Menu
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2563 14:01

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเสนางคนิคม นำจิตอาสาพระราชทาน ประกอบกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2563
สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านการทหาร ด้านวรรณคดี และด้านการทูต พร้อมทั้งสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

***********************************************************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 33 times