Menu
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (377)

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564 ) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อำนาจ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ นายธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานอุบลราชธานี) หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ดำเนินการประชุมแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ 5 อำนาจ ประกอบด้วย อำนาจที่ 1 วัดอำนาจ อำนาจที่ 2 บ้านอำนาจ อำนาจที่3 ตำบลอำนาจ อำนาจที่ 4 อำเภอลืออำนาจ และ อำนาจที่ 5 จังหวัดอำนาเจริญ นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้ร่วมกันหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว มาอำนาจ มีอำนาจ วาสนา บารมี ก้าวหน้า และ เจริญรุ่งเรือง 1. มี อำนาจ ไหว้พระที่วัดอำนาจ 2.มี วาสนา ไหว้พระเหลาเทพนิมิต 3. มีบารมี ไหว้พระมงคลมิ่งเมือง 4. มีความก้าวหน้า ไหว้พระวัดถ้ำแสงเพชร (บน) และ 5. มีความเจริญรุ่งเรือง ไหว้พระ ที่วัดพระศรีเจริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ ในการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล เปิดประเทศ วันที่ 1 พ.ย. 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้จาก การท่องเที่ยวในประเทศ .......# ดีเกินคาด อำนาจเจริญ ******************************************************************************************************** สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกัน ทาสีเครื่องหมายจราจรริมฟุตบาท ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตาเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว

 

วันนี้ (23 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ ที่ได้ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์ โดยมี คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)อย่างเคร่งครัด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2396 ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และได้เสด็จสวรรคตท่ามกลางความทุกข์เทวษโศกาดูร ของปวงพสกนิกร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2453 สิริรวมพระชนมายุได้ 57 พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา 42 ปี
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎร และประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่าประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ทรงรับพระราชภาระอันหนักยิ่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร พระราชกรณียกิจภายในราชอาณาจักร มีมากมายหลายประการ ในด้านการส่งเสริมความเจริญของประเทศ พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสนพระทัย ได้เสด็จประพาสต้น เยี่ยมเยียนทุกข์สุขของพสกนิกรของพระองค์อยู่เป็นนิจ ทรงโปรดให้จัดตั้งโรงพยาบาลต่างๆ ทรงจัดตั้งสุขาภิบาล ทรงริเริ่มให้มีการบริการ ประปา ไฟฟ้า รถไฟ รถเมล์ โทรเลข และการไปรษณีย์ ทรงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นทั่วราชอาณาจักร และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งนักศึกษาไทยออกไปศึกษายังต่างประเทศ อีกด้วย นอกจากนี้ทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะขจัดการกดขี่ความไม่ยุติธรรมในสังคมให้หมดสิ้นไป ด้วยทรงดำริว่าระบบการค้าทาส เป็นเครื่องกีดขวางความเจริญและเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชน พระองค์จึงทรงประกาศยกเลิกระบบทาส ซึ่งนับว่าเป็นการให้อิสรภาพแก่คนไทยอย่างแท้จริง

 

 

วันนี้ (19 ตุลาคม 2564) นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ ศาลาประชาคมบ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
สำหรับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำหน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จากนั้นประกอบพิธีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อด้วย พิธีเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและมอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนไปปล่อยในหนองน้ำสาธารณะ และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนต่างๆ ทั้งแนะนำ ให้คำปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน เช่นการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรี บริการการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัขและแมวฟรี การแนะนำอาชีพ รับปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร แจกพันธ์ไม้ เปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน เป็นต้น รวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร สินค้าโอท็อปของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ก่อนเข้าพิธีการตามโครงการฯในช่วงเช้า ได้มีการจัดเวทีเสวนาปัญหาความต้องการของชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ตอบข้อซักถามกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ที่นำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชนมานำเสนอในเวทีเสวนาแห่งนี้เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน

