Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (169)

วันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2563 ) ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ขั้น 5 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 /2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการต่างๆเข้าประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการ การคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐในการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเร่งรัดสนับสนุนให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงสู่ระบบเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ การทำงานให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการเป็นข้าราชการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลนำมาใช้ในการทำงานด้วยความโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญยังได้ตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2564 นี้ต้องอยู่ในลำดับต้นๆของประเทศ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายพิจิตร บุญทัน นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
วาระก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบป้ายโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) เพื่อเป็นเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยปรุงอาหารบริการลูกค้า จำนวน 25 ร้านค้า จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ และได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน จำนวน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้สั่งการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกๆคน วางตัวเป็นกลางทางการทางการเมือง ในการเลือกตั้งท้องถิ่น และได้แจ้งมติ คณะรัฐมนตรีมีมติการดำเนินงานของส่วนราชการใดๆที่ก่อสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืชแห่งชาติ ขอให้ทุกหน่วยดำเนินการขออนุญาตภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นี้จะได้ดำเนินการนิรโทษกรรมหรือการขออนุญาตให้ถูกต้อง และในปีนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันชาติไทย โดยรัชกาลที่ 10 จะเสด็จออกมหาสมาคม เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร สำหรับจังหวัดอำนาจเจริญ จะทำพิธีตักบาตรในตอนเช้า ณ บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง จากนั้นได้แจ้งถึงการดำเนินการตามกฎหมายหากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมีการชุมนุมในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้มาชุมชุม
จากนั้นสรุปสาระสำคัญที่ประชุม ดังนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผลการเบิกจ่าย ภาพรวม ได้รับงบประมาณ 1,169.97 ล้านบาท ใช้จ่ายงบประมาณ 133.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.41 อยู่ในลำดับที่ 32 ของประเทศ จากนั้นเป็นการรายงานสถานการณ์โรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปัจจุบันไม่พบผู้ป่วยยืนยันติดต่อกัน จำนวน 237 วัน จากนั้นเป็นการรายงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “อำนาจเจริญเมืองสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะทำการ Kick off อำนาจเจริญเมืองสะอาด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ เน้นการนำนโยบายของรัฐบาลมาเป็นแนวทางการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ดำเนินการตามนโยบายของจังหวัด ในการรักษาความสะอาด ลดและคัดแยกขยะ และในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และ ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญได้แจ้ง ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม ณ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา บ้านหนองแมงดา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 11/2563 โดยมีหน่วยงานต่าง สรุปผลการดำเนินงานด้าน อาทิ ด้านสถานการด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรม ด้านการจัดระเบียบสถานประกอบการกิจการร้านเกม การจัดการระเบียบรถสาธารณะ และการเกิดอุบติทางถนนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นต้น

 

***************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญมอบให้แก่เยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีการศึกษา 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ มีเยาวชนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 คนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน จำนวน 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมและวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี นางสาวอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ให้การต้อนรับ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้การขยายงานบริการเพิ่มอาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการและการเจ็บป่วยของประชาชน บุคลากรทางการพยาบาลจะต้องเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะ มีความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านบริหาร วิชาการ เพื่อนำไปประยุกต์การบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นการบรรยายให้ความรู้แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 49 คน*********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการ พร้อมด้วยเกษตรกร ครู นักเรียนในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ แปลงนานายสมร ปทุมชาติ บ้านเปือย หมู่ 8 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ช่วยประหยัดต้นทุนค่าแรงในการจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว อีกทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน และยังได้มีการร่วมกันตีข้าวเพื่อย้อนรำลึกและเรียนรู้การทำนาในวิถีแบบดั้งเดิมอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันล้อมวงรูปหัวใจรวมใจเป็นหนึ่งในการสืบสานประเพณีที่ดีงามและตั้งสัตย์ปฏิญานในการทำนาแบบอินทรีย์ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
สำหรับกิจกรรมในวันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวขึ้น โดยประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีอีกอย่างของชาวนาไทย ซึ่งนับวันจะหาดูได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบัน ชาวอีสานส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีน้ำใจไมตรี ดังนั้นในการทำกิจการงานใดๆ ไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะทุกคนต่างมีน้ำใจให้กันและกัน ช่วยงานกันคนละมือละไม้ ใช้เวลาไม่นานงานก็จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หรือคนอีสานเรียกว่า “ การลงแขก ” ซึ่งปัจจุบันชาวนามีปัญหาในด้านแรงงานไม่เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันตามฤดูกาล และยังไม่สามารถจ้างแรงงานได้เพราะค่าแรงมีราคาค่อนข่างสูง ในวันนี้ส่วนราชการพร้อมเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงพร้อมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าวบนที่นาของนายสมร ปทุมชาติ ที่มีเนื้อที่กว่า 30 ไร่ หวังปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงประเพณีที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณห้องโถงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะข้าราชการ ประกอบด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พันเอกอัครพันธ์ มูลประดับ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นางฐิรัตทียา สุภาชัย รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์สัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในการปฎิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างให้ความรู้ จริยธรรมอันดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคี ในหน่วยงานและภาคีเครือข่าย
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยมี วิสัยทัศน์ เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้าน ข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งภารกิจหลักของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบกับ เสนอแนะนโยบายและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์แก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ สู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาลและการ ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนง

 

****************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมี คณะตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ทั่วประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ทรงศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ทั้งทางด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยาและการแปรสภาพอากาศ จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงแก่ปวงชนชาวไทยมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 64 ปี คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านตลอดไป


***********************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 180 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์” ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลตำรวจตรีธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
จังหวัดอำนาจเจริญได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 5 คน และสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 24 เขตเลือกตั้ง รวม 105 คนรวมทั้งสิ้น 110 คน ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด ให้มีการเลือกตั้งจนถึงเวลา 18:00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงเวลา 18:00 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงผู้สนับสนุนผู้สมัครเพื่อไม่ให้มีการกระทำการหาเสียงที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งและให้รับทราบวิธีการหาเสียงข้อห้ามในการ หาเสียงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง


**********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12พฤศจิกายน 2563) เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในอาคารศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดอำนาจเจริญ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองออำนาจเจริญ ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การใช้ประโยชน์ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าและสามารถบริหารจัดการ สำหรับการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ จึงได้ให้คณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือการใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ทาง สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ของศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อาทิ อัตราค่าบริการใช้สถานที่ ค่าน้ำค่าไฟ และอื่นๆ ซึ่งเปิดให้ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ 045-523002 ในวันและเวลาราชการ

************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร. จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่1/2564 โดยมี พล.ต.ต.ธรรมจักร คงมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้กำกับการจาก สภ.ต่างๆ และคณะกรรม กต.ตร จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
โดยในวันนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึง ผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบ ปี 2560 – 2563 สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560 – 2563 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563 คดีที่น่าสนใจ ปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบจำนวนพนักงานสอบสวนกับจำนวนคดีที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบจำนวนประชากรกับสถิติคดี ปีงบประมาณ 2560 – 2563 และเปรียบเทียบสถิติคดีต่างๆ ปีงบประมาณ 2560 – 2563 จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป


********************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 13