน ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกับที่ประชุมพิจารณาตามภัยคุกคามในพื้นที่ จำนวน 5 ด้าน ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นชอบ ประกอบด้วย ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน ด้านแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านแผนการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ ด้านแผนการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
 
 
**********************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (7 มกราคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ เป็นประธานในการมอบขนมและของเล่นพร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กพิเศษให้กับเด็กพิเศษ ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นางฐิรัตทียา สุภาชัย ผู้อำนายการสถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญรักษาการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ สัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่จากสถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กพิเศษในวันนี้
งานวันเด็กแห่งชาติจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกๆปี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ แต่ในปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้ต้องงดจัดงานเพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และในปีนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับสถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญบูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ สัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำขนมและของเล่นพร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กพิเศษมามอบให้เด็กพิเศษที่มาเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งมอบความสุข ให้กำลังใจและเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของพิเศษเหล่านี้ด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้มีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าร่วมงาน และสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

วันนี้ (6 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ (กรอ. จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 2,209 แห่ง ประชาชนมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 767.3 ล้านบาท และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 ลดลงจากปี 2562 นอกจากนี้ยังได้รายงานความคืบหน้า โครงการสำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกจากสถานที่ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย เส้นทางถนนเชื่อมโยงอำเภอเสนางคนิคม ไป อำเภอชานุมาน ซึ่งแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ดำเนินการศึกษาออกแบบ โครงการการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ในเรื่องอาคารจุดผ่อน เส้นทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ตลาดการค้าชายแดน ถนนสาธารณะริมแม่น้ำโขง และประติมากรรมรูปปั้นยักษ์คุ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการศึกษาออกแบบและประมาณการงบประมาณ ด้านการเกษตรและแห่ลงน้ำ ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาลำห้วยทม และโครงการระบบสูบน้ำกลับจากแม่น้ำโขง ซึ่งทางโครงการชลประทานอำนาจเจริญ เป็นผู้ดำเนินการ ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก ซึ่งทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการ จัดทริปนำเสนอให้นักท่องเที่ยวในอำเภอชานุมาน จากนั้นที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน และการแก้ไขผังเมืองรวมอำนาจเจริญตาม พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับผิดชอบ และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาตลาดถนนคนเดิน บริเวณหอนาฬิกา ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

 

**************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (4 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอำนาจเจริญ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าราชการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก สำหรับการฝึกโครงการพระราชทาน“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ จัดฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นเจ้าหน้าที่ 5 คน ผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 111 คน และชาวต่างชาติ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 117 คน ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 117 คน
สำหรับการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเปิดโอกาสให้นักโทษเด็ดขาด ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ มีความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะ ทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมได้ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


*************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ 3 มกราคม 2564 เวลา  16.40 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มบำรุงกำลังและสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจหลัก/จุดสกัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 บริเวณ จุดตรวจ จุดสกัดหลัก ทางหลวงหมายเลข 212 หน้าเทศบาลตำบลอำนาจ อำเภอลืออนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ สร้างความเข้าใจและแนะนำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา และอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนเพราะวันนี้ประชาชนจะเดินทางมากกว่าปกติเพราะเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวในช่วงเทศการปีใหม่ 2564

วันนี้ 1 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจหลัก/จุดสกัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (บริเวณป้อมยามหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลชานุมาน ถนนหนองผือ-มุกดาหาร) ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ สร้างความเข้าใจและแนะนำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมา

วันนี้ (1 มกราคม 2564) เวลา 07.00 น. ที่ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564 เสริมดวงชะตาชีวิตให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง โดยผู้ที่มาร่วมทำบุญต่างมากันเป็นครอบครัว คู่รัก ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด อย่างเคร่งครัด
โดยก่อนที่จะเริ่มทำบุญตักบาตร นายทวีป บุตรโพธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวทักทายพร้อมกับอวยพรปีใหม่ข้าราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ให้มีแต่ความสุข สุขภาพกายแข็งแรง มีความเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้นตลอดปีและตลอดไป

 

