Menu
วันศุกร์, 03 กรกฎาคม 2563 15:54

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563 ) เวลา 07.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานนำอัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญ ศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ต่อด้วยพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ภายในงานมีการสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน การจัดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 หมู่ 7 หมู่ 9 การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จากโรงเรียนลือวิทยาคม การบรรยายธรรม “หลักการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และพิธีเวียนเทียนประทักษิณาวัตรรอบพระอุโบสถ

**************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 64 times