วันนี้ ( 19 ตุลาคม 2564) ที่ ศาลาประชาคมบ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 3 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี
ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นกองทุนศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินนับเป็นต้นแบบ เป็นแนวทาง วิธีการที่ยั่งยืนเป็นแบบสันติวิธีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่นอกจากจะสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว ยังสามารถทำให้ชุมชนเอาชนะยาเสพติดด้วยการสร้างความเข้มแข็ง สร้างเสริมอาชีพ และสร้างพลังสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในสังคม
สำหรับการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แกบ้านคำเดือย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 ในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้วในวันนี้มียอดเงินสมทบจำนวนทั้งสิ้น 12,730 บาท ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน ตามแนวทางสันติวิธีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้

 

วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอำนาจเจริญ (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ลุ่มน้ำมูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับคณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำโดย นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและการดำเนินงานโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในตำบลเสี่ยงแล้งซ้ำซาก โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยการจ้างงานผู้ว่างงานจากสถานการณ์ COVID 19 ที่กลับภูมิลำเนาเดิม และเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์ร่วมกันสละแรงงานในการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้มากขึ้น


*************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (18 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระศรีเจริญ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกัน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา พร้อมรับนักท่องเที่ยว ซึ่งวัดแห่งนี้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้พระเจ้าใหญ่พระศรีเจริญที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ณ วัดแห่งนี้ ด้วยความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ กันเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว


****************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ ( 17 ตุลาคม 2564) ณ ลานอะควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " Wow อีสาน ดีเกินคาด อำนาจเจริญ OTOP ลุ่มแม่น้ำโขง" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้และเดินเลือกซื้อสินค้าภายในงานจำนวนมาก โดยมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดงาน "Wow อีสาน ดีเกินคาด อำนาจเจริญ OTOP ลุ่มแม่น้ำโขง" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 21.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ และเวลา 10.00 - 21.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ ลานอะควาเรียม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในระดับฐานรากให้มีการขยายตัวจากรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" และเผยแพร่ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น กิจกรรมภายในงาน มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จำนวน 40 บูธ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ จำนวน 26 ราย อุบลราชธานี จำนวน 7 ราย ศรีสะเกษ จำนวน 6 ราย และยโสธร จำนวน 1 ราย แบ่งเป็นประเภทอาหาร จำนวน 8 กลุ่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน 18 กลุ่ม ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 13 กลุ่ม และประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 กลุ่ม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องอิสร์ สรพงศ์ เน็ค นฤพล และกวาง จิรพรรณ การแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวอีสาน จากโรงเรียนอำนาจเจริญซึ่งเป็นลูกหลานของชาวอำนาจเจริญและกิจกรรมจับฉลากลุ้นรับรางวัลทุกวันและวันสุดท้ายลุ้นรับรางวัลใหญ่ สร้อยคอทองคำ และยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP แบบ Online เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รวมถึงการไลฟ์สดช่วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำหน่ายสินค้าให้มียอดรายได้ ที่เพิ่มขึ้น อีกด้วย
ในการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการจัดงานฯ แบบ New normal ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 มีมาตรการในการจัดการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) อย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดงานในครั้งนี้คาดว่า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จะมีรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และมีช่องทางการตลาดสินค้า" หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ "เละได้เผยแพร่ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น


****************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ สวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญ (ฝั่งห้วยชัน) อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกันเก็บขยะในลำน้ำคู คลอง กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้ ขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะอาดตา
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทย รวมถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการมุ่งทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สังคม และความเป็นอยู่ในชุมชน ให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้กับคนในชาติ ในชุมชน ให้มีความสุขยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน รักษา สืบสาน ต่อยอด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกฝ่ายตระหนัก และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่บริเวณดังกล่าว


***********************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ คณะตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยประธานถวายเคารพและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม จากนั้นประธานกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์ ที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระกำลังสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ความรู้และสติปัญญา เป็นภูมิคุ้มกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนของประเทศต่างๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ


******************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

หน้าที่ 1 จาก 27