วันนี้ (31 ธันวาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้สโลแกน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยมีคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
สำหรับมาตรการการดำเนินงานได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อควบคุมเฝ้าระวัง และป้องปรามบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน อาทิ การเคาะประตูบ้าน ด่านครอบครัว และด่านชุมชน การดำเนินงานแบ่งออกเป็น ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ซึ่งมีมาตรการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายการขับรถความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ แซงในที่คับขัน เมาสุรา ไม่สวม หมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ดัดแปลงไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบ ความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราหรือเมาของ อย่างอื่น รวมทั้งกรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง โดยให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การเสพยาเสพติดหรือของมึนเมาอย่างอื่น ขับรถย้อนศร รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย
สำหรับสถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ไม่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมียอดสะสมการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จำนวน 6 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 1 คน ในพื้นที่อำเภอชานุมาน 1 คน และอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 5 คน สาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา จำนวน 5 คน และขับรถเสียหลักล้มเอง จำนวน 1 คน

************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

เช้าวันนี้ เวลา 06.10-07.00 น. (วันที่ 30 ธันวาคม 2563) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน” ทาง สวท.อำนาจเจริญ ระบบ F.M คลื่นความถี่ 103.25 MHz. และระบบ AM คลื่นความถี่ 1422 KHz
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ภายใต้ชื่อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยจังหวัดอำนาจเจริญตั้งจุดตรวจจราจรและด่านโควิด-19 ทั้ง 4 มุมเมือง (ขาเข้าจังหวัด) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (๗ วัน) ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 14 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 13 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย สำหรับมาตรการการดำเนินงานได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อควบคุม เฝ้าระวัง และป้องปรามบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน อาทิ การเคาะประตูบ้าน ด่านครอบครัว และด่านชุมชน การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ช่วงควบคุมเข้มข้น ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563-15 มกราคม 2564 โดยมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑ ร. ๒ ส. ๓ ข. ๔ ม. (๑๐ รสขม) ได้แก่ ๑) ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ๒) ขับรถย้อนศร ๓) ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔) ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕) ไม่มีใบขับขี่ ๖) แซงในที่คับขัน ๗) เมาสุรา ๘) ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙) มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๑๐) ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ และกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุรา หรือของอย่างอื่น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น รวมทั้งกรณีห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง โดยให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ดื่มแล้วขับ การเสพยาเสพติดหรือของมึนเมาอย่างอื่น ขับรถย้อนศร รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกนิรภัย
ประเด็น การเฝ้าระวังในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลอำเภอหัวตะพาน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563พบข้อมูลผู้ป่วยยืนยันเบื้องต้น ตรวจพบเชื้อ COVID -19 จำนวน 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 38 ปี รักษาที่โรงพยาบาลอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งได้นำผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยัน มาตรวจหาเชื้อโดยมีผลเป็นลบ ซึ่งทีมสอบสวนโรคจังหวัดอำนาจเจริญจะลงดำเนินการสอบสวนโรค วันนี้ (30 ธ.ค.63) เพื่อสอบสวนผู้ป่วยอีกครั้ง และจะรายงานให้ทราบต่อไป โดยขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง (จังหวัดสุมทรสาคร และจังหวัดระยอง) ให้รายงานตัวต่อนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ทันทีเพื่อกักตัวอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสให้รีบพบแพทย์ทันที ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ไม่ต้องกักตัว ให้เฝ้าดูอาการตัวเอง ถ้ามีอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว และงดหรือเลื่อนกิจกรรมทีทมีประชาชนเข่าวมเป็นจำนวนมาก หากจำเป็นต้องจัดขอให้ปฏิบัติตามาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮออล์เจล ให้ลงทะเบียนก่อน เข้าและออกจากสถานที่ และขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ สบู่ หรือแอลกอฮออล์ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง
พร้อมทั้งกล่าวถึงการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และช่วงท้ายรายการได้เปิดสายโทรศัพท์ ให้ประชาชนได้โทรเข้าในรายการด้วย


************************************
ผช.ปชส.อจ./ดำเนินรายการ สวท.อจ./ภาพ สมพร ภูมลี/สรุป พิมพ์