Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (316)

พ่อเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ประสบอัคคีภัย
วันนี้ (11 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ครอบครัว นายวิชัย จรูญภาค อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหาย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค และเงินสด ช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น นอกจากนี้ทางที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการต่อไป ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมีความห่วงใยประชาชน พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันเฝ้าระวังการจุดไฟเผาป่าหรือหญ้าข้างทาง เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน และให้งดเว้นการทิ้งก้นบุหรี่ตามริมถนนหลวง ที่อาจจะก่อให้เกิดไฟไหม้ สร้างหมอกควัน เป็นปัญหาให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ในส่วนของอาคารบ้านเรือน ให้ประชาชนตรวจสอบสายไฟภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ซึ่งสาเหตุของไฟไหม้บ้านส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยเกิดจากสายไฟชำรุด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพเก่า เมื่อใช้งานนานๆ เกิดความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนประชาชนทุกคนให้ช่วยกันระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงนี้ด้วย


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอำนาจเจริญ รุ่นที่ 4 ที่ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอลืออำนาจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำปกครองท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
สำหรับกิจกรรมการบรรยายขยายผลตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในพื้นที่อำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนทั้งหมด 8 รุ่น โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" และ "หลักสูตรพื้นฐาน" ซึ่งวิทยากรได้ผ่านการอบรมจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นการนำความรู้ส่งต่อเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พระหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเสียสละและทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็น โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางแห่งอุดมการณ์และความสามัคคีเพื่อให้ชาวไทยมีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะได้รับทราบพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและเกิดจิตสำนึกของการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่มีจิตสาธารณะ เสียสละ และสามัคคี พร้อมที่จะพัฒนาชุมชน และสังคมต่อไป

 

************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

 

วันนี้ ( 8 มิถุนายน 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 พร้อมให้โอวาทผู้เข้ารับการอบรม ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้
นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ในนามผู้อำนวยการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 ในวันนี้ว่าตามที่รัฐบาล โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐาน 12 วัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเป้าหมายจำนวน 500 คน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวทางของรัฐบาล พัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยของยาเสพติดรู้จักการปฏิเสธ การป้องกันตนเอง แนะแนวการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีต่อไป โดยการฝึกอบรมในรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2564 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 102 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านกรมการปกครอง และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญและกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่ 1

 

 

วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564) ที่ บริเวณด้านหน้าห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและเงินจำนวนหนึ่งจากคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีพระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ส่งมอบ และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญและข้าราชการพนักงานในสังกัดร่วมในพิธีรับมอบดังกล่าว
ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญ “สังฆะ เพื่อสังคม” ขึ้น เพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ตลอดจนเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์มอบให้กับผู้ที่ประสับปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญจะเป็นผู้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับการส่งมอบในวันนี้และคัดเลือกเป้าหมายผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปให้การช่วยเหลือ

วันนี้ ( 4 มิถุนายน 2564) พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
สำหรับโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงการที่มีการบูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ ได้คัดเลือกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ คือบ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เป็น หมู่บ้านเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งหากดำเนินการได้เป็นผลสัมฤทธิ์จะทำให้บ้านตาดใหญ่ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงหรือหมดสิ้นไป เบื้องต้นประชาชนในหมู่บ้านมีความพึงพอใจและรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้มีการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้บูรณาการในการร่วมกันทำงานและได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยจังหวัดอำนาจเจริญจะได้ขยายผลโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงหรือหมดสิ้นไปได้
ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมการทำงานของทีมจังหวัดอำนาจเจริญว่าทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการกันทำงานได้ดีและได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และขอบคุณทางจังหวัดอำนาจเจริญที่มีการต่อยอดโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 10 หมู่บ้าน

 

************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 3 มิถุนายน 2564 ) ณ สวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ฝั่งห้วยซัน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสวัน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ บริเวณโดยรอบสวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ฝั่งห้วยซัน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสะอาดตา และนำเครื่องจักรขุดลอกคลอง ลำห้วยซันเพื่อเปิดทางน้ำรับหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง พร้อมกันนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติร่วมกัน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชนและยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าวด้วย

วันนี้ ( 3 มิถุนายน 2564) เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในวันนี้ โดยสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญนำพันธ์ปลาและพันธ์กุ้งรวมจำนวน 800,000 ตัว ซึ่งส่วนหนึ่งนำมาปล่อยในอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ และอีกส่วนมอบให้ประมงอำเภอแต่ละอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ของตนเอง

 

วันนี้ (3 มิถุนายน 2564) เวลา 08.00 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม ทั้งได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยอาณาราษฎร
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย ประดับธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท ร่วมกับธงชาติ พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว และจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ สมุดลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564


**********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (3 มิถุนายน 2564) เวลา 07.00 น. ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 44 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมนำดอกไม้และข้าวสารอาหารแห้งชนิดต่างๆ มาร่วมทำบุญใส่บาตรครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
*****************************************************************


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (1 มิถุนายน 2564 ) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญวัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอและประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับการจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกระดับและได้ขอความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์พร้อมทั้งเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรร่วมจัดตั้งตู้แบ่งปัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆคือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตมาเติมตู้ปันสุข เจ้าอาวาสวัดสระเกษร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญจัดตั้งตู้ปันสุขให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้นำถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนที่เดือดร้อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อีกด้วย

 

หน้าที่ 1 จาก 23