Menu
วันพุธ, 08 กรกฎาคม 2563 10:43

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2563) เวลา 19.00 น.ที่บริเวณโบสถ์วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนรอบโบสถ์วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งตามหลักศาสนา ในช่วงเข้าพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน ชาวพุทธจะร่วมกันเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นคนดี สร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
สำหรับวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น เทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมี 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ เป็นนักบวชที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่ง โกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา

*******************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 25 times