Menu
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 16:37

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอ โครงการ 1จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ งานเคเบิ้ลใต้ดิน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างทัศนียภาพที่งดงาม

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจงหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ 1จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ งานเคเบิ้ลใต้ดิน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างทัศนียภาพที่งดงาม โดยมี ทีมงานจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุวัฒน์ สาธุจรัญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน นายดุสิต โพธิ์ศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมนำเสนอโครงการในครั้งนี้
ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัด ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก โดยให้ประสานงานกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย มีความปลอดภัย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การก่อสร้างด้านระบบงานโยธา การก่อสร้างด้านระบบไฟฟ้า และการก่อสร้างระบบสายสื่อสาร โดยมี 5 ขั้นตอนสำคัญในการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ประกอบด้วย ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลสาธารณูปโภค ขั้นการวางแผนและออกแบบ ขั้นการก่อสร้างงานโยธาติดตั้งระบบไฟฟ้า การลากสายไฟฟ้าใต้ดิน การเปลี่ยนระบบจ่ายไฟฟ้า จากเสาอากาศเป็นสายใต้ดิน และขั้นตอนสุดท้ายคือการรื้อถอนเสาสายไฟฟ้าอากาศออก โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน ตั้งแต่ ถนนเส้นชยางกูร บริเวณหน้าแขวงการทางอำนาจเจริญ ไปสิ้นสุดที่หน้าชุมสายโทรศัพท์ TOT และ เส้นถนนอรุณประเสริฐ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญไปสิ้นสุดหน้าร้านอาหารกาเหว่า จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และตามแผนภารกิจของนโยบายรัฐบาลในการสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดิน อีกทั้งก่อให้เกิดความเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงาม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

***************************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 75 times