Menu
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563 15:15

จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงแรมฝ้ายขิด อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดอำนาจเจริญต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ และมาตรฐานการบริการที่ดีของผู้ประกอบการขนส่ง ให้สามารถสร้างความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งวิธีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์และสภาพเครื่อง อุปกรณ์ส่วนควบของรถให้มีความมั่นคงแข็งแรง อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งได้อีกทางหนึ่ง เพื่อจะได้พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น และในช่วงนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จึงได้สอดแทรกความรู้ คำแนะนำ การดูแล เฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ พนักงานบริการ และพนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสารในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ในวงกว้าง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการมาใช้รถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ


************************************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Read 88 times